పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 36)న - నవ్య

ధ - ⇐ - || - నసు - నీయా⇒

'నంకగతుఁడైన దైత్యున' : 7-297.1-తే. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'నంగనా ప్రాణ రాజ్య ' : 9-254.1-తే. : నవమ : ఖట్వాంగుని చరిత్రము
'నంచ యొకటి యిరువదైద' : 6-225.1-ఆ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'నంతఁ గాలాగ్ని సంకర' : 12-23.1-తే. : ద్వాదశ : కల్ప ప్రళయ ప్రకారంబు
'నంతనా రజి మృతుఁడైన' : 9-504.1-ఆ. : నవమ : విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
'నంతమీఁద లోకు లర్థక' : 1-484.1-ఆ. : ప్రథమ : శృంగి శాపంబు
'నంత మెఱుఁగంగ రామి ' : 4-925.1-తే. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'నంతలోన నినశశాంక మం' : 5.2-101.1-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'నంద తపఃఫలంబు సుగుణ' : 10.1-1249-ఉ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మథురను గనుట
'నందనుఁ డనియుం బరమా' : 10.1-134-క. : దశమ-పూర్వ : దేవకీ వసుదేవుల పూర్వఙన్మ
'నందనులలోన ధరణి నెన' : 10.2-1329.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
'నందమే మనసత్యకనందను' : 1-348.1-తే. : ప్రథమ : యాదవుల కుశలం బడుగుట
'నందయశోదలు గోపక బృం' : 10.2-1059-క. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'నందాదులైన గోపకు లం' : 10.1-1313-క. : దశమ-పూర్వ : మల్లరంగ వర్ణన
'నందుఁ డేకాదశినాఁ డ' : 10.1-954-సీ. : దశమ-పూర్వ : వరుణునినుండి తండ్రి దెచ్చుట
'నందుచుండును నాదు ద' : 5.1-76.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని తపంబు
'నందు నాకాశ మాకాశమం' : 4-653.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'నందుని కొమరుఁడు వి' : 10.1-416-క. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
'నందుని గనుఁగొని ప్' : 10.1-199-క. : దశమ-పూర్వ : నందుడు వసుదేవుని చూచుట
'నందుని మందకుఁ జని ' : 3-104-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'నందుని సతికి యశోదక' : 10.1-142-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుని వ్రేపల్లెకు తరలించుట
'నందు మీరలు భస్మజటా' : 4-51.1-తే. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'నందులో యక్ష రక్షస్' : 3-721.1-తే. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'నందు విశ్రుతవిక్రమ' : 4-465.1-తే. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'నందు సంచరించు నట్ట' : 5.2-59.1-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'నందు సతతంబు నిశ్చల' : 4-370.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'నంబుజోదర దివ్యపాదా' : 7-150.1-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'నంబునిధి మధ్యభాగమం' : 10.2-248.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
'నంబు సంపూరిత ద్రోణ' : 7-104.1-తే. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'నకట ప్రకృతిపురుషుఁ' : 6-492.1-ఆ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'నఖిల యోగీంద్రజన సే' : 3-537.1-తే. : తృతీయ : శ్రీహరి దర్శనంబు
'నఖిల లోకములకు నాశ్' : 10.1-608.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : ఆవుల మేపుచు విహరించుట
'నఖిలలోక మోహనాకార య' : 6-219.1-ఆ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'నగరీభూసుర కృత లస ద' : 10.1-1605-క. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'నగ వామతించు చూపులు' : 10.2-270-క. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
'నగవుల నవిద్య పోఁడి' : 10.1-293-క. : దశమ-పూర్వ : బలరామ కృష్ణుల క్రీడాభివర్ణన
'నగి యాసవకలశముఁ గొన' : 10.2-545-క. : దశమ-ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట
'నగుచు నిప్పుడు సరస' : 3-845.1-తే. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'నగుచు మిత్రత్వమున ' : 3-909.1-తే. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'నగుచు వనమధ్యమున సల' : 10.2-499.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'నగుమొగమున్ సుమధ్యమ' : 9-732-చ. : నవమ : శ్రీకృష్ణావతార కథా సూచన
'నగుమొగమున్‌ సుమధ్య' : 11-124-చ. : ఏకాదశ : శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
'నగు సునందుండు నందు' : 2-230.1-తే. : ద్వితీయ : వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
'నగ్ని ముఖమునకంటె ధ' : 4-589.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'నఘమహాగదవైద్యు వేద' : 10.2-358.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'నచ్యుతుని మాయమోహము' : 4-150.1-తే. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'నజితు నచ్యుతుఁ బుం' : 4-963.1-తే. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'నజు షడూర్మిరహితు న' : 10.2-429.1-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
'నటమటము గాదు మీకు న' : 10.2-1071.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'నట్టి కన్యలు నూఱుఁ' : 3-126.1-తే. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'నట్టి దీవికి నధిపత' : 5.2-63.1-తే. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'నట్టిదేవుండు దుష్ట' : 10.2-583.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు నాగనగరం బేగుట
'నట్టి నీ యందు నా చ' : 10.1-1704.1-తే. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'నట్టి భగవంతుఁ డవ్య' : 2-68.1-తే. : ద్వితీయ : శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
'నట్టి మాయాగుణంబుల ' : 2-223.1-తే. : ద్వితీయ : శ్రీహరి ప్రధానకర్త
'నట్టి యరదంబు ముప్ప' : 5.2-82.1-తే. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'నట్టి యాత్మీయతత్త్' : 2-123.1-తే. : ద్వితీయ : అవతారంబుల వైభవంబు
'నట్టి వాసుదేవు నబ్' : 1-406.1-ఆ. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'నట్టి వృషభాసురేంద్' : 10.1-1137.1-తే. : దశమ-పూర్వ : వృషభాసుర వధ
'నట్టి శివునిఁ గోరి' : 5.2-38.1-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'నట్టి సంకర్షణాఖ్యు' : 5.2-126.1-తే. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'నట్టి సర్వేశుఁ బాప' : 6-497.1-తే. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'నడచి శరావళిన్ దనుజ' : 9-162-చ. : నవమ : వికుక్షి చరితము
'నడరి జడిగురియఁగ ని' : 10.2-999.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : గురుప్రశంస చేయుట
'నడరి తొల్లింటి దుర' : 10.2-956.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట
'నడవడి కొఱ గాకున్నన' : 10.1-981-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
'నడవదు నిలయము వెలువ' : 1-25-క. : ప్రథమ : గ్రంథకర్త వంశ వర్ణనము
'నడుగఁ బోవక తనకుఁ ద' : 10.2-965.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'నడుగుజాడ దృష్టమౌట ' : 10.1-1302.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కంసుడు దుశ్శకునము ల్గనుట
'నడుములు వీగియాడఁ జ' : 10.1-1085-చ. : దశమ-పూర్వ : రాసక్రీడా వర్ణనము
'నతఁడు కాఁడె కూర్మమ' : 8-141.1-ఆ. : అష్టమ : 6చాక్షుసమనువు చరిత్ర
'నతఁడు ప్రమదా పరిగ్' : 4-799.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'నతఁడు విని యీ వెడఁ' : 10.2-1285.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'నతి నిదాఘోగ్ర సమయం' : 3-492.1-తే. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'నతి నుతులచేత నీ వి' : 4-362-క. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'నతివ మనమున సిగ్గు ' : 10.2-331.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'నతుల తులసీ దళంబుల ' : 5.1-98.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'నది నిమిత్తంబు నాక' : 9-531.1-తే. : నవమ : దేవయాని యయాతి వరించుట
'నదియు హాటక మను పేర' : 5.2-111.1-తే. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'ననఘ నీ వెప్పుడేనేమ' : 3-774.1-తే. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'ననయమును దాను బుత్ర' : 4-825.1-తే. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'నని మునీంద్రుఁడు వ' : 4-35.1-తే. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'నని యరణ్యభూమి నంకి' : 10.1-600.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : ఆలకదుపుల మేప బోవుట
'ననిలుఁ డే రీతి విహ' : 8-387.1-తే. : అష్టమ : హరి హర సల్లాపాది
'ననుఁ బరమేశుఁ బరంజ్' : 3-861-క. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'ననుఁ బాణిగ్రహణం బొ' : 9-529-మ. : నవమ : దేవయాని యయాతి వరించుట
'ననుఁ బోటి జడగృహస్థ' : 7-444-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
'ననుకరింపంగ నర్థిఁ ' : 4-854.1-తే. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'ననుచు రాజు ద్రావు ' : 9-166.1-ఆ. : నవమ : మాంధాత కథ
'ననుచు వజ్రి వగవ నా' : 8-376.1-ఆ. : అష్టమ : నముచి వృత్తాంతము
'ననుచు విశ్వరూపుఁ డ' : 6-291.1-ఆ. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'నను నా వృత్తాంతంబు' : 10.2-1030-క. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'నను నిట సంస్థాపించ' : 3-661-క. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'నను నీవు సేయు ప్రశ' : 11-31-క. : ఏకాదశ : వసుదేవ ప్రశ్నంబు
'నను నుద్యతాయుధుఁడవ' : 4-482-క. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'నను నెదురంగఁ జాలిన' : 3-660-చ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'నను బిగియారఁ గౌఁగి' : 10.2-343-చ. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'నను మన్నించి భవజ్జ' : 10.1-549-మ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'నను మీకడకుం గృష్ణు' : 10.1-1470-క. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవుడు గోపికల నూరార్చుట
'నను రక్షించిన పుణ్' : 6-143-మ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'నను వైరంబున నైనను ' : 3-586-క. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'నను సకల జీవతతికిని' : 4-480-క. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'నను సేవించుచునున్న' : 10.1-1079-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతో సంభాషించుట
'నన్నియు మఱచెఁ గాఁబ' : 10.2-492.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'నన్నుఁ గన్న తండ్రి' : 8-514-క. : అష్టమ : వామను డవతరించుట
'నన్నుఁ బొందఁ గల్గు' : 10.1-849.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
'నన్ను నేలిన లోకాధి' : 10.2-68.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : జాంబవతి పరిణయంబు
'నన్నెఱుగు దేని మనమ' : 4-848-క. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'నన్నే పాయఁడు రాత్ర' : 10.2-224-శా. : దశమ-ఉత్తర : పదాఱువేల కన్యల పరిణయం
'నప్పటప్పటి కడఁగని ' : 6-39.1-తే. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'నప్రసిద్ధుఁడు ప్రఖ' : 4-669.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'నభగుఁడను మనుజపతికి' : 9-75-క. : నవమ : నాభాగుని చరిత్ర
'నభయ భయ విహీనుఁ డయ్' : 10.1-1631.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు వెంటజనుట
'నభినవాకారు నక్షవిద' : 10.2-380.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : అనిరుద్ధుని నాగపాశ బద్ధంబు
'నమరఁ గుండల కేయూర హ' : 8-301.1-తే. : అష్టమ : జగన్మోహిని వర్ణన
'నమర గంగావగాహనులై య' : 3-265.1-తే. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'నమర గణములు గొలువఁ ' : 10.2-822.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'నమర గుప్తామృతంబు వ' : 3-123.1-తే. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'నమర సిద్ధాంగనా శోభ' : 4-134.1-తే. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'నమస్తే భగవన్నారాయణ' : 6-343-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'న మ్మహాత్ముఁ జూచి ' : 10.1-1647.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు నీరగుట
'నమ్మితి నా మనంబున ' : 10.1-1744-ఉ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమనంబు
'నమ్మి నిదురబోవ నా ' : 10.1-322-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'నమ్రు లగుచు ననుదిన' : 5.2-124-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'నయగుణశాలి పాండునృప' : 10.2-701-చ. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'నయనముల విభుమూర్తిఁ' : 4-279-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'నయనాంభఃకణజాల మేల వ' : 1-397-మ. : ప్రథమ : గోవృషభ సంవాదం
'నయ విశాలబుద్ధి నలచ' : 9-235-ఆ. : నవమ : గంగాప్రవాహ వర్ణన
'నయిన నా భాగ్య మతని' : 10.2-976.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'నరక మురప్రలంబ యవనద' : 2-190-చ. : ద్వితీయ : గోవర్థనగిరి ధారణంబు
'నరకా ఖండించెద మ త్' : 10.2-191-క. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'నరకాసురుని బాధ నలఁ' : 10.2-217-సీ. : దశమ-ఉత్తర : పారిజా తాపహరణంబు
'నరగంధ గజస్యందన తుర' : 1-466-క. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'నర గంధర్వ సురాసుర ' : 10.2-902-క. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'నరదేవతనయులారా పురు' : 4-733-క. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'నరదేవాసుర యక్షరాక్' : 5.1-181-మ. : పంచమ - పూర్వ : పూర్ణి
'నరనాథకుల కాననము దహ' : 10.2-479-సీ. : దశమ-ఉత్తర : నృగుడు యూసరవి ల్లగుట
'నరనాథ నీకును నాచేత' : 8-135-సీ. : అష్టమ : గజేంద్రమోక్షణ కథా ఫలసృతి
'నరనాథ యీ వృత్రునకు' : 6-505-సీ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'నరనాథ యొకనాఁడు నలి' : 10.2-1281-సీ. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'నరనాథ విను తన నందన' : 6-510-సీ. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'నరనాథ విను భువనప్ర' : 10.2-1177-సీ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'నరనాథ వినుము కన్యా' : 6-60-సీ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'నరనాథ వినుము స్వప్' : 4-864-సీ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'నరనాథ విను మొకనాఁడ' : 10.2-483-సీ. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'నరనాథా యిది యిప్పు' : 4-397-క. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'నరనాథుఁ డాఁడు బిడ్' : 4-805-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'నరనాథుఁడు లోకభయం క' : 4-765-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'నరనాథోత్తమ మేలు చే' : 9-140-మ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'నరనారాయణ దాపసాశ్రమ' : 3-160-మ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'నరనారాయణు లున్న చో' : 2-129-మ. : ద్వితీయ : నరనారాయణావతారంబు
'నరనుత యా దివ్యపురు' : 3-214-సీ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'నరపతులం గనుంగొని మ' : 10.2-1098-చ. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'నరపతులమహిమ నంతయు న' : 12-6-క. : ద్వాదశ : రాజుల యుత్పత్తి
'నరపాలక నీ కాయువు స' : 4-420-క. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'నర పితృ సుర పరమాయు' : 3-347-క. : తృతీయ : కాల నిర్ణయంబు
'నర ముని యోగి సురాస' : 10.2-922-క. : దశమ-ఉత్తర : దంతవక్త్రుని వధించుట
'నరమూర్తిగాదు కేవల ' : 7-286-క. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'నరయ ననవద్యమూర్తివి' : 4-171.1-తే. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'నరలోకవిడంబనమున హరి' : 3-68-క. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'నరలోకోత్తర భగవ త్ప' : 4-650-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'నరవర తొంటి భూపతుల ' : 12-14-చ. : ద్వాదశ : కల్క్యవతారంబు
'నరవర దేవాసుర సం గర' : 10.2-1331-క. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
'నరవర నందనుల్ గడఁక ' : 4-967-చ. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'నరవర యా రాహువునకు ' : 5.2-102-క. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'నరవర యీ ప్రశ్నమునక' : 12-3-క. : ద్వాదశ : ఉపోద్ఘాతము
'నరవర యొక్కనాఁడు వి' : 10.2-598-చ. : దశమ-ఉత్తర : నారదుని ద్వార కాగమనంబు
'నరవర విను జగన్నాథు' : 11-57-సీ. : ఏకాదశ : పిప్పలాయన భాషణ
'నరవర వేణుజానలవినష్' : 3-43-చ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'నరవరసంజ్ఞితమై రథ క' : 10.1-1660-క. : దశమ-పూర్వ : ముచికుందుడు స్తుతించుట
'నరవరాధీశ యిప్పుడు ' : 8-411-తే. : అష్టమ : 7వైవశ్వతమనువు చరిత్ర
'నరవరుల దూతయును ముర' : 10.2-680-క. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'నరవరు లీ చందంబున మ' : 10.2-759-క. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'నరవరేణ్య యిట్టి నర' : 5.2-162-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'నరవరేణ్యుఁడైన నాభి' : 5.1-41-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని జన్మంబు
'నరవరోత్తమ యట్లు గా' : 4-891-త. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'నరవీరోత్తమ యేను సూ' : 10.2-119-మ. : దశమ-ఉత్తర : అర్జునితో మృగయావినోదంబు
'నర సిద్ధ చారణ సుర ' : 4-557-సీ. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'నర సుర గరు డోరగ కి' : 6-207-క. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'నర సుర యక్ష కింపుర' : 10.2-1302-చ. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'నర సురాసుర పితృ నా' : 2-91-సీ. : ద్వితీయ : లోకంబులు పుట్టుట
'నరిగి యచ్చట నిర్ద్' : 4-11.1-తే. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'నరుఁడుం దానును మైత' : 7-218-మ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'నరుఁడు ప్రియముతోడ ' : 7-374-ఆ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'నరుగు లవణసాగరాంతంబ' : 5.2-33.1-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'నరునకు నాత్మదేహజ గ' : 3-242-చ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'నరుమాటల్ విని నవ్వ' : 1-221-మ. : ప్రథమ : భీష్మనిర్యాణంబు
'నరులకు నే తపంబు నన' : 5.1-68-చ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని తపంబు
'నరులెట్టి పాపు లై' : 10.2-806-క. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'నరేంద్ర జంబుద్వీపం' : 5.2-17-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'నరేంద్రా కురంగ కుర' : 5.2-30-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'నరేంద్రా కృష్ణద్వై' : 7-7-వ. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'నరేంద్రా నిన్ను నా' : 1-437-వ. : ప్రథమ : ధరణీ ధర్మదేవత లుద్ధరణంబు
'నరేంద్రా నీవు చెప్' : 5.1-146-వ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'నరేంద్రా నీవు తొల్' : 10.1-1666-వ. : దశమ-పూర్వ : ముచికుందుడు స్తుతించుట
'నరేంద్రా ప్రతిషిద్' : 5.2-132-వ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'నరేంద్రా భరతుండు స' : 5.1-180-వ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'నరేంద్రా మోక్షమార్' : 5.2-164-వ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'నరేంద్రా యతి వేగంబ' : 5.2-86-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'నరేంద్రా యా క్రౌంచ' : 5.2-66-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'నరేంద్రా యా యిధ్మజ' : 5.2-60-వ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'నరేంద్రా యెవ్వఁడేన' : 5.2-140-వ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'నరేంద్రా యెవ్వండేన' : 5.2-145-వ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'నరేంద్రా యేను బూర్' : 5.1-163-వ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'నరేంద్రా యేము ప్రా' : 1-428-వ. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'నరేంద్రా సకలభూతాంత' : 5.2-113-వ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'నర్తకుని భంగిఁ బెక' : 8-76-క. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'నర్థమునకు ధర్మయశము' : 8-580.1-ఆ. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'నర్థములు దోఁచుఁ గా' : 7-352.1-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'నర్థి నాచిత్తమున మ' : 3-965.1-తే. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'నర్థి నెవ్వరు భజియ' : 4-698.1-తే. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'నర్థి బాహ్యంబు లయి' : 4-619.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'నర్థి భజియించువారు' : 10.2-1232.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : విష్ణు సేవా ప్రాశస్త్యంబు
'నర్థి భవదీయపాదంబుల' : 3-308.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'నర్పణంబులు బోధాయనా' : 2-94.1-తే. : ద్వితీయ : నారయ కృతి ఆరంభంబు
'నలఘు భవదీయనాభితోయజ' : 3-309.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'నలఘు రురు చర్మధారి' : 1-459.1-తే. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తు వేటాడుట
'నలిన నయన భక్తినావచ' : 1-50.1-ఆ. : ప్రథమ : శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
'నలినభవుఁ డా మహీజ ప' : 4-941-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'నలినాక్ష మాయాగుణవ్' : 3-294-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'నలినాక్ష సత్త్వగుణ' : 10.1-97-సీ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'నలినాక్షుఁడు దమదెస' : 3-567-క. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'నలినాయతాక్షి విను ' : 3-951-క. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'నలువొంద నఖిలజీవుల ' : 3-320-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'నలువొప్పంగ షడంగ యు' : 3-121-మ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'నల్ప మృగముల సింహంబ' : 8-380.1-తే. : అష్టమ : నముచి వృత్తాంతము
'నల్లనివాఁడు పద్మనయ' : 10.1-1012-ఉ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
'నల్లనివాఁడు పద్మనయ' : 9-361-ఉ. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'నల్లమేను మెఱయ నగుమ' : 6-218.1-ఆ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'నల్ల వ్రేపల్లెగాదు' : 10.1-1547.1-తే. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని సంవాదము
'నళినదళలోచనుఁడు దము' : 10.2-762-క. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'నళినదళాక్ష మత్సఖుఁ' : 10.2-894-చ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'నళినదళాక్షుఁ జూచి ' : 10.2-1068-చ. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'నళినలోచన నీవు నిక్' : 10.1-130-త. : దశమ-పూర్వ : దేవకి చేసిన స్తుతి
'నళినాక్ష నీ వాది న' : 10.1-560-సీ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'నళినాక్ష విను భవన్' : 4-203-సీ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'నళినాక్షుఁడు లీలాగ' : 10.1-1178-క. : దశమ-పూర్వ : కేశిని సంహారము
'నళినోదరుభక్తునిఁ గ' : 10.1-782-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'నళి సుధావర్త కుంతల' : 2-158.1-తే. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'నవకంబగు ప్రాయంబున ' : 9-58-క. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'నవకుసుమామోద భరా జవ' : 10.1-1603-క. : దశమ-పూర్వ : ద్వారకానగర నిర్మాణము
'నవగోస్థానక రంగమందు' : 10.1-777-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'నవపద్మలోచను భవబంధమ' : 10.2-747-సీ. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'నవమాధుర్యము గల్గు ' : 10.1-1129-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహాలాపములు
'నవయవంబులుఁ గదలించి' : 8-735.1-తే. : అష్టమ : ప్రళ యావసాన వర్ణన
'నవ వికచ సరసిరుహ నయ' : 11-72-ససీ. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'నవ్యకాంచనమణిభూషణము' :