పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 4)అడుగం - అదియె

అ - అడిద⇐ - || - అదిరెం - అనినఁదం⇒

'అడుగంగరాని వస్తువు' : 6-351-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అడుగడ్గునకు మాధవాన' : 7-160-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అడుగరాని సొమ్ము నడ' : 6-358-ఆ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అడుగులపైఁ బడు లేచు' : 10.1-546-క. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
'అడుగులు వే గలిగియు' : 10.1-295-క. : దశమ-పూర్వ : బలరామ కృష్ణుల క్రీడాభివర్ణన
'అడ్డము జెప్పక కడపట' : 9-474-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'అణువోగాక కడున్ మహా' : 2-66-మ. : ద్వితీయ : శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
'అతఁ డా కన్యక వలనను' : 4-831-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అతఁ డాత్మదర్శనుం డ' : 4-678-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అతఁడు దత్పద్మకర్ణి' : 3-276-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
'అతఁడు ననన్యదృష్టిన' : 4-273-చ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అతఁడు నభస్వతి యనియ' : 4-675-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అతఁడును బాశచ్యుతుఁ' : 6-130-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అతఁడు మఖము చేయ నవన' : 9-373-ఆ. : నవమ : నిమి కథ
'అతండు మఱియు నగ్ని ' : 4-642-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అతండు మీ ప్రపితామహ' : 8-560-వ. : అష్టమ : వామనుని సమాధానము
'అతడుం దానునుఁ జని ' : 10.2-528-క. : దశమ-ఉత్తర : కాశీరాజు వధ
'అత న క్కాంతుండు కా' : 10.1-1071-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
'అతనిం గైకొనక యూరకు' : 10.2-1273-వ. : దశమ-ఉత్తర : భృగుమహర్షి శోధనంబు
'అతనికిఁ దలపోయ హితా' : 3-464-క. : తృతీయ : కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
'అతనికి నుత్కళుండున' : 9-32-వ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'అతని కీహ మానె హరుల' : 9-88-ఆ. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'అతని కొడుకుల మొత్త' : 9-705-వ. : నవమ : శశిబిందుని చరిత్ర
'అతని చరిత్రం బవ్యా' : 3-391-క. : తృతీయ : స్వాయంభువు జన్మంబు
'అతనిచేత నున్న యమృత' : 8-295-ఆ. : అష్టమ : ధన్వంతర్యామృత జననము
'అతని నియుక్తిఁ జెం' : 2-101-చ. : ద్వితీయ : నారయ కృతి ఆరంభంబు
'అతని నున్మత్తునింగ' : 4-390-వ. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'అతని సతులవలన సుతుల' : 9-672-క. : నవమ : పాండవ కౌరవుల కథ
'అతని సుతుండు భగీరథ' : 9-219-క. : నవమ : భగీరథుని చరితంబు
'అతలమునందు నమ్మయుని' : 5.2-109-చ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'అతి గంభీర విశాలవార' : 3-281-మ. : తృతీయ : బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
'అతిగళిత రక్తధారా క' : 6-368-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అతి ఘోరం బయిన తపం ' : 4-649-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అతిచిరకాల సమాగతు న' : 10.2-1061-క. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'అతిథిజనంబుల భక్తిన' : 10.2-720-క. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
'అతిథి పోయిరామి నధి' : 9-99-ఆ. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'అతిథి భూసురుఁ డొక్' : 9-644-సీ. : నవమ : రంతిదేవుని చరిత్రము
'అతి దుశ్శంకలు మాని' : 10.2-1258-మ. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'అతి నిశిత చంచు దళన' : 3-766-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'అతిపాపకర్ములైనను ' : 11-32-క. : ఏకాదశ : వసుదేవ ప్రశ్నంబు
'అతిపాపములకుఁ బ్రయత' : 6-124-సీ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అతిబలవంతపు విధి దా' : 10.2-1056-క. : దశమ-ఉత్తర : కుంతీదేవి దుఃఖంబు
'అతిభక్తిఁ గౌశికుం ' : 6-308-సీ. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'అతి భక్తిం బ్రతివా' : 3-798-మ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'అతిభక్తి నెవ్వనియం' : 1-215-సీ. : ప్రథమ : ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
'అతి మూఢహృదయుఁ డగుచ' : 3-977-క. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'అతి మోహాకులితంబు స' : 9-369-మ. : నవమ : నిమి కథ
'అతిరథికోత్తముం డన ' : 10.2-853-చ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'అతిరహస్యమైన హరిజన్' : 1-66-ఆ. : ప్రథమ : ఏకవింశత్యవతారములు
'అతిరోగ పీడితుండై మ' : 3-983-సీ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'అతిలోలాత్ములు సూనృ' : 2-196-మ. : ద్వితీయ : గోవర్థనగిరి ధారణంబు
'అతివకాంచీగుణం బల్ల' : 10.1-75-సీ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'అతివ నీ సాంగత్య మన' : 10.2-370-సీ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
'అతివ భగవత్కృతంబును' : 3-815-తే. : తృతీయ : కర్దముని విమానయానంబు
'అతివ యొక్కతె భక్తి' : 10.1-1062-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
'అతివా సిద్ధము నాఁట' : 10.2-34-మ. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'అతి విభవంబునం దనరి' : 10.2-640-చ. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'అతి విశ్రుతులు సుల' : 4-447-క. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'అతుల తమాల మహీజ ప్ర' : 3-768-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'అతుల దర్పోద్ధతుండై' : 4-122-సీ. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'అతుల దివ్యాన్నమైన ' : 5.1-128-తే. : పంచమ - పూర్వ : విప్రసుతుండై జన్మించుట
'అతుల భూరి యుగాంతంబ' : 3-1030-తే. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'అతుల విరాజమానముఖుఁ' : 10.2-271-చ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
'అతుల సరస్వతీసరిదుద' : 3-760-చ. : తృతీయ : కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
'అత్తఱిఁ గోటర యను బ' : 10.2-424-సీ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'అత్తఱి హిరణ్యాక్షు' : 3-664-వ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'అత్తలు మామలున్ వగవ' : 10.1-994-ఉ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల దీనాలాపములు
'అత్తా కొడుకులుఁ గో' : 10.2-106-క. : దశమ-ఉత్తర : ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
'అత్యంత పాన భోజన కృ' : 6-65-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అదరెం గొండలతోడ భూమ' : 10.1-227-మ. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'అదలదు ప్రాణము లదలి' : 9-576-క. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'అదలించి రొప్పంగ నా' : 10.1-1544-సీ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని సంవాదము
'అదలిచి యిట్టు కృష్' : 10.2-18-చ. : దశమ-ఉత్తర : శంబరోద్యగంబు
'అది కారణంబుగాఁ గాళ' : 10.1-709-వ. : దశమ-పూర్వ : కాళియుని పూర్వకథ
'అది కారణంబుగాఁ బెం' : 3-826-క. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'అది కారణంబుగా ధుంధ' : 9-165-వ. : నవమ : వికుక్షి చరితము
'అది కారణంబుగా నన్న' : 9-663-వ. : నవమ : శంతనుని వృత్తాంతము
'అది కారణంబుగా భగవం' : 9-23-వ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'అది కారణంబుగా విచా' : 9-225-వ. : నవమ : భగీరథుని చరితంబు
'అది కారణముగఁ బుత్ర' : 9-250-క. : నవమ : కల్మాషపాదుని చరిత్రము
'అది గనుఁగొని హాహాధ' : 4-99-క. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'అదిగాక నీదు శరణము ' : 10.2-522-క. : దశమ-ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
'అదిగాక నీవు శ్రీహర' : 10.1-1344-వ. : దశమ-పూర్వ : చాణూరునితో సంభాషణ
'అదిగాక యిందిరావిభు' : 10.2-774-క. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'అది గాక వినుము వేన' : 4-533-సీ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'అదిగాన దనుజయోనిం బ' : 3-594-క. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'అది గాన నిజరూప మనర' : 10.1-567-సీ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'అదిగాన నీ వధోక్షజు' : 4-220-క. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'అదిగాన నీ వేనుండు ' : 4-419-వ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'అదిగాన పద్మలోచన సద' : 4-551-క. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'అదిగాన మీరు నాయందు' : 4-428-వ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'అదిగాన యెన్నఁడు నై' : 5.1-88-సీ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుని పట్టాభిషేకంబు
'అదిగాన విష్ణుభక్తు' : 6-187-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అదిగావున.' : 2-48-వ. : ద్వితీయ : హరిభక్తిరహితుల హేయత
'అది గావున.' : 4-91-వ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'అదిగావునఁ బరబ్రహ్మ' : 3-1039-వ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'అది గావున గురుశుశ్' : 7-239-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'అదిగావున ధర్మవేది ' : 7-457-వ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'అదిగావున నమ్మహాత్మ' : 3-792-వ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'అదిగావున నీకుం జతు' : 3-1027-వ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'అదిగావున నెఱుక గలవ' : 1-101-వ. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు
'అదిగావున నేఁడు మొద' : 9-584-వ. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'అది గావున మీ మనంబు' : 10.2-756-వ. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'అది గావున ముక్తి న' : 3-943-వ. : తృతీయ : సాంఖ్యయోగంబు
'అది గావున యజ్ఞభాగా' : 4-151-వ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'అది గావున యతి నింద' : 11-26-వ. : ఏకాదశ : కృష్ణ సందర్శనంబు
'అదిగావున సూరిజనోత్' : 3-234-వ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'అది చూచి దనుజపాలుఁ' : 10.2-388-క. : దశమ-ఉత్తర : అనిరుద్ధుని నాగపాశ బద్ధంబు
'అదితియుఁ గశ్యపుఁ డ' : 10.1-132-క. : దశమ-పూర్వ : దేవకీ వసుదేవుల పూర్వఙన్మ
'అదితియున్ దితి గాష' : 6-256-త. : షష్ఠ : శబళాశ్వులకు బోధించుట
'అది దనుఁ దాకకుండ ద' : 3-666-చ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'అది దేవతారూపంబుల న' : 3-894-వ. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'అది నిమిత్తంబుగాఁ ' : 1-310-వ. : ప్రథమ : విదురాగమనంబు
'అది మఱియు నిజకాంతి' : 4-379-వ. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'అది మఱియును జారు ద' : 10.2-1309-వ. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'అది మఱియును మందార ' : 4-135-వ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'అది మఱియును మాతులు' : 8-24-వ. : అష్టమ : త్రికూటపర్వత వర్ణన
'అది మింటం బెనుమంట ' : 6-387-మ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అది మొదలు మొదవుల క' : 10.1-198-వ. : దశమ-పూర్వ : నందుడు వసుదేవుని చూచుట
'అది యట్టిద కాదె యి' : 10.2-1263-వ. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'అది యట్లుండ నిమ్ము' : 8-553-వ. : అష్టమ : వామనుని సమాధానము
'అది యట్లుండె నహుషు' : 9-506-వ. : నవమ : నహుషుని వృత్తాంతము
'అదియుం గాక.' : 6-51-వ. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'అదియు నారాయణాసక్త ' : 3-873-తే. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'అదియునుఁ గాక మీరు ' : 3-97-చ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'అదియునుఁ గాక యెవ్వ' : 10.2-584-చ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు నాగనగరం బేగుట
'అదియునుం గాక' : 6-116-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అదియునుం గాక' : 6-285-వ. : షష్ఠ : దేవాసుర యుద్ధము
'అదియునుం గాక' : 6-354-వ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అదియునుం గాక' : 10.2-1078-వ. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'అదియునుం గాక.' : 1-354-వ. : ప్రథమ : యాదవుల కుశలం బడుగుట
'అదియునుంగాక.' : 2-278-వ. : ద్వితీయ : శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
'అదియునుంగాక.' : 3-27-వ. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'అదియునుం గాక.' : 3-93-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'అదియునుంగాక.' : 3-153-వ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'అదియునుంగాక.' : 3-188-వ. : తృతీయ : విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
'అదియునుం గాక.' : 3-575-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'అదియునుం గాక.' : 3-585-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'అదియునుం గాక.' : 3-624-వ. : తృతీయ : హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
'అదియునుం గాక.' : 3-670-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'అదియునుంగాక.' : 3-830-వ. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'అదియునుం గాక.' : 3-853-వ. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'అదియునుం గాక.' : 3-1014-వ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'అదియునుం గాక.' : 3-1034-వ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'అదియునుం గాక.' : 3-1036-వ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'అదియునుం గాక.' : 4-265-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అదియునుం గాక.' : 4-417-వ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'అదియునుం గాక.' : 4-423-వ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'అదియునుం గాక.' : 4-483-వ. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'అదియునుం గాక.' : 4-580-వ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'అదియునుం గాక.' : 4-590-వ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'అదియునుం గాక.' : 4-609-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అదియునుం గాక.' : 4-779-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అదియునుం గాక.' : 4-955-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'అదియునుం గాక.' : 6-77-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అదియునుం గాక.' : 8-563-వ. : అష్టమ : వామనుడు దాన మడుగుట
'అదియునుంగాక.' : 8-573-వ. : అష్టమ : వామనుడు దాన మడుగుట
'అదియునుం గాక.' : 8-636-వ. : అష్టమ : దానవులు వామనుపై కెళ్ళుట
'అదియునుం గాక.' : 8-645-వ. : అష్టమ : బలిని బంధించుట
'అదియునుం గాక.' : 8-673-వ. : అష్టమ : రాక్షసుల సుతల గమనంబు
'అదియునుం గాక.' : 9-19-వ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'అదియునుం గాక.' : 9-120-వ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'అదియునుం గాక.' : 9-141-వ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'అదియునుం గాక.' : 9-174-వ. : నవమ : మాంధాత కథ
'అదియునుం గాక.' : 9-416-వ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'అదియునుం గాక.' : 9-530-వ. : నవమ : దేవయాని యయాతి వరించుట
'అదియునుం గాక.' : 9-556-వ. : నవమ : పూరువు వృత్తాంతము
'అదియునుం గాక.' : 10.1-27-వ. : దశమ-పూర్వ : కంసుని అడ్డగించుట
'అదియునుం గాక.' : 10.1-90-వ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మాదుల స్తుతి
'అదియునుం గాక.' : 10.1-122-వ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
'అదియునుం గాక.' : 10.2-264-వ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
'అదియునుం గాక.' : 10.2-463-వ. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'అదియునుం గాక.' : 10.1-564-వ. : దశమ-పూర్వ : బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
'అదియునుం గాక.' : 10.2-582-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు నాగనగరం బేగుట
'అదియునుం గాక.' : 10.1-881-వ. : దశమ-పూర్వ : యాగము చేయ యోచించుట
'అదియునుం గాక.' : 10.2-962-వ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'అదియునుం గాక.' : 10.2-986-వ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలుని ఆదరించుట
'అదియునుం గాక.' : 10.2-1124-వ. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'అదియునుం గాక.' : 10.2-1205-వ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'అదియునుం గాక.' : 10.2-1210-వ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'అదియునుం గాక.' : 10.2-1289-వ. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'అదియునుం గాక.' : 10.2-1325-వ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
'అదియునుం గాక.' : 10.1-1395-వ. : దశమ-పూర్వ : దేవకీ వసుదేవుల విడుదల
'అదియునుం గాక.' : 10.1-1546-వ. : దశమ-పూర్వ : జరాసంధుని సంవాదము
'అదియునుం గాక.' : 10.1-1626-వ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు వెంటజనుట
'అదియునుం గాక కాలాత' : 7-78-వ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'అదియునుం గాక తొల్ల' : 7-203-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'అదియునుం గాక దంతవక' : 7-13-వ. : సప్తమ : నారాయణుని వైషమ్య అభావం
'అదియునుం గాక దారుస' : 4-584-వ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'అదియునుం గాక దేవతల' : 4-93-వ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'అదియునుం గాక దేవా ' : 3-754-వ. : తృతీయ : కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
'అదియునుం గాక దేవా ' : 4-64-వ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'అదియునుం గాక దేహాభ' : 4-355-వ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అదియునుం గాక నా తో' : 3-453-వ. : తృతీయ : దితికశ్యప సంవాదంబు
'అదియునుం గాక నీ వత' : 4-76-వ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'అదియునుంగాక నీవు న' : 2-252-వ. : ద్వితీయ : మాయా ప్రకారంబు
'అదియునుం గాక నీవు ' : 1-92-వ. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు
'అదియునుం గాక పంచభూ' : 3-994-వ. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'అదియునుం గాక పరమపా' : 10.2-932-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని తీర్థయాత్ర
'అదియునుంగాక పరమశాం' : 3-67-వ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'అదియునుం గాక భవదుద' : 3-876-వ. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'అదియునుం గాక భూసుర' : 5.1-54-వ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని జన్మంబు
'అదియునుంగాక మధుసూద' : 10.2-262-వ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
'అదియునుంగాక మీరు బ' : 9-13-వ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'అదియునుం గాక యాచరి' : 4-885-వ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'అదియునుం గాక యాత్మ' : 4-624-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అదియునుంగాక యిపుడు' : 2-258-వ. : ద్వితీయ : భాగవత దశలక్షణంబులు
'అదియునుం గాక యీ జగ' : 4-573-వ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'అదియునుం గాక యీ యర' : 8-581-వ. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'అదియునుం గాక యీ హర' : 4-49-వ. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'అదియునుం గాక యుదకమ' : 10.2-1120-వ. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'అదియునుంగాక యెవ్వం' : 2-218-వ. : ద్వితీయ : ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
'అదియునుం గాక యే బు' : 4-366-వ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అదియునుం గాక లోకంబ' : 10.2-430-వ. : దశమ-ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
'అదియునుం గాక లోకంబ' : 3-725-వ. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'అదియునుం గాక సంతాన' : 4-19-వ. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'అదియునుంగాక సకలభూత' : 2-220-వ. : ద్వితీయ : ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
'అదియునుం గాక సకల భ' : 10.2-998-వ. : దశమ-ఉత్తర : గురుప్రశంస చేయుట
'అదియునుం బ్రచండమార' : 3-679-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'అదియునుం బ్రచండమార' : 10.2-439-వ. : దశమ-ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
'అదియునుం బ్రళయకాలా' : 8-216-వ. : అష్టమ : కాలకూట విషము పుట్టుట
'అదియునుగాక తన్మనుప' : 3-745-వ. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'అదియును గాక ముకుంద' : 3-392-క. : తృతీయ : స్వాయంభువు జన్మంబు
'అదియును బ్రళయవేళాస' : 10.2-535-వ. : దశమ-ఉత్తర : కాశీరాజు వధ
'అదియును ముహూర్తమాత' : 8-701-వ. : అష్టమ : మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
'అదియు నెట్లన మహదాద' : 10.1-119-సీ. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
'అది యెట్టి దనిన.' : 3-928-వ. : తృతీయ : విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
'అది యెట్టి దనిన.' : 4-707-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అది యెట్టి దనిన.' : 4-719-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అది యెట్టిదనిన.' : 9-567-వ. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'అది యెట్టి దనిన నె' : 4-290-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అది యెట్టు లంటేని ' : 3-896-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మాండోత్పత్తి
'అది యెట్లంటిరేని.' : 3-529-వ. : తృతీయ : సనకాదుల శాపంబు
'అది యెట్లంటిరేని.' : 4-913-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'అది యెట్లంటి రేని.' : 8-172-వ. : అష్టమ : విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
'అది యెట్లంటేని.' : 4-873-వ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'అది యెట్లంటేని దేవ' : 6-252-వ. : షష్ఠ : శబళాశ్వులకు బోధించుట
'అది యెట్లతనిచేత భవ' : 4-74-వ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'అది యెట్లనిన.' : 4-620-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అది యెట్లనిన.' : 4-727-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అది యెట్లనిన.' : 4-962-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'అది యెట్లనిన నీ దే' : 4-887-వ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'అది యెట్లనిన మాండవ' : 1-308-వ. : ప్రథమ : విదురాగమనంబు
'అది యెట్లనిన శక్తి' : 3-921-వ. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'అది యెట్లు బ్రాహ్మ' : 4-636-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అది యెయ్యది యనిన ల' : 12-41-వ. : ద్వాదశ : ద్వాదశాదిత్య ప్రకారంబు
'అది యెఱింగి ఋషభుఁ ' : 5.1-59-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము/