పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 37)నసు - నీయా

న - నవ్య⇐ - || - నీర - న్యాయికి⇒

'నసురభర్త విరథుఁడై ' : 8-336.1-ఆ. : అష్టమ : బలి ప్రతాపము
'నసుర మర్దించితివి ' : 7-354.1-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'నహి హితాహిత శయన వా' : 2-231.1-తే. : ద్వితీయ : వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
'నాకాది లోకములలో నా' : 5.1-53-క. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని జన్మంబు
'నాకాధీశుఁ బదింట మూ' : 8-335-శా. : అష్టమ : బలి ప్రతాపము
'నా కిపు డెఱిఁగింపు' : 4-386-క. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'నాకుం జూడఁగఁ జోద్య' : 7-145-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'నాకుం జూడఁగ నీవు ర' : 2-75-శా. : ద్వితీయ : నారదుని పరిప్రశ్నంబు
'నాకుం దమ్ముఁడు మీక' : 7-30-శా. : సప్తమ : హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
'నాకుం బెద్దయు నీకు' : 6-391-శా. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'నాకును సఖ్యము పుణ్' : 6-401-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'నాకు మేలు గోరు నా ' : 9-119-ఆ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'నాకు వెఱచి సురలు న' : 10.1-1159-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
'నా కొడుకును నా కోడ' : 10.1-325-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'నాగఁ బొలుపారు నొకక' : 6-446.1-తే. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'నా గుణంబు లెల్ల భో' : 6-436.1-ఆ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'నా చనుఁబా లొక గ్రు' : 10.1-221-క. : దశమ-పూర్వ : పూతన కృష్ణుని ముద్దాడుట
'నాచేతఁ బూర్వంబునం ' : 3-859-సీ. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'నా తనూభవుఁ డీతఁ డం' : 10.2-12-మత్త. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
'నా తేజము సాధులలో న' : 9-125-క. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'నాతోఁ బోరఁగ నెంతవా' : 10.1-1340-శా. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'నాతోడం బ్రతిభాష లా' : 7-271-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'నాతోడను స్నేహము గల' : 4-63-క. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'నాతోడ వెఱవ వలదే? న' : 10.1-775-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'నాతోడులార మీ పతి మ' : 9-184-క. : నవమ : మాంధాత కథ
'నాత్మమాయాగుణంబుల న' : 6-465.1-తే. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'నాత్మసమవేషు రంగవిహ' : 10.2-516.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
'నాదరంబునఁ గమలజు నా' : 4-943.1-తే. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'నాదరింపక తనయంత నాచ' : 4-490.1-తే. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'నా ధరాదేవుఁ డతుల ద' : 10.2-1025.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'నానానేకపయూధముల్ వన' : 8-72-శా. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'నానావిధ గంధములు ప్' : 10.1-1256-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మథురను గనుట
'నానావిధ సంపదలకుఁ ద' : 10.1-60-క. : దశమ-పూర్వ : యోగమాయ నాజ్ఞాపించుట
'నానా స్థావరజంగమప్ర' : 2-81-శా. : ద్వితీయ : బ్రహ్మ అధిపత్యం బొడయుట
'నాని మెల్లన కుఱుతప' : 8-183.1-తే. : అష్టమ : మంధరగిరిని తెచ్చుట
'నా నేర్చుకొలది మీక' : 8-310-క. : అష్టమ : అమృతము పంచుట
'నా పట్టి పొట్ట నిం' : 10.1-323-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
'నా పరంజ్యోతి యైన ప' : 2-221.1-తే. : ద్వితీయ : ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
'నా పుణ్య మరయ నెట్ట' : 10.2-1016-క. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'నా పుణ్య మేమి చెప్' : 10.1-694-క. : దశమ-పూర్వ : కాళిందుని విన్నపము
'నా పేరును నా చిహ్న' : 10.2-509-క. : దశమ-ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
'నా పైఁ జిత్తము లెప' : 10.1-1434-శా. : దశమ-పూర్వ : గురుపుత్రుని తెచ్చి ఇచ్చుట
'నా మగడు నేను గోవుల' : 10.1-346-క. : దశమ-పూర్వ : నోటిలో విశ్వరూప ప్రదర్శన
'నా మది విప్రులపైఁ ' : 10.2-1199-క. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'నా మనమునఁ గల దుఃఖవ' : 3-409-క. : తృతీయ : వరాహావతారంబు
'నా మరుత్తుఁడు జేసి' : 9-45.1-తే. : నవమ : మరుత్తుని చరిత్ర
'నా మహాత్ము సతియు న' : 9-423.1-ఆ. : నవమ : జమదగ్ని వృత్తాంతము
'నామాటఁ ద్రోచి దానవ' : 9-545-క. : నవమ : యయాతి శాపము
'నా మిత్రుఁడు వసుదే' : 10.1-1442-క. : దశమ-పూర్వ : నందోద్ధవ సంవాదము
'నా మోసంబున కెద్ది ' : 10.1-783-శా. : దశమ-పూర్వ : గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
'నాయందుఁ గలుగు నీ మ' : 1-128-క. : ప్రథమ : నారదునికి దేవుడు దోచుట
'నాయకుని మీఁద సాయక ' : 4-515.1-తే. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'నా యాజ్ఞ సేయుచుండు' : 10.1-947-క. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రుడు పొగడుట
'నా యింటికి దాసులరై' : 10.1-836-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'నా యింటికి విచ్చేయ' : 10.1-1243-క. : దశమ-పూర్వ : శ్రీమానినీచోర దండకము
'నారదకృత మని యెఱిఁగ' : 6-249-క. : షష్ఠ : శబళాశ్వులకు బోధించుట
'నారదసంయమీంద్రు వలన' : 10.2-1233-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : విష్ణు సేవా ప్రాశస్త్యంబు
'నారదుఁ డట చని కనె ' : 10.2-614-క. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'నారదుఁ డాడిన కైవడి' : 1-337-క. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'నారదుఁ డిట్లను ననఘ' : 4-242-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'నారదుఁ డేల శపించెన' : 10.1-392-క. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకుల నారదశాపం
'నారదుండు బ్రహ్మ కి' : 2-72-వ. : ద్వితీయ : శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
'నారదుని మాధవుఁడు స' : 10.2-679-క. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'నారదు మాటలు విని ప' : 10.1-53-క. : దశమ-పూర్వ : మథురకు నారదుడు వచ్చుట
'నారాయణ కవచ సమా ధార' : 6-309-క. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'నారాయణ దామోదర నీరజ' : 10.2-49-క. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకమణి పొందుట
'నారాయణ రూ పామృత పా' : 6-424-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'నారాయణాఖ్య నున్నతి' : 3-720-సీ. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'నారాయణుఁ డప్పుడు ద' : 2-131-క. : ద్వితీయ : నరనారాయణావతారంబు
'నారాయణుఁ బరమేశ్వరు' : 8-479-క. : అష్టమ : పయోభక్షణ వ్రతము
'నారాయణుండు జగదా ధా' : 4-579-క. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'నారాయణునకు నరునకు ' : 1-57-క. : ప్రథమ : కథా సూచనంబు
'నారాయణుని దివ్యనామ' : 2-51-సీ. : ద్వితీయ : హరిభక్తిరహితుల హేయత
'నారాయణు వచనముల క ప' : 11-88-క. : ఏకాదశ : ప్రభాసంకు బంపుట
'నారి మొరయించె రిపు' : 10.2-176-క. : దశమ-ఉత్తర : సత్యభామ యుద్ధంబు
'నార్చి పేర్చి మించ' : 10.1-1621.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు వెంటజనుట
'నాలకించి మఱియు నా ' : 9-346.1-ఆ. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'నాలుగుచెఱగుల నేలయు' : 9-585-క. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'నాలోని జీవకోటులు వ' : 3-319-క. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'నాల్గుభుజములుఁ గమల' : 1-215.1-తే. : ప్రథమ : ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
'నావంటి వెఱ్ఱివారిన' : 10.1-940-క. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రుడు పొగడుట
'నా వలనను మీ వలనను ' : 6-175-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'నావలని కోర్కి యూరక' : 1-127-క. : ప్రథమ : నారదునికి దేవుడు దోచుట
'నా విని నారదుండు న' : 4-263-ఉ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'నావుడుఁ గృష్ణుఁ డమ' : 10.2-728-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
'నావుడునా దధీచియు మ' : 6-352-ఉ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'నావుడు పాండవాన్వయు' : 6-294-ఉ. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'నావుడు యోగీంద్ర నా' : 6-441-సీ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'నావుడు రాజేంద్రునక' : 3-173-సీ. : తృతీయ : మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
'నావుడు విని మైత్రే' : 4-563-క. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'నావుడు శుకయోగి నరన' : 10.2-1232-సీ. : దశమ-ఉత్తర : విష్ణు సేవా ప్రాశస్త్యంబు
'నావుడు శుకయోగి నరన' : 10.2-281-సీ. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
'నా సమీపమున నున్నా ' : 10.1-870-సీ. : దశమ-పూర్వ : విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
'నా హరిశ్చంద్రుఁ గౌ' : 9-192.1-తే. : నవమ : హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
'నాహవంబున మడియుదు ర' : 5.1-174.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'నింగికి నేలకుం బొడ' : 6-319-ఉ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'నిండి పెచ్చురేఁగి ' : 8-332.1-ఆ. : అష్టమ : సురాసుర యుద్ధము
'నిండు పున్నమనాఁడు ' : 6-260-సీ. : షష్ఠ : బృహస్పతి తిరస్కారము
'నిండుమతిం దలంతుఁ గ' : 6-2-ఉ. : షష్ఠ : ఉపోద్ఘాతము
'నింతి చూపు వాఱె నె' : 8-273.1-ఆ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
'నిందం బొందకు మయ్య ' : 10.1-1521-శా. : దశమ-పూర్వ : అక్రూర ధృతరాష్ట్రుల సంభాషణ
'నిందకునోర్చి యాజిమ' : 3-623-ఉ. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'నిందకు రోయక లజ్జం ' : 3-648-క. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'నిందలకు నెల్ల నెలవ' : 6-146.1-తే. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'నిందింప బరుల నెన్న' : 7-440-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
'నింద్రభూజమ కానవే య' : 10.1-1010.1-తే. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
'నింద్రుఁ డౌదల నా మ' : 7-257.1-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'నిక్కమగు పాపములచేఁ' : 6-394-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'నిఖిలదేవోత్తమ నీ వ' : 8-407-సీ. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'నిఖిల పావనమైన నీ క' : 10.1-599-సీ. : దశమ-పూర్వ : ఆలకదుపుల మేప బోవుట
'నిఖిల మునీంద్ర వర్' : 3-537-సీ. : తృతీయ : శ్రీహరి దర్శనంబు
'నిఖిలలోకాశ్రయంబు స' : 6-498-తే. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'నిగమములు వేయుఁ జది' : 1-141-క. : ప్రథమ : నారదునికి దేవుడు దోచుట
'నిగమస్తుత లక్ష్మీప' : 3-310-క. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'నిగమార్థగోచరుం డనఁ' : 3-800-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'నిగమార్థప్రతిపాదకప' : 2-212-మ. : ద్వితీయ : భాగవత వైభవంబు
'నిగ్రహము నీకు వల ద' : 9-272-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'నిగ్రహమె మము విషాస' : 10.1-676-క. : దశమ-పూర్వ : నాగకాంతలు స్తుతించుట
'నిచ్చలు లోపలికాంతల' : 1-373-క. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'నిజకరాళివలన నీరజబం' : 10.1-754.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వర్షర్తు వర్ణనము
'నిజ కళాకలితాంశంబు ' : 3-275.1-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
'నిజ తేజో హానిగ జయ ' : 3-597-క. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'నిజధర్మపరిశోభితంబై' : 4-236-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'నిజపరిజ్ఞాన విచ్ఛి' : 3-918.1-తే. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'నిజభక్తుండవు నాకు ' : 7-378-మ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'నిజభుజాదండ మండిత న' : 10.2-1037.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'నిజ మానతిచ్చితి వీ' : 8-588-సీ. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'నిజముగ దేవాధీశ్వరు' : 6-198-క. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'నిజముగ నిన్నెఱుఁగఁ' : 10.1-552-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'నిజము పలికె నేని న' : 10.2-1256-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'నిజవరాయుధ దోర్దండ ' : 5.2-74.1-తే. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'నిజవాసంబు నాశ్రయిం' : 3-215-వ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'నిజ సుందర దేహద్యుత' : 10.2-487-క. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'నిటలతట ఘటిత కరపుటు' : 4-170-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'నిటలాలకము లంట నివు' : 8-104-సీ. : అష్టమ : విష్ణువు ఆగమనము
'నిట్టి యౌత్పాతిక ర' : 4-113.1-తే. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'నిడుద యగు కేల గజము' : 8-118-క. : అష్టమ : గజేంద్ర రక్షణము
'నితని పెంపు కొడుకు' : 9-640.1-ఆ. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'నిత్యనైమిత్తిక నిజ' : 3-959-సీ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'నిత్యానుభూతమౌ నిజర' : 5.1-91-సీ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'నిదురించిన శిశు వా' : 10.1-250-క. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
'నిద్రపోవు వేళ నిరత' : 6-481-ఆ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'నినుఁ జింతించిన వి' : 10.1-1119-మ. : దశమ-పూర్వ : సర్పరూపి శాపవిమోచనము
'నినుఁ జింతించుచుఁ ' : 1-198-మ. : ప్రథమ : కుంతి స్తుతించుట
'నిను నాడిన యా సురు' : 4-231-క. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'నిను నాలుగాశ్రమంబు' : 10.1-96-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'నిను నే శాసించిన క' : 10.1-697-క. : దశమ-పూర్వ : కాళిందుని శాసించుట
'నిను బ్రహ్మాదు లెఱ' : 10.1-944-మ. : దశమ-పూర్వ : ఇంద్రుడు పొగడుట
'నిను వరియించినం బె' : 10.2-252-చ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
'నిను శరణంబు జొచ్చె' : 3-870-చ. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'నిను హింసించిన పూత' : 10.1-574-మ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'నిన్నా యుగ్ర భుజంగ' : 10.1-712-శా. : దశమ-పూర్వ : కాళియుని పూర్వకథ
'నిన్నుఁజూడని కన్ను' : 11-121-తే. : ఏకాదశ : శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
'నిన్నుఁ జెవులార వి' : 7-367.1-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'నిన్నుం గొమ్ములఁ జ' : 1-416-శా. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'నిన్ను ననుసరింప నే' : 10.2-1213-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'నిన్నునీశ్వరు దేవద' : 10.1-1768-మత్త. : దశమ-పూర్వ : రుక్మి యనువాని భంగంబు
'నిన్నునెదిరించి పో' : 8-646.1-తే. : అష్టమ : బలిని బంధించుట
'నిన్నున్ మెచ్చరు న' : 7-164-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'నిన్ను వర్ణింప నలవ' : 11-68.1-తే. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'నిన్నెకాని పలుకనేర' : 10.1-991.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల దీనాలాపములు
'నిబ్బరపు దప్పి మంట' : 10.1-226-క. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'నిబ్బరపు బాలహంతయు ' : 1-174-క. : ప్రథమ : అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
'నియు వినవు రణభీరువ' : 9-409-క. : నవమ : పురూరవుని కథ
'నియ్యల్లు డితఁడు భ' : 9-66-క. : నవమ : శర్యాతి వృత్తాంతము
'నిరతంబు నా యందు ని' : 4-635-సీ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'నిరతంబున్ భజియించు' : 3-935-మ. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'నిరతంబై నిరవద్యమై ' : 6-128-మ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'నిరతముఁ దావకీన భజన' : 4-285-చ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'నిరతము నీ తనుమధ్యమ' : 5.1-33-క. : పంచమ - పూర్వ : వర్షాధిపతుల జన్మంబు
'నిరతిశయోజ్జ్వల తేజ' : 3-365-క. : తృతీయ : చతుర్యుగ పరిమాణంబు
'నిరయంబైన నిబంధమైన ' : 8-593-మ. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'నిరయమునకుఁ బ్రాప్త' : 8-644-ఆ. : అష్టమ : బలిని బంధించుట
'నిరయస్వర్గము లాత్మ' : 10.2-1049-మ. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'నిరహంకార నిరస్తపాప' : 4-75-మ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'నిరుపమగుణజాలా నిర్' : 2-287-మా. : ద్వితీయ : పూర్ణి
'నిరుపమధ్యానసుఖవృత్' : 9-477.1-తే. : నవమ : పరశురాముని కథ
'నిరుపమసుందరం బయిన ' : 11-11-వ. : ఏకాదశ : కృష్ణ సందర్శనంబు
'నిరుపమానందమై నిఖి' : 10.2-1251-సీ. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'నిరుపమాపునరావృత్తి' : 7-171.1-తే. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'నిర్భీతుండు ప్రశస్' : 7-231-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'నిర్మలం బనఁ జాలనెఱ' : 6-61-సీ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'నిర్మలంబు సమము నిష' : 10.1-1310.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : మల్లరంగ వర్ణన
'నిర్మలాత్మకు లై నట' : 6-441.1-తే. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'నిర్మలాత్ము లగుచు ' : 6-505.1-ఆ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'నిర్మలామోఘ వీర్యంబ' : 8-403.1-తే. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'నిర్వికార నిరంజన న' : 4-179.1-తే. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'నిలయము పాటించి నిర' : 7-416-సీ. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'నిలిచి కేలు మొగిచి' : 6-131-ఆ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'నిలిచిన శంకరుం గని' : 12-38-చ. : ద్వాదశ : మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
'నిలిపెన్ ఱెప్పల బృ' : 8-498-మ. : అష్టమ : వామనుడు గర్భస్తు డగుట
'నిశిత సిత దంత రోచు' : 3-646-తే. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'నిష్కాము లయిన మదీయ' : 3-958-వ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'నిష్ఠురోగ్ర సింహ న' : 10.1-1172-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కేశిని సంహారము
'నీకంటె నొండెఱుంగము' : 8-231-క. : అష్టమ : శివుని గరళ భక్షణకై వేడుట
'నీ కాంతయొద్ద నీవున' : 10.1-206-క. : దశమ-పూర్వ : నందుడు వసుదేవుని చూచుట
'నీ కిప్పుఁడు గానంబ' : 3-323-క. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'నీ కిప్పుడు వివరిం' : 3-270-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'నీ కీర్తియు జగముల ' : 4-266-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'నీకుంగ్రీడార్థము ల' : 8-656-క. : అష్టమ : ప్రహ్లా దాగమనము
'నీకు నెట్లు గలిగె ' : 7-432.1-ఆ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
'నీకు నే మని విన్నవ' : 8-168-మత్త. : అష్టమ : విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
'నీకున్ దేవకికిన్ జ' : 10.1-208-శా. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవ నందుల సంభాషణ
'నీ కుమారులు జనమేజయ' : 9-677-వ. : నవమ : పాండవ కౌరవుల కథ
'నీకు మ్రొక్కెదఁ గృ' : 10.2-1197-సీ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'నీకు మ్రొక్కెద నత్' : 4-287.1-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'నీకు వరవుడ నయ్యెద ' : 10.1-1033.1-తే. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'నీకు వీఁ డెవ్వడు? ' : 6-456-సీ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'నీ కెఱుఁగరాని ధర్మ' : 1-93-క. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు
'నీకోడండ్రును నీ కు' : 8-486-శా. : అష్టమ : పయోభక్షణ వ్రతము
'నీ గృహాంగణభూమి నిట' : 7-367-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'నీచగతి యెల్లభంగుల ' : 6-350-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'నీ చుట్టాలకు నాపదల' : 10.1-746-శా. : దశమ-పూర్వ : దావాగ్ని తాగుట
'నీ చేసిన పాపములకు ' : 9-301-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'నీ తల్లిం గనినట్టి' : 9-549-శా. : నవమ : యయాతి శాపము
'నీ తోడుత నేఁ బెనఁగ' : 10.1-1338-క. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'నీతో నర్మగృహంబులం ' : 10.1-1479-శా. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవునికడ గోపికలు వగచుట
'నీ దిక్కు గానివారి' : 6-340-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'నీ దురాత్ముకునకు న' : 8-452.1-ఆ. : అష్టమ : దుర్భర దానవ ప్రతాపము
'నీదెసఁ దమచిత్తము ల' : 10.1-92-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'నీ నగవులు నీ చూడ్క' : 10.1-1047-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'నీ నవీన మాననీయ సల్' : 10.1-997.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల దీనాలాపములు
'నీ నామస్తుతి శ్వపచ' : 3-1037-క. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'నీ పంచుకార్య మొరుల' : 10.2-704-క. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'నీ పంపు సేయకుండఁగ ' : 10.2-651-క. : దశమ-ఉత్తర : భూసురుని దౌత్యంబు
'నీ పద్యావళు లాలకిం' : 10.1-408-శా. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
'నీ పయిన్ రతి చేయుచ' : 10.1-990-మత్త. : దశమ-పూర్వ : గోపికల దీనాలాపములు
'నీ పాదంబులు నమ్మిన' : 10.1-715-క. : దశమ-పూర్వ : కార్చిచ్చు చుట్టుముట్టుట
'నీ పాదకమలంబు నెమ్మ' : 10.1-991-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల దీనాలాపములు
'నీ పాదకమల సేవయు నీ' : 10.1-1272-క. : దశమ-పూర్వ : సుదాముని మాలలు గైకొనుట
'నీ పాదములు సోఁకి న' : 10.1-600-సీ. : దశమ-పూర్వ : ఆలకదుపుల మేప బోవుట
'నీపాదాబ్జము బ్రహ్మ' : 1-250-శా. : ప్రథమ : గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
'నీపుత్రుల శౌర్యంబు' : 3-28-క. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'నీ పేరు వినిన నొడి' : 10.2-662-క. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'నీ ప్రసూనవేది నింద' : 10.1-1035.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
'నీ భుజావిక్రమంబును' : 3-619.1-తే. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'నీమదిఁ దోఁపని యర్థ' : 10.2-650-క. : దశమ-ఉత్తర : భూసురుని దౌత్యంబు
'నీమదిఁ బొడమిన కోరి' : 10.2-1244-క. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'నీ మహిమ యెఱిఁగి పొ' : 10.2-590-క. : దశమ-ఉత్తర : హస్తిన గంగం ద్రోయబోవుట
'నీ మహిమార్ణవంబు తు' : 9-116-ఉ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'నీ మాట మంచిది నిశ్' : 10.1-1523-సీ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూర ధృతరాష్ట్రుల సంభాషణ
'నీ మాయఁ జిక్కి పుర' : 10.1-1655-క. : దశమ-పూర్వ : ముచికుందుడు స్తుతించుట
'నీ మాయఁ దెలియువారల' : 10.2-631-క. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'నీ మాయ చేత విశ్వము' : 8-165-క. : అష్టమ : విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
'నీ ముఖాంబుజాత నిర్' : 10.1-11-ఆ. : దశమ-పూర్వ : పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
'నీ యంద సంభవించును ' : 8-223-క. : అష్టమ : శివుని గరళ భక్షణకై వేడుట
'నీ యట్టి సుజ్ఞాన న' : 7-372-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'నీ యధరామృత నిర్ఝరం' : 10.1-997-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోప