పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - పూర్వ : మల్లరంగ వర్ణన

  •  
  •  
  •  

10.1-1313-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

నందాదులైన గోపకు
లంఱు చని కానుకలు సర్పించి నృపున్
సంర్శించి తదనుమతిఁ
జెంది మహామంచముల వసించిరి వరుసన్.

టీకా:

నంద = నందుడు; ఆదులు = మున్నగువారు; ఐన = అయినట్టి; గోపకులు = యాదవులు; అందఱున్ = ఎల్లరు; చని = పోయి; కానుకలు = కానుకలను; సమర్పించి = ఇచ్చి; నృపున్ = రాజును {నృపుడు - నరులను పాలించు వాడు, రాజు}; సందర్శించి = చూసి; తత్ = అతని; అనుమతిన్ = అంగీకారము; చెంది = పొంది; మహా = గొప్ప; మంచములన్ = మంచెలపై, అరుగుపై; వసించిరి = కూర్చుండిరి; వరుసన్ = వరుసలుగా.

భావము:

నందుడు మొదలగు గోపాలురు అందరూ వెళ్ళి కంసరాజును దర్శించి, కానుకలు సమర్పించి, అతని అనుమతితో పెద్దపెద్ద ఆసనాల మీద వరుసలు కట్టి కూర్చున్నారు.