పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు

  •  
  •  
  •  

10.2-902-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

గంధర్వ సురాసుర
రులకు నిర్జింపరాని వాఁడు బలుం డే
కరయ హీనబలుచేఁ
రికింపఁగ నెట్లు పట్టుడు నొకొ యనుచున్

టీకా:

నర = మానవుల; గంధర్వ = గంధర్వుల; సుర = దేవతల; అసుర = రాక్షసుల; వరుల్ = శ్రేష్ఠుల; కున్ = కు; నిర్జింపరాని = ఓడించుటకు శక్యముకాని; వాడు = అతడు; బలుండు = బలరాముడు; ఏమరక= ఏమరుపాటు లేకుండ; అరయన్ = చూసుకుంటుండగా; హీన = అల్పమైన; బలున్ = బలము కలవాని; చేన్ = చేత; పరికింపన్ = విచారించిన ఎడల; ఎట్లు = ఏ విధముగా; పట్టుబడునొకొ = పట్టుబడునోకదా; అనుచున్ = అని.

భావము:

“మానవ గంధర్వ దేవరాక్షసాదులకు అయినా జయింప సాధ్యం కాని బలరాముడు జాగరూకతతో రక్షిస్తూ ఉండగా, బలహీనుడైన సాల్వుడి చేత వసుదేవుడు ఎలా పట్టుబడతాడు.” అని శ్రీకృష్ణుడు భావించి...