పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అష్టమ స్కంధము : 7వైవశ్వతమనువు చరిత్ర

  •  
  •  
  •  

8-411-తే.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

"రవరాధీశ! యిప్పుడు డచుచున్న
వాఁడు సప్తమ మనువు వైస్వతుండు;
శ్రాద్ధదేవుం డనందగు నవరేణ్య!
దురు నందను లతనికిఁ బ్రకట బలులు.

టీకా:

నరవరాధీశ = రాజా; ఇప్పుడు = ఇప్పుడు; నడచుచున్న = పాలించుచున్న; వాడు = అతడు; సప్తమ = ఏడవ (7); మనువు = మనువు; వైవస్వతుండు = వైవశ్వతుడు; శ్రాద్ధదేవుండు = శ్రాద్ధదేవుడు; అనన్ = అనుటకు; తగున్ = తగినవాడు; జనవరేణ్య = రాజా; పదురు = పదిమంది (10); నందనులు = పుత్రులు; అతని = అతని; కిన్ = కి; ప్రకట = ప్రసిద్ధమైన; బలులు = బలముగలవారు.

భావము:

“ఓ రాజా! ఇప్పుడు వైవస్వతుడనే ఏడవమనువు పాలిస్తున్నాడు. అతనినే శ్రాద్ధదేవుడు అంటారు. అతనికి బలవంతులైన పదిమంది కొడుకులు ఉన్నారు.