పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్వాదశ స్కంధము : ఉపోద్ఘాతము

  •  
  •  
  •  

12-3-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

"నవర! యీ ప్రశ్నమునకు
రి సెప్పఁగ రాదు; నేను సామర్థ్యముచేఁ
రికించి నీకుఁ జెప్పదఁ
మొప్పఁగ భావికాలతులన్ వరుసన్.

టీకా:

నరవర = రాజా; ఈ = ఈయొక్క; ప్రశ్నమున్ = ప్రశ్న; కున్ = కు; సరి = సరిపడుసమాధానము; చెప్పగరాదు = చెప్పుటకు వీలుకాదు; నేను = నేను; సామర్థ్యము = నేర్పు; చేన్ = తో; పరికించి = దర్శించి; నీ = నీ; కున్ = కు; చెప్పెద = తెలిపెదను; కరము = బహు; ఒప్పగన్ = చక్కగానుండునట్లు; భావి = భవిష్యత్తు; కాల = కాలపు; గతులన్ = నడవడికలను; వరుసన్ = క్రమబద్దముగా.

భావము:

“ఓ రాజశ్రేష్ఠా! నీవు అడిగిన ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం సరిగా చెప్పడం సాధ్యం కాదు. అయినా నేను నా నేర్పు అంతా వాడి, దర్శించి, భావికాల గతులను చక్కగా వరుసగా వెల్లడిస్తాను.