పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :


ఇక్కడ తెలుగు భాగవతంలోని ఉపయుక్త మైన పదాలు, పదబంధాలు, విశిష్ఠ విషయాలు యొక్క వివరణలు ఉంటాయి.