పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట

  •  
  •  
  •  

10.1-1012-ఉ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

"ల్లనివాఁడు పద్మనయనంబులవాఁడు గృపారసంబు పైఁ
ల్లెడువాఁడు మౌళిపరిర్పిత పింఛమువాఁడు నవ్వు రా
జిల్లెడు మోమువాఁ డొకఁడు చెల్వల మానధనంబుఁ దెచ్చె నో!
ల్లియలార! మీ పొదలమాటున లేఁడు గదమ్మ! చెప్పరే!
ఈ పద్యమును పోలిన మరొక బహుళ ప్రసిద్ధమైన పద్యం నవమ స్కంధములో రామ పరంగా ^ (9-361-ఉ) నల్లని వాడు... ఉంది. దానిని కూడా ఆస్వాదించండి.

టీకా:

నల్లనివాడు = నల్లని రంగు వాడు, కృష్ణుడు; పద్మనయనంబుల వాడు = పద్మాక్షుడు, కృష్ణుడు; కృపారసంబున్ = దయను; పైన్ = మీద; చల్లెడువాడు = చిలికెడివాడు; మౌళి = సిగ యందు; పరిసర్పిత = చుట్టబడిన; పింఛమువాడు = నెమలిపింఛము గలవాడు; నవ్వు = చిరునవ్వులు; రాజిల్లెడు = ప్రకాశించెడి; మోమువాడు = ముఖము కలవాడు; ఒకడు = ఒకా నొకడు; చెల్వలన్ = స్త్రీల; మాన = శీలము అనెడి; ధనంబున్ = సంపదను; తెచ్చెను = దొంగిలించుకుని వచ్చెను; ఓ = ఓ; మల్లియలారా = మల్లపూలు; మీ = మీ; పొదలన్ = పొదలందు; మాటున = దాగుకొని; లేడు = లేడు; కదా = కదా; అమ్మ = తల్లి; చెప్పరే = చెప్పండి.

భావము:

నల్లని దేహము వాడు, కమలములవంటి కన్నులు గల వాడు, కరుణా రసము కురిపించే వాడు, సిగపై నెరపిన నెమలి పింఛము కల వాడు, చిరునవ్వు చెలువారే చక్కని మోము కల వాడు నైన ఓ కుఱ్ఱవాడు మా మానినీమణుల మానధనం దోచి తెచ్చాడు. ఓ మల్లెతీవలార! మీ మల్లె పొదల మాటున కాని ఉన్నాడేమో కొంచెము చెప్పండమ్మా.