పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 3)అ - అడిద

అంతటఁ - అంహ⇐ - || - అడుగం - అదియె⇒

'అకట దిక్కుల కెల్ల ' : 6-339-తే. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అకటా నమ్మితి మేము ' : 10.1-988-మ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల దీనాలాపములు
'అకలంకులు బాలురు గన' : 10.1-441-క. : దశమ-పూర్వ : బకాసుర వధ
'అకుటిల భక్తిఁ గేశవ' : 3-401-చ. : తృతీయ : స్వాయంభువు జన్మంబు
'అకృతజ్ఞుఁడ నై విడి' : 6-138-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అక్కట ఘోర దుష్కృత ' : 6-137-ఉ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అక్కట తల్లిఁ బాసి ' : 5.1-103-ఉ. : పంచమ - పూర్వ : భరతుండు వనంబుఁ జనుట
'అక్కట తల్లిదండ్రుల' : 1-325-ఉ. : ప్రథమ : ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
'అక్కట పుత్త్ర శోక ' : 1-164-ఉ. : ప్రథమ : అశ్వత్థామని తెచ్చుట
'అక్కట బంధులున్ మగల' : 10.1-1053-ఉ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల విరహపు మొరలు
'అక్కట మానుష జన్మము' : 5.1-176-క. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'అక్కట యే నింద్రియమ' : 5.1-21-సీ. : పంచమ - పూర్వ : వనంబునకుఁ జనుట
'అక్కట రామకృష్ణులు ' : 10.2-86-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : శతధన్వుఁడు మణి గొనిపోవుట
'అక్కట వచ్చి పెద్దత' : 9-468-ఉ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'అక్కట వానఁ దోగి వ్' : 10.1-906-ఉ. : దశమ-పూర్వ : పాషాణ సలిల వర్షంబు
'అక్కడఁ గాశిలో నా ర' : 10.2-527-సీ. : దశమ-ఉత్తర : కాశీరాజు వధ
'అక్క డక్కడఁ బూర్వం' : 4-506-తే. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'అక్క తల్లి చెల్లె ' : 9-582-ఆ. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'అక్కాచెల్లెండ్రయ్య' : 8-470-క. : అష్టమ : అదితి కశ్యపుల సంభాషణ
'అక్రూరత్వముతోడ నీవ' : 10.1-1158-శా. : దశమ-పూర్వ : కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
'అక్రూరుఁడుఁ దదనుజు' : 10.2-864-క. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'అక్రూరుం డని పేరుప' : 10.1-1218-శా. : దశమ-పూర్వ : వ్రేతలు కలగుట
'అక్రూరులైన జనుల న ' : 10.1-1204-క. : దశమ-పూర్వ : అక్రూరుడు బలకృష్ణుల గనుట
'అక్షీణ కనకసన్నిభ ప' : 10.1-704-క. : దశమ-పూర్వ : కాళియుని పూర్వకథ
'అక్షీణోగ్ర తపంబు మ' : 7-223-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
'అఖిల కర్మంబుల కధిన' : 8-680-సీ. : అష్టమ : బలియజ్ఞమును విస్తరించుట
'అఖిల గుణాశ్రయుఁ డగ' : 9-138-క. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'అఖిల జంతువులకు నాత' : 10.1-592-సీ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు అత్మీయు డగుట
'అఖిల జగత్కల్పనాటోప' : 3-407-సీ. : తృతీయ : వరాహావతారంబు
'అఖిల జనుల కెల్ల నా' : 10.2-818-ఆ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'అఖిల దుఃఖైక సంహారా' : 6-440-సీ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అఖిల భూతములందు నాత' : 2-36-సీ. : ద్వితీయ : సృష్టి క్రమంబు
'అఖిల భూతముల దేహాంత' : 6-201-సీ. : షష్ఠ : చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
'అఖిల మెఱిఁగిన కశ్య' : 6-512-తే. : షష్ఠ : మరుద్గణంబుల జన్మంబు
'అఖిల రూపముల్ దనరూప' : 8-87.1-తే. : అష్టమ : గజేంద్రుని దీనాలాపములు
'అఖిలలోకములకు హరి ద' : 7-454-ఆ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'అఖిలలోకేశ సర్వేశ య' : 11-85-తే. : ఏకాదశ : వైకుంఠం మరలఁ గోరుట
'అఖిలలోకైకపతివి దయా' : 10.2-610-తే. : దశమ-ఉత్తర : నారదుని ద్వార కాగమనంబు
'అఖిల వార్తలు మున్న' : 1-323-తే. : ప్రథమ : ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
'అఖిలాత్ముఁ డగుచున్' : 9-40-సీ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'అఖిలాధారుఁ డజాది ద' : 7-478-మ. : సప్తమ : నారదుని పూర్వజన్మంబు
'అగణితవైభవుం డగు ము' : 1-423-చ. : ప్రథమ : కలి నిగ్రహంబు
'అగుఁగా కంచు వికుక్' : 9-157-మ. : నవమ : వికుక్షి చరితము
'అగుచు నొప్పు దివ్య' : 3-814-వ. : తృతీయ : కర్దముని విమానయానంబు
'అగుణుండగు పరమేశుఁడ' : 2-99-క. : ద్వితీయ : నారయ కృతి ఆరంభంబు
'అగుణున కవికారునకున' : 3-231-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'అగు నయిననుం గాలోచి' : 8-476-వ. : అష్టమ : పయోభక్షణ వ్రతము
'అగు సర్వేశుఁ బరాత్' : 3-220-క. : తృతీయ : విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
'అగ్గజంబు గులిశహతిఁ' : 6-388-ఆ. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అగ్నిదేవుం డిట్లని' : 4-196-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'అగ్నిముఖంబు పరాపరా' : 8-224-సీ. : అష్టమ : శివుని గరళ భక్షణకై వేడుట
'అగ్నిహోత్రి యనుచు ' : 8-253-ఆ. : అష్టమ : సురభి ఆవిర్భావము
'అఘునిఁ జంపి కృష్ణు' : 10.1-594-ఆ. : దశమ-పూర్వ : కృష్ణుడు అత్మీయు డగుట
'అచ్చట విప్రసూనుఁడు' : 5.1-137-ఉ. : పంచమ - పూర్వ : విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
'అచ్చపుఁ జీకటింబడి ' : 7-181-ఉ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అచ్చరకన్య యలంబుస గ' : 9-47-క. : నవమ : మరుత్తుని చరిత్ర
'అచ్చుగ నీ మాయను ము' : 10.1-118-క. : దశమ-పూర్వ : వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
'అచ్చోటఁ బవిత్రములె' : 10.2-113-క. : దశమ-ఉత్తర : అర్జునితో మృగయావినోదంబు
'అచ్చోటు వాసి వృషభా' : 10.2-953-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట
'అచ్ఛిద్రప్రకట ప్రత' : 10.1-1667-శా. : దశమ-పూర్వ : ముచికుందుడు స్తుతించుట
'అజగరమును జుంటీఁగయు' : 7-437-క. : సప్తమ : ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
'అజ మొకం డడవిలో నరు' : 9-568-సీ. : నవమ : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
'అజరామరభావంబును ద్ర' : 7-71-క. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'అజితుఁడవై భక్తులచే' : 6-472-క. : షష్ఠ : చిత్రకేతోపాఖ్యానము
'అజిన పట రత్నకంబళ ర' : 3-136-క. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'అజిన వల్కల దుకూలాం' : 7-438-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
'అజుఁడు వాని శిరము ' : 8-323-ఆ. : అష్టమ : రాహువు వృత్తాంతము
'అజ్ఞానజ మగు శోకము ' : 10.1-1780-క. : దశమ-పూర్వ : రుక్మి యనువాని భంగంబు
'అజ్ఞుండు చేసిన యార' : 7-352-సీ. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
'అజ్ఞుల్ కొందఱు నేమ' : 7-148-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అటఁ గాంచెం గరిణీవి' : 8-42-మ. : అష్టమ : గజేంద్రుని వర్ణన
'అటఁ గృష్ణుండును ద్' : 10.2-95-వ. : దశమ-ఉత్తర : దుర్యోధనుని గదా విధ్యాభ్యాసము
'అటమటమయ్యె నా భజన మ' : 1-374-చ. : ప్రథమ : కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
'అట మీఁదఁ దారల కన్న' : 5.2-88-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భగణ విషయము
'అటమీఁద గృహస్థాశ్రమ' : 7-427-వ. : సప్తమ : వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
'అట మీఁదటి కాలంబున ' : 8-417-వ. : అష్టమ : 9దక్షసావర్ణిమనువు చరిత్ర
'అటమున్న యబ్ధిరాజు ' : 8-287-వ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
'అటు గాన పాపకర్ముని' : 6-109-క. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అటు గావునఁ బరమపురు' : 10.1-975-వ. : దశమ-పూర్వ : శరద్రాత్రి గోపికలు జేరవచ్చుట
'అటు వారించి వైరోచన' : 8-180-వ. : అష్టమ : సురాసురలు స్నేహము
'అట్టళ్ళతోడఁ గోటలఁ ' : 7-96-క. : సప్తమ : బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
'అట్టి కాలరూపుఁ డఖి' : 1-327-ఆ. : ప్రథమ : ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
'అట్టి కృష్ణునకు నమ' : 10.1-1524-వ. : దశమ-పూర్వ : అక్రూర ధృతరాష్ట్రుల సంభాషణ
'అట్టి ఖట్వాంగునకు ' : 9-258-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'అట్టి గయునివలన నఖి' : 5.2-7-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : గయుని చరిత్రంబు
'అట్టి జగన్నివాసుఁడ' : 3-31-ఉ. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'అట్టిట్టి దనరానిదై' : 10.1-126-సీ. : దశమ-పూర్వ : దేవకి చేసిన స్తుతి
'అట్టి దుష్కర్ములకు' : 3-481-తే. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'అట్టి దేవునిఁ ద్రి' : 4-117-తే. : చతుర్థ : ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
'అట్టి ద్వీపంబుల యం' : 5.1-20-వ. : పంచమ - పూర్వ : ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
'అట్టి నరనారాయణావతా' : 2-135-వ. : ద్వితీయ : నరనారాయణావతారంబు
'అట్టి నారాయణాహ్వయు' : 11-64-తే. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'అట్టి నారాయణుం డఖి' : 10.1-1450-సీ. : దశమ-పూర్వ : నందోద్ధవ సంవాదము
'అట్టి నిత్యవిభూతి ' : 2-235-వ. : ద్వితీయ : వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
'అట్టి నిన్నుఁ బరమా' : 10.2-1220-వ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతి గీతలు
'అట్టి నీ పౌత్రుండు' : 3-491-వ. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'అట్టి నీవు.' : 4-479-వ. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'అట్టి నృపాల కీటముల' : 10.2-253-ఉ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
'అట్టి నేను దలంప మీ' : 3-557-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'అట్టి పరమభాగవతుండై' : 2-46-వ. : ద్వితీయ : మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
'అట్టి పరమాత్ముండ వ' : 3-1032-వ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'అట్టి పరమేశ్వరుని ' : 11-71-వ. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'అట్టి పాతాళంబులందు' : 5.2-106-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'అట్టి పాతాళలోకంబున' : 5.2-108-తే. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'అట్టి పురుషరూపంబు ' : 3-1012-వ. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'అట్టి పురుషోత్తముం' : 10.2-1031-వ. : దశమ-ఉత్తర : అటుకు లారగించుట
'అట్టి బలుని యావలిం' : 5.2-110-వ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'అట్టి బ్రాహ్మణజను ' : 7-455-వ. : సప్తమ : ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
'అట్టి భూతదయా సమేతు' : 4-717-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అట్టి భూమండలంబు క్' : 5.2-105-వ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'అట్టి మహాపురుషగుణగ' : 5.2-10-వ. : పంచమ - ఉత్తర : గయుని చరిత్రంబు
'అట్టి యజ్ఞపోత్రిమూ' : 3-422-వ. : తృతీయ : విధాత వరాహస్తుతి
'అట్టి యధ్వర కర్మమం' : 4-509-సీ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'అట్టి యనంతశక్తి జగ' : 2-93-ఉ. : ద్వితీయ : నారయ కృతి ఆరంభంబు
'అట్టి యన్వయంబు నంద' : 10.2-1333-వ. : దశమ-ఉత్తర : యదు వృష్ణి భో జాంధక వంశంబు
'అట్టి యపవర్గ సాధనమ' : 4-664-తే. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అట్టి యవక్ర విక్రమ' : 10.2-423-వ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'అట్టి యహంకార మం దధ' : 3-895-సీ. : తృతీయ : కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
'అట్టి యీశ్వరుండు గ' : 3-997-వ. : తృతీయ : గర్భసంభవ ప్రకారంబు
'అట్టి యుత్తమబాలు న' : 4-262-తే. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అట్టియెడ.' : 10.2-497-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'అట్టియెడ.' : 10.2-716-వ. : దశమ-ఉత్తర : దిగ్విజయంబు
'అట్టి యెడ.' : 10.2-815-వ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'అట్టియెడ.' : 10.2-840-వ. : దశమ-ఉత్తర : సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
'అట్టి యెడ.' : 10.2-882-వ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'అట్టియెడ.' : 10.2-1091-వ. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'అట్టియెడఁ గృష్ణకథా' : 10.2-1082-వ. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'అట్టియెడ కృష్ణుండు' : 10.2-512-వ. : దశమ-ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
'అట్టియెడ దానవేంద్ర' : 10.2-379-వ. : దశమ-ఉత్తర : చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
'అట్టియెడ నయ్యుద్ధవ' : 3-76-వ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'అట్టియెడ బాణుండు గ' : 10.2-420-వ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'అట్టియెడ రుధిర ప్ర' : 10.2-520-వ. : దశమ-ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
'అట్టియెడ సకలరాజ లో' : 10.2-1105-వ. : దశమ-ఉత్తర : సకలరాజుల శిక్షించుట
'అట్టి యెడ సరోజనాభు' : 10.2-673-వ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'అట్టియెడ సైన్యంబు ' : 10.2-418-వ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'అట్టి యొప్పగువేళ న' : 10.2-1081-తే. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'అట్టి యోగజనిత మైన ' : 3-283-ఆ. : తృతీయ : బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్ష మగుట
'అట్టి రామభద్రు నంజ' : 5.2-52-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'అట్టి రుద్రమూర్తు ' : 5.2-123-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : పాతాళ లోకములు
'అట్టి లోకవిదితం బయ' : 10.2-1186-వ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'అట్టి లోకోత్కృష్టు' : 2-193-వ. : ద్వితీయ : గోవర్థనగిరి ధారణంబు
'అట్టి వర్ణాశ్రమంబు' : 10.2-997-తే. : దశమ-ఉత్తర : గురుప్రశంస చేయుట
'అట్టి వర్షమునకు నధ' : 5.2-45-ఆ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'అట్టివాని.' : 3-970-వ. : తృతీయ : భక్తియోగంబు
'అట్టి విరాడ్విగ్రహ' : 2-268-సీ. : ద్వితీయ : శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
'అట్టి వృత్రునిమీఁద' : 6-321-మత్త. : షష్ఠ : వృత్రాసుర వృత్తాంతము
'అట్టి శాకద్వీప మరి' : 5.2-69-సీ. : పంచమ - ఉత్తర : భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
'అట్టి శార్ఙ్గపాణి ' : 4-373-ఆ. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'అట్టి శ్రీరామావతార' : 2-172-వ. : ద్వితీయ : కృష్ణావతారంబు
'అట్టి సమయంబున ధ్రు' : 4-376-వ. : చతుర్థ : ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
'అట్టి సమర సన్నాహంబ' : 10.2-401-వ. : దశమ-ఉత్తర : బాణాసురునితో యుద్ధంబు
'అట్టి సరోజాక్షుఁ డ' : 3-71-సీ. : తృతీయ : యుద్ధవ దర్శనంబు
'అట్టి సరోజాక్షుఁ డ' : 3-99-సీ. : తృతీయ : కృష్ణాది నిర్యాణంబు
'అట్టి సర్గంబు నవవి' : 3-344-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
'అట్టి సర్వేశ్వరుం ' : 3-1020-సీ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'అట్టి సర్వేశ్వుని ' : 9-728-సీ. : నవమ : శ్రీకృష్ణావతార కథా సూచన
'అట్టి సౌందర్యఖనియు' : 4-684-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అట్లగుటం జేసి.' : 3-478-వ. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'అట్లగుటం జేసి నీవు' : 10.2-1126-వ. : దశమ-ఉత్తర : వసుదేవుని గ్రతువు
'అట్లగుటం దత్కర్మంబ' : 4-148-వ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'అట్లజామిళుండు యోగమ' : 6-155-వ. : షష్ఠ : అజామిళోపాఖ్యానము
'అ ట్లతం డరిగిన నా ' : 10.2-474-వ. : దశమ-ఉత్తర : నృగోపాఖ్యానంబు
'అట్లతిథి యై వచ్చిన' : 9-96-వ. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'అట్లయినఁ బరుల యెడ ' : 3-577-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'అట్లయిన నప్పుణ్యాత' : 2-208-వ. : ద్వితీయ : భాగవత వైభవంబు
'అట్లయిన మాకుం బ్రి' : 3-581-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'అట్లయిన మీరలు బ్రహ' : 10.2-758-వ. : దశమ-ఉత్తర : రాజ బంధ మోక్షంబు
'అట్లయి యుండ.' : 4-481-వ. : చతుర్థ : భూమిని బితుకుట
'అట్లయ్యును.' : 4-153-వ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'అట్లరిగి నారాయణు న' : 4-275-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అట్లా నదీతీరంబు చే' : 10.1-813-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికా వస్త్రాపహరణము
'అట్లా నృపసత్తమ మత్' : 10.2-1172-వ. : దశమ-ఉత్తర : సుభద్రా పరిణయంబు
'అట్లావిర్భవించిన య' : 3-608-వ. : తృతీయ : హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షుల జన్మ
'అట్లు కట్టలుక రాము' : 10.2-501-వ. : దశమ-ఉత్తర : కాళిందీ భేదనంబు
'అట్లు కపిలుం డేఁగి' : 3-1043-వ. : తృతీయ : దేవహూతి నిర్యాణంబు
'అట్లు కృతప్రణాములై' : 4-168-వ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'అట్లు కృష్ణుం డమ్మ' : 10.2-910-వ. : దశమ-ఉత్తర : సాళ్వుని వధించుట
'అట్లు కృష్ణుండు ద్' : 10.2-1323-వ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
'అట్లు కృష్ణుండు వా' : 10.2-1179-వ. : దశమ-ఉత్తర : శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
'అట్లు కౌఁగిటం జేర్' : 10.2-1162-వ. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'అట్లు గని డాయంజని ' : 4-270-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అట్లు గనుంగొని యతన' : 10.2-1053-వ. : దశమ-ఉత్తర : శమంతకపంచకమున కరుగుట
'అట్లుగాన జనంబులు ల' : 12-11-వ. : ద్వాదశ : కల్క్యవతారంబు
'అట్లు గావున.' : 3-907-వ. : తృతీయ : ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
'అట్లు గావున గృహ క్' : 11-75-వ. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'అట్లు గావున జనుండు' : 11-111-వ. : ఏకాదశ : అవధూత సంభాషణ
'అట్లుగావున నసంఖ్యం' : 12-28-వ. : ద్వాదశ : సర్పయాగ విరమణ
'అట్లు గావున నాత్మస' : 11-62-వ. : ఏకాదశ : ఆవిర్హోత్రుని భాషణ
'అట్లుగావున నే దానం' : 8-616-వ. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'అట్లు గావున పరమేశ్' : 11-33-వ. : ఏకాదశ : విదేహ హర్షభ సంభాషణ
'అట్లు గావున రణంబున' : 8-638-వ. : అష్టమ : బలిని బంధించుట
'అట్లుగావున లోకరక్ష' : 11-82-వ. : ఏకాదశ : నారయణఋషి భాషణ
'అట్లు గురియించిన న' : 4-328-వ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అట్లు గూర్చుండఁ బె' : 10.2-982-తే. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలుని ఆదరించుట
'అట్లు గ్రమ్మఱఁ జేర' : 3-282-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్ష మగుట
'అట్లు చనిచని.' : 10.2-1250-వ. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'అట్లు చనిచని ముందట' : 4-514-వ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'అట్లు చనినం బశువుం' : 4-523-వ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'అట్లు చను నప్పుడు.' : 4-512-వ. : చతుర్థ : పృథుని యజ్ఞకర్మములు
'అట్లుచేసి యయ్యాదవస' : 10.2-303-వ. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మి బలరాముల జూదంబు
'అట్లు డగ్గఱి.' : 10.2-879-వ. : దశమ-ఉత్తర : యదు సాల్వ యుద్ధంబు
'అట్లు దన తల నూఱువ్' : 10.2-1259-వ. : దశమ-ఉత్తర : వృకాసురుండు మడియుట
'అట్లు దనుజుండు చిం' : 10.1-272-వ. : దశమ-పూర్వ : తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
'అట్లు దలఁచి సరోజజు' : 3-336-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
'అట్లు దేవముని కృష్' : 11-30-వ. : ఏకాదశ : వసుదేవ ప్రశ్నంబు
'అట్లు దోఁచిన.' : 4-333-వ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అట్లు ధర్మపత్ని వె' : 4-834-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అట్లు నమస్కృతులుసే' : 10.2-1063-వ. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'అట్లు నారాయణపరాయణు' : 10.2-810-వ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
'అట్లు నిలిచి దశదిశ' : 8-279-వ. : అష్టమ : లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
'అట్లు పలికి వారల న' : 4-942-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'అట్లు పల్వలుండు మడ' : 10.2-944-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలుడు పల్వలుని వధించుట
'అట్లు పురంబు దహ్యమ' : 4-821-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అట్లు పురంబున కరుగ' : 4-342-వ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అట్లు మహిత మంగళాలం' : 10.2-1112-వ. : దశమ-ఉత్తర : సకలరాజుల శిక్షించుట
'అట్లు మునీంద్రు నా' : 4-15-వ. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'అట్లు మొఱయిడు నవసర' : 8-341-వ. : అష్టమ : హరి అసురుల శిక్షించుట
'అట్లు మ్రింగుడుపడి' : 10.1-448-వ. : దశమ-పూర్వ : బకాసుర వధ
'అట్లు యదు వృష్ణి భ' : 10.2-277-తే. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ కుమా రోత్పత్తి
'అట్లు యోగనిద్రా పర' : 4-288-వ. : చతుర్థ : ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
'అట్లు యోగీశ్వరేశ్వ' : 10.2-925-వ. : దశమ-ఉత్తర : దంతవక్త్రుని వధించుట
'అట్లు రథారోహణంబు స' : 10.2-1103-వ. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'అట్లు వారలం దోడితె' : 10.2-1159-వ. : దశమ-ఉత్తర : మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
'అట్లు వివాహంబులు గ' : 4-806-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అట్లు వివాహంబైన రు' : 4-4-వ. : చతుర్థ : స్వాయంభువు వంశ విస్తారము
'అట్లు విహరింప వరుణ' : 10.2-496-తే. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని ఘోషయాత్ర
'అట్లు వొడగని యార్త' : 3-316-తే. : తృతీయ : బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
'అట్లు వ్రేసిన.' : 10.2-897-వ. : దశమ-ఉత్తర : కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
'అట్లు సని మొదలం ప్' : 10.2-927-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని తీర్థయాత్ర
'అట్లు సనుచుం దన మన' : 10.2-975-వ. : దశమ-ఉత్తర : కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
'అట్లు సనుదెంచి మయమ' : 10.2-824-వ. : దశమ-ఉత్తర : సుయోధనుడు ద్రెళ్ళుట
'అట్లు సన్నిహితంబుల' : 10.2-942-వ. : దశమ-ఉత్తర : బలరాముని తీర్థయాత్ర
'అట్లు సుభద్ర విహరి' : 10.2-1169-వ. : దశమ-ఉత్తర : సుభద్రా పరిణయంబు
'అట్లు సుభద్రా దర్శ' : 10.2-1166-వ. : దశమ-ఉత్తర : సుభద్రా పరిణయంబు
'అట్లు సేవించి యవ్య' : 10.2-1280-వ. : దశమ-ఉత్తర : భృగుమహర్షి శోధనంబు
'అట్లెఱింగించి వెండ' : 4-561-వ. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'అట్లేని.' : 3-863-వ. : తృతీయ : కన్యకానవక వివాహంబు
'అట్లేని వినుము.' : 3-29-వ. : తృతీయ : విదురుని తీర్థాగమనంబు
'అట్లేసిన.' : 4-350-వ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అట్లేసిన.' : 10.2-412-వ. : దశమ-ఉత్తర : శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
'అడరెడు వేడ్కఁ గంఠమ' : 10.2-55-చ. : దశమ-ఉత్తర : ప్రసేనుడు వధింపబడుట
'అడలుచు నున్న వచ్చి' : 6-241-చ. : షష్ఠ : హంసగుహ్య స్తవరాజము
'అడవుల మేఁత మేసి మన' : 7-61-చ. : సప్తమ : సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
'అడవుల సంకటస్థలుల న' : 6-303-చ. : షష్ఠ : శ్రీమన్నారాయణ కవచము
'అడిగిన నృపసుతుఁ గా' : 9-611-క. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'అడిగిన వృథసేయక తన ' : 10.2-723-క. : దశమ-ఉత్తర : జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
'అడిగెద నని కడువడిఁ' : 8-103-క. : అష్టమ : విష్ణువు ఆగమనము
'అడిచితివో భూసురులన' : 1-357-క. : ప్రథమ : యాదవుల కుశలం బడుగుట
'అడిదములుఁ దరులు వి' : 10.2-65-