పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

చతుర్థ స్కంధము : పురంజను కథ

  •  
  •  
  •  

4-805-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

నాథుఁ డాఁడు బిడ్డల
రూప వయో విలాస వైభవములచేఁ
రఁగిన నిజతనయల సమ
రులకు సంప్రీతితో వివాహము చేసెన్.

టీకా:

నరనాథుడు = రాజు; ఆడుబిడ్డలన్ = ఆడపిల్లలను; వర = ఉత్తమమైన; రూప = సౌందర్యము; వయస్ = వయస్సు; విలాస = సొగసు; వైభవముల్ = వైభవములు; చేన్ = చేత; పరగిన = ప్రసిద్ధమైన; నిజ = తన; తనయలన్ = పుత్రికలను; సమ = సమానమైన; వరుల్ = వరుల; కున్ = కి; సంప్రీతి = ఇష్టముతో; వివాహము = వివాహము; చేసెన్ = చేసెను.

భావము:

ఆ రాజు రూపవతులు, విలాసవతులు, యౌవనవతులు అయిన తన పుత్రికలను తగిన వరులతో వివాహం జరిపించాడు.