పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రథమ స్కంధము : పరీక్షిత్తు వేటాడుట

  •  
  •  
  •  

1-466-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

""నగంధ గజస్యందన
తురంగములనేలు రాజు తోయాతురుఁడై
రఁగన్ నీజనకునిమెడ
నుగముఁదగిలించిపోయెనోడక తండ్రీ!""

టీకా:

నర = నరులను; గంధ = మదమెక్కిన; గజ = ఏనుగులను; స్యందన = రథములను; తురంగంబులన్ = గుఱ్ఱములను; ఏలు = పాలించు; రాజు = రాజు; తోయ = దాహముతో; ఆతురుడు = ఆత్రుత కలవాడు; ఐ = అయి; పరఁగన్ = పనిగట్టుకొని; నీ = నీ; జనకుని = తండ్రి; మెడన్ = మెడలో; ఉరగమున్ = పామును; తగిలించి = చిక్కునట్లు చేసి; పోయెన్ = పోయెను; ఓడక = సంకోచించక; తండ్రీ = అయ్యా.

భావము:

“భటులు, ఏనుగులు రథాలు, గుఱ్ఱాలు అనే చతురంగ సైన్నానికి అధిపతి అయిన ఎవడో ఒక రాజు జలం కోసం వచ్చి సంకోచించకుండా నీ జనకుని కంఠంలో సర్పాన్ని తగిలించి పోయాడయ్యా” అని చెప్పారు.