పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 35)ధ

దేవా - ద్వైపా⇐ - || - న - నవ్య⇒

'ధన పశు మిత్ర పుత్ర' : 3-1011-చ. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'ధనముఁ గొనుట యొండె ' : 1-175-ఆ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
'ధనము లపహరించి తనతో' : 1-229-ఆ. : ప్రథమ : భీష్మనిర్యాణంబు
'ధనము వీథిఁ బడిన దై' : 7-49-ఆ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'ధనవంతుండగు మానవుండ' : 5.2-161-మ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'ధనహీనుండు నృపాలుఁ ' : 4-300-మ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'ధనువుఁ బవిచండ నిష్' : 10.2-1084-తే. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'ధనువులు నిషంగచయముల' : 6-79-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ధన్యుఁడా యిక్ష్వాక' : 9-367-సీ. : నవమ : నిమి కథ
'ధన్యున్ లోకమనోభిరా' : 10.1-1705-శా. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'ధన్యులు వైరోచని శత' : 8-329-క. : అష్టమ : సురాసుర యుద్ధము
'ధరఁ బ్రాహ్మణాదికము' : 3-217-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'ధరకుం బ్రియనందనుఁ ' : 10.2-149-క. : దశమ-ఉత్తర : భద్ర లక్షణల పరిణయంబు
'ధరకు నీతోడఁ గూడ వం' : 3-432.1-తే. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'ధరణిఁ జరాచర భూతము ' : 4-957-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'ధరణికి వ్రేఁ గగు ద' : 10.2-1314-క. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'ధరణి గంపించెఁ గులప' : 3-603-తే. : తృతీయ : హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షుల జన్మ
'ధరణిదుహితృరంతా ధర్' : 7-481-మా. : సప్తమ : పూర్ణి
'ధరణిదుహితృరంతా ధర్' : 11-126-మా. : ఏకాదశ : పూర్ణి
'ధరణి దేవహోత్ర దయిత' : 8-426-ఆ. : అష్టమ : 13దేవసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'ధరణిభరంబు వాపుటకుఁ' : 3-103-చ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'ధరణి వలదు మాకుఁ దప' : 9-344-ఆ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ధరణి విజితేంద్రియు' : 5.1-164.1-తే. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'ధరణి సజ్జనసంగంబుదల' : 4-615-తే. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'ధరణిసురులు హరియు ధ' : 1-209-ఆ. : ప్రథమ : ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
'ధరణిసురోత్తమసేవా ప' : 3-558-క. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'ధరణిసురోత్తముల్ బహ' : 3-563-చ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'ధరణీ కంటకులైన హైహయ' : 2-153-మ. : ద్వితీయ : మత్స్యావతారంబు
'ధరణీతనూజుఁ డంతటిమీ' : 5.2-89-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'ధరణీదివిజులు శ్రుత' : 3-216-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'ధరణీదేవుఁడు రాముఁ ' : 9-457-మ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'ధరణీదేవుఁడు సన్న్య' : 7-461-మ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'ధరణీనాథులు దమతమ వర' : 10.2-259-క. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
'ధరణీనాయక పాండుభూవి' : 3-24-మ. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'ధరణీభర ముడుపుట కా ' : 4-33-క. : చతుర్థ : దక్షప్రజాపతి వంశ విస్తారము
'ధరణీభారము వాసెను బ' : 10.1-98-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'ధరణీవల్లభ నిన్నును' : 5.2-5-క. : పంచమ - ఉత్తర : సుమతి వంశ విస్తారము
'ధరణీవల్లభ నీదు వాక' : 5.1-85-మ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'ధరణీవల్లభ విను పు ' : 5.2-72-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'ధరణీవల్లభ విను మా ' : 5.1-6-క. : పంచమ - పూర్వ : ప్రియవ్రతుని బ్రహ్మదర్శనంబు
'ధరణీవల్లభ విను శ్ర' : 5.2-15-క. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'ధరణీవల్లభుఁ డా ప్ర' : 5.1-15-మ. : పంచమ - పూర్వ : ప్రియవ్రతుని బ్రహ్మదర్శనంబు
'ధరణీశ బలుఁడును సరస' : 10.2-1037-సీ. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'ధరణీశ మధునిషూదనుఁ ' : 4-617-సీ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'ధరణీశ మాయచేతను దాఁ' : 5.1-164-సీ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'ధరణీశ యతిథిపూజా పర' : 10.2-719-క. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
'ధరణీశ యొకనాఁడు ధర్' : 10.2-697-సీ. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'ధరణీశ యొకనాఁడు హరి' : 10.2-454-సీ. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'ధరణీశాత్మజ వీవు నీ' : 1-144-మ. : ప్రథమ : ద్రౌపది పుత్రశోకం
'ధరణీశుఁ డొకనాఁడు ద' : 9-438-సీ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'ధరణీశోత్తమ నీవు కే' : 4-631-మ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'ధరణీశోత్తమ భూత సృష' : 2-279-మ. : ద్వితీయ : శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
'ధరణీశోత్తమ సర్వభూత' : 4-614-మ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'ధరణీసురవర నీ శ్రీ ' : 5.1-177-క. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'ధరణీసురశాపమునకు హర' : 11-25-క. : ఏకాదశ : కృష్ణ సందర్శనంబు
'ధరణీసురులలోనఁ దలఁప' : 5.1-147-సీ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'ధరణీసురులును మంత్ర' : 5.1-57-క. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము
'ధరణీసురోత్తముఁడు ద' : 5.1-126-క. : పంచమ - పూర్వ : విప్రసుతుండై జన్మించుట
'ధర యశోద యయ్యె దనుజ' : 10.1-353.1-ఆ. : దశమ-పూర్వ : నంద యశోదల పూర్వజన్మ
'ధరలోఁద్వష్ట్ఱ్ఱాహ్' : 12-42-క. : ద్వాదశ : ద్వాదశాదిత్య ప్రకారంబు
'ధరలోన నెవ్వరేనియు ' : 5.1-135-క. : పంచమ - పూర్వ : విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
'ధరలోన బ్రహ్మంబుఁ ద' : 5.1-162-సీ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'ధర విరులు గందకుండఁ' : 4-489-క. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'ధర శునకభోగ్యమును న' : 3-468-క. : తృతీయ : కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
'ధర సాధులు విమలాంతః' : 4-868-క. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'ధర సుజనాపరాధు లగు ' : 3-483-చ. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'ధరిత్రీ మదీయాజ్ఞోల' : 4-477-వ. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'ధరియించి యమ్మునీంద' : 3-837-క. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'ధర్మకర్తయు ధర్మభర్' : 10.1-1104-మత్త. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతోడ క్రీడించుట
'ధర్మతనూభవుం గని పద' : 10.2-1076-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'ధర్మనందనుఁ జూచి యు' : 10.2-714-తే. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'ధర్మనందనుఁ దనకు వం' : 10.2-954-తే. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట
'ధర్మమార్గంబున ధారు' : 5.2-9-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : గయుని చరిత్రంబు
'ధర్మమార్గంబు లేదియ' : 3-744.1-తే. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'ధర్మము దలఁపడు లఘుత' : 7-336-క. : సప్తమ : దేవతల నరసింహ స్తుతి
'ధర్మము సత్యముఁ గీర' : 12-16-క. : ద్వాదశ : కల్క్యవతారంబు
'ధర్మమూర్తివయ్య ధర్' : 1-429-ఆ. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'ధర్మమూర్తివి జగత్క' : 3-576-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'ధర్మవంతులెల్ల దప్ప' : 5.2-163-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు
'ధర్మ సంరక్షకత్వప్ర' : 2-171-సీ. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'ధర్మార్థకామవాంఛయు ' : 7-414-క. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'ధర్ముండు దక్షపుత్త' : 11-63-క. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'ధర్మేతరవర్తనులును ' : 7-174-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'ధవళ కాంతియుక్తిఁ ద' : 5.1-56-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని జన్మంబు
'ధాతఁ గన్న మేటితండ్' : 10.2-202.1-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : నరకాసురుని వధించుట
'ధాతకు దేవతా విభవదా' : 6-278-ఉ. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'ధాతల రజమున దేవ వ్ర' : 9-284-క. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'ధాతవు భారతశ్రుతివి' : 1-89-ఉ. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు
'ధాతు విచిత్రితోదాత' : 4-134-సీ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'ధాత్రి నిటమీఁద వీత' : 10.2-831.1-తే. : దశమ-ఉత్తర : సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
'ధాత్రిని హలికునకున' : 8-589-క. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'ధాత్రీవర సమధిక చా ' : 10.2-933-క. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని తీర్థయాత్ర
'ధాత్రు ప్రతిబింబ ద' : 3-739.1-తే. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'ధారణ యే క్రియ నిలు' : 2-13-క. : ద్వితీయ : ధారణా యోగ విషయంబు
'ధారుణిఁ బారాశర్యున' : 12-29-క. : ద్వాదశ : పురాణానుక్రమణిక
'ధారుణి నిటమీఁదట ని' : 10.2-587-క. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు నాగనగరం బేగుట
'ధారుణిలోన వదాన్యుల' : 10.2-722-క. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
'ధారుణీసురులకుఁ దపమ' : 9-124-ఆ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'ధార్మికులకంటె నుత్' : 3-969.1-తే. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'ధీనయశాలి యైన వసుదే' : 9-715-ఉ. : నవమ : వసుదేవుని వంశము
'ధీనిధులై యే యోగవి ' : 3-920-క. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'ధీమహిత భవన్మంగళ నా' : 3-1035-క. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'ధీమహిత యంత వారల యా' : 4-5-క. : చతుర్థ : స్వాయంభువు వంశ విస్తారము
'ధీయుతుఁడై నమో భగవ' : 10.2-1145-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'ధీరగుణుఁడు సరస్వతీ' : 3-747-తే. : తృతీయ : కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
'ధీరజనోత్తమ నవసిత స' : 3-102-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'ధీరతఁ బంచాబ్దముల క' : 3-519-క. : తృతీయ : సనకాదుల శాపంబు
'ధీరతతో మత్పదసర సీర' : 3-1009-క. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'ధీరత నీ లోకవ్యవ హా' : 4-876-క. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'ధీరమతిన్ ద్వితత్రి' : 10.2-1117-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'ధీరమతులు రంతిదేవ హ' : 10.2-725-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
'ధీరవిచార మమ్ము భవద' : 10.2-750-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'ధీరవ్రత రాజన్య కు ' : 4-289-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'ధీరుఁడు కృతవర్ముని' : 10.2-285-క. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
'ధీరుల వస్త్ర మాల్య' : 10.1-1328-ఉ. : దశమ-పూర్వ : మల్లావనీ ప్రవేశము
'ధీరులు నిరపేక్షులు' : 1-139-క. : ప్రథమ : నారదునికి దేవుడు దోచుట
'ధూర్తులు సమస్త కిల' : 6-271-క. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'ధూళిచేత మిగుల ధూసర' : 5.1-79-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'ధృత చిత్తుఁడు శాంత' : 4-255-క. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'ధృతమతి దేవహూతికిని' : 2-119-చ. : ద్వితీయ : అవతారంబుల వైభవంబు
'ధృతరాష్ట్రుండు గాం' : 1-329-వ. : ప్రథమ : నారదుని గాలసూచనంబు
'ధృతిఁ బాతాళము నందు' : 3-658-మ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'ధృతిఁ బూని కాలచోది' : 3-201-సీ. : తృతీయ : మహదాదుల సంభవంబు
'ధృతిచెడి లోఁబడె మల' : 10.1-1361-క. : దశమ-పూర్వ : చాణూర ముష్టికుల వధ
'ధృతి చెదరఁ బట్టి శ' : 4-529-క. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'ధృతి దప్పిన తఱినిఁ' : 6-127-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'ధృతి నొప్పుచున్న స' : 4-858-సీ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'ధృతి వదలక యుగ్రస్థ' : 10.2-832-క. : దశమ-ఉత్తర : సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
'ధేనుకవనమున నమలిరి ' : 10.1-626-క. : దశమ-పూర్వ : ధేనుకాసుర వధ
'ధేనువులు బ్రతికెనే' : 10.1-883-క. : దశమ-పూర్వ : యాగము చేయ యోచించుట
'ధ్యానం బేక్రియ నిల' : 11-104-క. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'ధ్యానాకర్ణన దర్శన ' : 10.1-984-క. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
'ధ్రువకీర్తిన్ హరి ' : 10.1-1784-మ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ కల్యాణంబు/