పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 5)అదిరెం - అనినఁదం

అడుగం - అదియె⇐ - || - అనినఁదె - అనిపరీక్షి⇒

'అదిరెం గుంభుని సాద' : 7-73-మ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'అది సకలావతారంబులకు' : 1-63-వ. : ప్రథమ : ఏకవింశత్యవతారములు
'అదె చనుచున్నవాఁడు ' : 10.1-1225-చ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు మథురకు చనుట
'అదె నందనందనుం డంతర' : 10.1-1015-సీ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
'అదె నా బిడ్డలఁ బట్' : 9-405-మ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'అదె నీ వల్లభ వాఁడు' : 9-632-మ. : నవమ : భరతుని చరిత్ర
'అదె పో బ్రాహ్మణ నీ' : 9-126-క. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'అదె భానుం డపరాద్రి' : 10.1-1135-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహాలాపములు
'అదె మన కృష్ణునిం గ' : 10.1-647-చ. : దశమ-పూర్వ : కాళిందిలో దూకుట
'అదె యిదె లోఁబడె నన' : 10.1-1629-సీ. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు వెంటజనుట
'అదె లోఁబడె నిదె లో' : 10.1-1634-క. : దశమ-పూర్వ : కాలయవనుడు వెంటజనుట
'అదె వచ్చెన్ దవవహ్న' : 10.1-714-మ. : దశమ-పూర్వ : కార్చిచ్చు చుట్టుముట్టుట
'అద్దిరయ్య యింట నన్' : 9-442-ఆ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'అద్దిర రాచవిల్ విఱ' : 10.1-1288-ఉ. : దశమ-పూర్వ : విల్లు విరుచుట
'అద్భుత వర్తనుఁడగు ' : 8-688-క. : అష్టమ : బలియజ్ఞమును విస్తరించుట
'అధముఁడైనవాని కా లగ' : 9-407-ఆ. : నవమ : పురూరవుని కథ
'అధికశోకంబున నలమటఁ ' : 10.2-1282-సీ. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'అధిప సంకల్ప వైషమ్య' : 9-14-తే. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'అధ్యాత్మ తత్పరుం డ' : 3-918-సీ. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'అనఁదగి సంధ్యారూపం ' : 3-727-క. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'అనఘంబగు నీ చరితము ' : 3-714-క. : తృతీయ : వరహావతార విసర్జనంబు
'అనఘచరితులార యాహూతు' : 4-396-ఆ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'అనఘచరిత్ర మన్మఖము ' : 2-140-చ. : ద్వితీయ : నరనారాయణావతారంబు
'అనఘచారిత్ర నీవు మా' : 10.2-667-తే. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'అనఘచారిత్ర రాజసూయా' : 10.2-698-తే. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'అనఘ జితేంద్రియస్ఫు' : 10.2-1226-చ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'అనఘ జితేంద్రియుల్ ' : 4-298-చ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అనఘతపోభిరాముఁ డగు ' : 4-16-చ. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'అనఘ దుర్గమమైన యాత' : 10.2-1216-సీ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'అనఘ నీచేత ననన్యదత్' : 3-786-సీ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'అనఘ నీ చేత నాదృతు ' : 4-537-తే. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'అనఘ నీదు సహోదరహంత ' : 4-361-తే. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అనఘ పదాఱువేల సతులం' : 10.2-276-చ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ కుమా రోత్పత్తి
'అనఘ పినతల్లి దన్ను' : 4-296-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అనఘ బలినందనులు నూర' : 10.2-311-తే. : దశమ-ఉత్తర : బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
'అనఘ భవత్సుతుండు సమ' : 3-844-చ. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'అనఘ మన మధ్యయనంబు స' : 10.2-1006-వ. : దశమ-ఉత్తర : గురుప్రశంస చేయుట
'అనఘ మహాత్మ వాగ్గళి' : 4-552-చ. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'అనఘ మహాత్ముం డగు వ' : 4-143-క. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'అనఘ మునీంద్రచంద్ర ' : 4-949-చ. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'అనఘ మునీంద్ర మహాభా' : 4-739-సీ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అనఘ యట్టి రిక్థహార' : 4-808-ఆ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అనఘ యయాతి పెద్దకొడ' : 9-700-చ. : నవమ : యదువంశ చరిత్రము
'అనఘ యయాతి శాపమున య' : 10.1-1398-చ. : దశమ-పూర్వ : ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
'అనఘ యాదిలక్ష్మి యై' : 10.1-1788-ఆ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ కల్యాణంబు
'అనఘ యీ సంసార మతిశయ' : 4-625-సీ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అనఘ యెంతయు మమతాకుల' : 4-818-సీ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అనఘ యేకోదకమై యున్న' : 3-272-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
'అనఘ లోకంబుల యందు వ' : 4-147-సీ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'అనఘ వనప్రస్థుండై చ' : 7-428-క. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'అనఘ విను రసజ్ఞులై ' : 1-48-ఆ. : ప్రథమ : శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
'అనఘ విరక్తుల కైనం ' : 3-783-క. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'అనఘ సంతాన పర్యంతంబ' : 3-828-సీ. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'అనఘ సకలేంద్రియగుణా' : 4-708-క. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అనఘ సర్వేశ్వరు నాద' : 3-293-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'అనఘ సాక్షాత్కార మగ' : 4-619-సీ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అనఘ స్వకీయంబునై యత' : 4-484-సీ. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'అనఘాత్మక లోకత్రయ మ' : 4-643-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అనఘాత్మ తగ నీవు నబ' : 4-160-సీ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'అనఘాత్మ నన్ను నీ వ' : 3-448-క. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'అనఘాత్మ నారదమునిపత' : 4-385-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'అనఘాత్మ నీవు పంచాబ' : 4-358-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అనఘాత్మ భగవంతులైన ' : 4-951-సీ. : చతుర్థ : ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
'అనఘాత్మ మఱి నీవు య' : 4-291-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అనఘాత్మ మఱి భవదవతా' : 3-304-సీ. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'అనఘాత్మ యేను గల్పా' : 2-123-సీ. : ద్వితీయ : అవతారంబుల వైభవంబు
'అనఘాత్మ యేమిటి యంద' : 4-884-సీ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'అనఘాత్మ యే యజ్ఞమంద' : 4-53-సీ. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'అనఘాత్మ యోగీంద్రు ' : 4-240-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అనఘాత్మ రాజర్షి యై' : 4-394-సీ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'అనఘాత్మ రాజర్షి యై' : 4-812-సీ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అనఘాత్మ లోకు లెవ్వ' : 4-347-సీ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అనఘాత్మ వినుము జాయ' : 4-854-సీ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'అనఘాత్మ సకల వర్ణాశ' : 7-408-సీ. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'అనఘాత్ముఁడు గనుఁగొ' : 10.2-616-క. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'అనఘాత్ము లతిధి రూప' : 4-600-క. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అనఘాత్ములారా యభిన్' : 4-911-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'అనఘా దేవ భవత్పద వన' : 4-706-క. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అనఘా నిన్ను నుశీనర' : 7-43-మ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'అనఘా భయనామాగ్రజుఁ ' : 4-820-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అనఘా మనుకులమున కిద' : 4-354-క. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అనఘా మాధవ నీవు మావ' : 4-185-మ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'అనఘా మునుపడఁ గశ్యప' : 10.2-466-క. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'అనఘా యమోఘయోగమాయావి' : 3-807-వ. : తృతీయ : కర్దముని విమానయానంబు
'అనఘా యితనికి బ్రహ్' : 10.2-930-క. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని తీర్థయాత్ర
'అనఘా యీ దుఃఖమునకుఁ' : 4-228-క. : చతుర్థ : ధ్రువోపాఖ్యానము
'అనఘా యీ యభిజిన్ముహ' : 3-671-మ. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'అనఘా యుద్ధవ నీకుఁ ' : 3-163-మ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'అనఘా యేనును బ్రహ్మ' : 4-207-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'అనఘా యొక్కఁడ వయ్యు' : 3-755-మ. : తృతీయ : కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
'అనఘా విను లోకంబుల ' : 4-66-క. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'అనఘా విశ్వము నెల్ల' : 2-82-మ. : ద్వితీయ : బ్రహ్మ అధిపత్యం బొడయుట
'అనఘా వీరల నెన్ననేమ' : 2-205-మ. : ద్వితీయ : భాగవత వైభవంబు
'అనఘుఁడు భగవంతుం డి' : 3-582-క. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'అనఘుఁడు రుద్రుఁ జే' : 4-111-చ. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'అనఘుం డగు నత్రి మహ' : 4-513-క. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'అనఘుం డత్రిమహాముని' : 4-8-క. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'అనఘులు బదరీవనమున వ' : 2-126-క. : ద్వితీయ : నరనారాయణావతారంబు
'అనయంబుఁ గాల పుత్రి' : 4-811-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అనయంబుం గలుషించి స' : 10.2-851-మ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'అనయంబుం దన మానసంబు' : 4-48-మ. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'అనయంబు దేహి నిత్యా' : 10.2-1211-సీ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'అనయంబు నాత్మనాయకుఁ' : 3-1048-సీ. : తృతీయ : దేవహూతి నిర్యాణంబు
'అనయంబును నయ్యక్షుల' : 4-345-క. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అనయంబున్ ధ్రువుమీఁ' : 4-343-మ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అనయంబు లుప్తక్రియా' : 4-43-సీ. : చతుర్థ : ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
'అనయంబు విను మింద్ర' : 3-1028-సీ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'అనయంబు శివ యను నక్' : 4-87-సీ. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'అనయ మా నృపనందనుల్ ' : 4-937-త. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'అనయముఁ బిలువక యుండ' : 4-67-క. : చతుర్థ : సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
'అనయము నా కొక వత్సమ' : 4-496-క. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'అనయము నిట్టి కుపుత' : 4-404-క. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'అనయము నిట్లు శోకవి' : 4-842-చ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అనయమును భువనరక్షణ ' : 3-993-క. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'అనయమును మీ మనోరథ మ' : 4-907-క. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'అనయము భవదీయాశ్రిత ' : 3-854-క. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'అనయము మూర్ఛ నొందు ' : 3-985-చ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'అనల సుధాకర రవి లో ' : 3-463-క. : తృతీయ : కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
'అనలాక్షుండు త్రిలో' : 10.2-407-మ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'అన విని ధర్మరాజునక' : 1-306-చ. : ప్రథమ : విదురాగమనంబు
'అన విని వాఁడు నవ్వ' : 10.2-729-చ. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
'అనవిని వారికి మనుజ' : 4-572-సీ. : చతుర్థ : పృథుని రాజ్యపాలన
'అన విని సర్వేశ్వరు' : 6-493-క. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'అనవుఁడు నతనికి నతఁ' : 4-740-క. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అనవుడు' : 6-516-వ. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'అనవుడుఁ గశ్యపుండు ' : 3-484-చ. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'అనవుడుఁ జిత్రరేఖ జ' : 10.2-363-చ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
'అనవుడుఁ బ్రేమ విహ్' : 10.2-107-చ. : దశమ-ఉత్తర : ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
'అనవుడు దానవేంద్రుఁ' : 3-631-చ. : తృతీయ : వరహావతారుని ఎదిరించుట
'అనవుడు దేవహూతి హృద' : 3-836-చ. : తృతీయ : కపిలుని జన్మంబు
'అనవుడు నతనికి నతఁ ' : 3-403-క. : తృతీయ : వరాహావతారంబు
'అనవుడు నమ్మునివరేణ' : 3-334-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
'అనవుడు న వ్వసుదేవు' : 10.2-1128-క. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'అనవుడు నాతఁ డిట్లన' : 10.2-469-చ. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'అనవుడు నాతని కనియె' : 6-46-సీ. : షష్ఠ : కథా ప్రారంభము
'అనవుడు నుద్ధవుఁ డవ' : 3-165-క. : తృతీయ : మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
'అనవుడు బాదరాయణి ధర' : 3-11-చ. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'అనవుడు విదురుఁడు మ' : 4-9-క. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'అనవుడు విదురున కమ్' : 4-687-క. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అనవుడు విని యక్కాం' : 4-783-క. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అనవుడు వృత్రుమాటలక' : 6-418-చ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అనవుడు సుతునకు జనన' : 3-996-సీ. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'అనవుడు హలధరుఁ డచ్చ' : 10.2-298-క. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మి బలరాముల జూదంబు
'అన సూత వంది మాగధ జ' : 4-449-క. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'అని.' : 6-25-వ. : షష్ఠ : కృతిపతి నిర్ణయము
'అని అభ్యర్థించినం ' : 10.2-837-వ. : దశమ-ఉత్తర : సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
'అని ఇట్లు పలుకుచున' : 10.1-960-వ. : దశమ-పూర్వ : వరుణునినుండి తండ్రి దెచ్చుట
'అని కదలించి దండనాయ' : 9-449-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'అని కమలసంభవ ప్రముఖ' : 8-169-వ. : అష్టమ : విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
'అని కరుణ పుట్ట నాడ' : 9-247-క. : నవమ : కల్మాషపాదుని చరిత్రము
'అని కశ్యపుఁ డెఱిఁగ' : 3-482-క. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'అని కుపిత చిత్తుండ' : 4-110-వ. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'అని కుమారకుం డాడిన' : 7-143-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అని కులకుధర పతనజన్' : 8-187-వ. : అష్టమ : మంధరగిరిని తెచ్చుట
'అని కుశ పవిత్రాక్ష' : 8-544-వ. : అష్టమ : వామనుడు యజ్ఞవాటిక చేరుట
'అని కృతనిశ్చయుఁ డయ' : 3-1004-క. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'అని కృష్ణార్జునులం' : 1-165-వ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామని తెచ్చుట
'అని కొడుకుం జూచి స' : 10.2-42-వ. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'అని కొన్ని రహస్యవచ' : 10.1-1700-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'అని కోపించుచుండ నా' : 9-379-వ. : నవమ : బుధుని వృత్తాంతము
'అని గతాగతప్రాణుండై' : 1-285-వ. : ప్రథమ : గర్భస్థకుని విష్ణువు రక్షించుట
'అని గీతంబు వాడి తన' : 10.1-395-వ. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకుల నారదశాపం
'అని గుజగుజ వోవుచు ' : 10.2-376-క. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
'అని గురుపుత్రులు ప' : 7-208-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'అని గోపకులు పలికిన' : 10.1-855-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
'అని గోవిందునిం బొగ' : 10.2-765-వ. : దశమ-ఉత్తర : రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
'అని గౌరీదేవికి మ్ర' : 10.1-1745-వ. : దశమ-పూర్వ : వాసుదే వాగమనంబు
'అని ఘోషించు ఘోషజను' : 10.1-716-వ. : దశమ-పూర్వ : కార్చిచ్చు చుట్టుముట్టుట
'అని చతురాననుండు వి' : 4-152-చ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'అని చింతించి.' : 10.1-1435-వ. : దశమ-పూర్వ : గురుపుత్రుని తెచ్చి ఇచ్చుట
'అని చింతించి దయాళు' : 10.1-962-మ. : దశమ-పూర్వ : వరుణునినుండి తండ్రి దెచ్చుట
'అని చింతించి దీనిక' : 6-521-వ. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'అని చింతించి విజ్ఞ' : 10.1-397-వ. : దశమ-పూర్వ : గుహ్యకుల నారదశాపం
'అని చింతించి శిలావ' : 10.1-912-వ. : దశమ-పూర్వ : పాషాణ సలిల వర్షంబు
'అని చింతించు సమయంబ' : 4-331-వ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అని చిగురాకు పువ్వ' : 10.1-852-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
'అని చెప్పి' : 10.1-501-వ. : దశమ-పూర్వ : క్రేపుల వెదక బోవుట
'అని చెప్పి.' : 8-742-వ. : అష్టమ : మత్యావతార కథా ఫలసృతి
'అని చెప్పి.' : 10.1-1789-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ కల్యాణంబు
'అని చెప్పి.' : 9-733-వ. : నవమ : శ్రీకృష్ణావతార కథా సూచన
'అని చెప్పి దుర్వాస' : 9-147-వ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'అని చెప్పిన నమ్మాన' : 10.2-972-క. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'అని చెప్పిన బాదరాయ' : 10.2-1203-వ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'అని చెప్పిన మైత్రే' : 3-332-క. : తృతీయ : బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
'అని చెప్పిన మైత్రే' : 3-444-క. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'అని చెప్పిన విదురు' : 3-244-వ. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'అని చెప్పిన విని శ' : 1-276-వ. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'అని చెప్పిన శుకయోగ' : 10.2-452-క. : దశమ-ఉత్తర : శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
'అనిచెప్పి బాదరాయణి' : 3-78-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'అని చెప్పి మఱియు న' : 10.2-1327-వ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
'అని చెప్పి మఱియు వ' : 10.1-595-వ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు అత్మీయు డగుట
'అని చెప్పి మునికుల' : 3-394-క. : తృతీయ : స్వాయంభువు జన్మంబు
'అని చెప్పి మునినాథ' : 4-508-సీ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'అని చెప్పి యప్పారా' : 10.2-636-వ. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'అని చెప్పి యే నతిత' : 10.2-364-వ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
'అనిచెప్పి వెండియు ' : 3-1025-వ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'అని చెప్పి వెండియు' : 3-715-వ. : తృతీయ : వరహావతార విసర్జనంబు
'అని చెప్పి శుకయోగీ' : 10.2-1265-వ. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'అని చెప్పి శుకుం డ' : 10.2-44-వ. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'అని చెప్పి శుకుం డ' : 8-410-వ. : అష్టమ : జగనమోహిని కథ
'అని చెప్పి శుకుం డ' : 10.1-1111-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతోడ క్రీడించుట
'అని చెప్పి సాంఖ్యయ' : 2-118-వ. : ద్వితీయ : అవతారంబుల వైభవంబు
'అని చెప్పి సుర లిట' : 4-127-వ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'అని జనులు పొగడుచుం' : 8-268-వ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
'అని డగ్గుత్తికతో మ' : 10.1-1770-మ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మి యనువాని భంగంబు
'అని డోలాయమాన మానసయ' : 10.2-36-వ. : దశమ-ఉత్తర : రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
'అని తగ నియ్యకొల్పి' : 9-721-చ. : నవమ : వసుదేవుని వంశము
'అని తద్వచనసుధాసే చ' : 10.2-633-క. : దశమ-ఉత్తర : షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
'అని తనకు మీఁద నయ్య' : 1-508-వ. : ప్రథమ : పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
'అని తన మనంబున వితర' : 10.2-1020-వ. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'అని తనవారి నందఱ నయ' : 10.1-1157-వ. : దశమ-పూర్వ : కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
'అని తను దూఱనాడిన మ' : 10.2-792-చ. : దశమ-ఉత్తర : శిశుపాలుని వధించుట
'అని తను నోడక నింది' : 10.2-1299-క. : దశమ-ఉత్తర : విప్రుని ఘనశోకంబు
'అని తను శరణము వేఁడ' : 10.2-754-క. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'అని తన్నుఁ దండ్రి ' : 9-465-క. : నవమ : పరశురాముని కథ
'అని తన్ను నుద్దేశి' : 10.1-1076-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలతో సంభాషించుట
'అని తన్ను పరమేశ్వర' : 10.1-347-వ. : దశమ-పూర్వ : నోటిలో విశ్వరూప ప్రదర్శన
'అని తన్ను లోకులు వ' : 10.2-11-వ. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
'అని తన్ను సకల జనము' : 4-205-క. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'అని తమలో వితర్కించ' : 6-238-వ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'అని తరువాత బాలకృష్' : 10.1-247-వ. : దశమ-పూర్వ : పూతన నేలగూలుట
'అని తలంచి విజృంభిం' : 10.1-643-వ. : దశమ-పూర్వ : కాళిందిలో దూకుట
'అని తలంచుచు దీనరక్' : 3-1000-వ. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'అని తలపోయుచుఁ దమలో' : 6-325-క. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అని తలపోయుచున్న యవ' : 10.2-1022-వ. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'అని తలపోసి నిఖిలలో' : 10.1-479-వ. : దశమ-పూర్వ : అఘాసుర వధ
'అని తలమొల యెఱుంగక ' : 6-455-వ. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'అని తెలియంజెప్పిన ' : 8-524-వ. : అష్టమ : వామనుని విప్రుల సంభాషణ
'అని తెలియం బలికిన ' : 7-70-వ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'అని దగ్దశీర్షుం డయ' : 4-155-వ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'అని దనుజులు దమ మనమ' : 3-736-క. : తృతీయ : దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
'అని దానవేంద్రుం డా' : 7-190-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'అని దీవించి కరచరణా' : 8-546-వ. : అష్టమ : వామనుడు యజ్ఞవాటిక చేరుట
'అని దుఃఖార్ణవమగ్నం' : 10.1-1485-వ. : దశమ-పూర్వ : ఉద్ధవునికడ గోపికలు వగచుట
'అని దుఃఖించి తన్ను' : 9-189-వ. : నవమ : మాంధాత కథ
'అని దేవతలు విన్నవి' : 4-277-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అని దేవతలు విన్నవి' : 7-80-వ. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'అని దేవముని నిర్దే' : 7-232-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'అని ధరాధిపుల విన్న' : 10.2-646-వ. : దశమ-ఉత్తర : భూసురుని దౌత్యంబు
'అని ధర్మజుండు దన్న' : 10.2-111-వ. : దశమ-ఉత్తర : ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
'అని ధర్మ బోధమునఁ బ' : 3-22-క. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'అని ధర్మయుక్తంబుగా' : 8-551-వ. : అష్టమ : వామనుని భిక్ష కోరు మనుట
'అని ధర్మసందేహంబు ప' : 9-100-వ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'అనినఁ గమలభవ భవ ముఖ' : 11-86-వ. : ఏకాదశ : వైకుంఠం మరలఁ గోరుట
'అనినఁ గల్పప్రళయ ప్' : 12-22-వ. : ద్వాదశ : కల్ప ప్రళయ ప్రకారంబు
'అనినఁ గశ్యప ప్రజాప' : 8-480-వ. : అష్టమ : పయోభక్షణ వ్రతము
'అనినఁ గార్యకాల ప్ర' : 8-458-వ. : అష్టమ : బృహస్పతి మంత్రాంగము
'అనినఁ గృష్ణుండు ధర' : 10.2-700-వ. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'అనినఁ దండ్రికిఁ బ్' : 7-180-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అనినఁ దండ్రికి మెల' : 7-263-వ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'అనినఁ దండ్రిమాటలకు' : 7-147-వ. : సప్త