పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి నూరడించుట

  •  
  •  
  •  

10.2-270-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

వామతించు చూపులు
ధరు మోమునను నిలిపి యమునఁ గరముల్‌
మొగిచి వినుతించెఁ గృష్ణున్
వాహున్ రుచిరదేహుఁ లితోత్సాహున్.

టీకా:

నగవు = నవ్వును; ఆమతించు = ఆహ్వానించు; చూపులున్ = చూపులతో; నగధరున్ = కృష్ణుని {నగ ధరుడు - గోవర్ధనగిరి ధరించినవాడు, కృష్ణుడు}; మోమునను = ముఖముపై; నిలిపి = ఉంచి; నయమునన్ = అందముగా; కరముల్ = చేతులు; మొగిచి = జోడించి; వినుతించెన్ = స్తుతించెను; కృష్ణున్ = కృష్ణుని; ఖగవాహున్ = కృష్ణుని {ఖగ వాహుడు - ఖగ (పక్షి, గరుత్మంతుడు) వాహుడు (వాహనముగా కలవాడు), విష్ణువు}; రుచిర = కాంతివంతమైన; దేహున్ = శరీరము కలవానిని; కలిత = పొందిన; ఉత్సాహున్ = ఉత్సాహము కలవానిని.

భావము:

అప్పుడు రుక్మిణి చిరునవ్వుతో నిండిన చూపులతో శ్రీకృష్ణుడి వైపు చూసి, చేతులు జోడించి, ఆ గరుత్మంతుడు వాహనంగా గలవాడు, ఆ జగన్మోహనుడు, ఆ దేవదేవుడు, ఆ శ్రీకృష్ణుడిని స్తుతించింది.