పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : ద్వివిదుని వధించుట

  •  
  •  
  •  

10.2-545-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

గి యాసవకలశముఁ గొని
తీరుహశాఖ యెక్కి చాపలమున న
జ్జతిపయి వైచెఁ దద్ఘట
లగఁ; నది చూచి కోప గ్గల మొదవన్.

టీకా:

నగి = నవ్వి; ఆసవ = మద్యపు; కలశమున్ = కుండను; కొని = తీసుకొని; జగతీరుహ = చెట్టు {జగతీరుహము - భూమిపై పుట్టునది, చెట్టు}; శాఖన్ = కొమ్మను; ఎక్కి = ఎక్కి; చాపలమున = చపలత్వముతో; ఆ = ఆ; జగతి = నేల; పయిన్ = పైన; వైచెన్ = విసరివేసెను; తత్ = ఆ; ఘటమున్ = కుండను; అగలగన్ = పగిలిపోవునట్లు; అది = దానిని; చూచి = చూసి; కోపమున్ = కోపము; అగ్గలము = అధికముగా; ఒదవన్ = కలుగగా.

భావము:

ఆ రాతిదెబ్బను తప్పించుకొన్న ద్వివిదుడు నవ్వుతూ, పానపాత్ర తీసుకు వెళ్ళి, చెట్టు కొమ్మ మీదకి ఎక్కి, నేల మీదకి విసిరి కొట్టాడు. అది పగిలిపోయింది. ఆ కోతి చేష్టలు చూసి బలరాముడి కోపం బాగా పెరిగిపోయింది.