పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అకారాది - తెభా : 1) అం - అంతజ

పోతన తెలుగు భాగవతము
అకారాది - అనుక్రమణిక

- - -ఓం శ్రీ రామ - - - - || - అంతటఁ - అంహ⇒

'అంకరహితేందు వదనలు ' : 10.1-1086-క. : దశమ-పూర్వ : రాసక్రీడా వర్ణనము
'అంకిలి గలుగక మా కక' : 10.1-1444-క. : దశమ-పూర్వ : నందోద్ధవ సంవాదము
'అంకిలి జెప్పలేదు చ' : 10.1-1708-ఉ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణి సందేశము పంపుట
'అంగజసమ లావణ్య శు భ' : 6-29-క. : షష్ఠ : గ్రంథకర్త వంశ వర్ణనము
'అంగజుఁ డెక్కుడించి' : 5.1-28-ఉ. : పంచమ - పూర్వ : వర్షాధిపతుల జన్మంబు
'అంగజునైనఁ జూడ హృదయ' : 10.1-1013-ఉ. : దశమ-పూర్వ : గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
'అంగనా నివాసంబుల యం' : 4-881-వ. : చతుర్థ : పూర్వ సఖుని ఉవాచ
'అంగప్రధానక యాగంబుల' : 4-210-సీ. : చతుర్థ : దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
'అంగవ్రాతములోఁ జికి' : 7-188-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాదుని హింసించుట
'అంగిరసుఁ డనెడు మున' : 4-24-క. : చతుర్థ : కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
'అంగిరసు లిచ్చు పసి' : 9-77-క. : నవమ : నాభాగుని చరిత్ర
'అంగిరస్సుతుఁడు మహా' : 9-45-సీ. : నవమ : మరుత్తుని చరిత్ర
'అంగీకరించిన నఖిలంబ' : 8-582-సీ. : అష్టమ : శుక్ర బలి సంవాదంబును
'అంగీకృత రంగ న్మాతం' : 8-32-క. : అష్టమ : త్రికూట మందలి గజములు
'అంఘ్రిమూలమున మూలాధ' : 2-29-సీ. : ద్వితీయ : సత్పురుష వృత్తి
'అంచిత దివ్యమూర్తి ' : 3-668-ఉ. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'అంచితబ్రహ్మచర్యవ్ర' : 3-772-సీ. : తృతీయ : దేవహూతి పరిణయంబు
'అంచితభక్తితోడ దనుజ' : 7-134-ఉ. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అంచితమైన ధర్మచయ మం' : 1-95-ఉ. : ప్రథమ : నారదాగమనంబు
'అంచిత వామపాదాంభోరు' : 4-140-సీ. : చతుర్థ : శివుం డనుగ్రహించుట
'అంచిత స్ఫటికమయస్తం' : 3-1046-సీ. : తృతీయ : దేవహూతి నిర్యాణంబు
'అంచి తాష్టాంగయోగక్' : 3-489-తే. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'అంజక బాలకుఁ డనియున' : 10.1-1320-క. : దశమ-పూర్వ : కువలయాపీడముతో బోరుట
'అంటిన ప్రేమను వీరి' : 10.2-1066-క. : దశమ-ఉత్తర : నందాదులు చనుదెంచుట
'అంత' : 8-451-వ. : అష్టమ : దుర్భర దానవ ప్రతాపము
'అంత' : 8-460-వ. : అష్టమ : అదితి కశ్యపుల సంభాషణ
'అంత.' : 1-117-వ. : ప్రథమ : నారదుని పూర్వకల్పము
'అంత.' : 2-157-వ. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'అంత.' : 2-159-వ. : ద్వితీయ : రామావతారంబు
'అంత.' : 3-175-వ. : తృతీయ : మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
'అంత.' : 3-384-వ. : తృతీయ : సృష్టి భేదనంబు
'అంత.' : 3-514-వ. : తృతీయ : సనకాదుల వైకుంఠ గమనంబు
'అంత.' : 3-596-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మణ ప్రశంస
'అంత.' : 3-675-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'అంత.' : 3-685-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'అంత.' : 3-692-వ. : తృతీయ : బ్రహ్మస్తవంబు
'అంత.' : 3-708-వ. : తృతీయ : వరహావతార విసర్జనంబు
'అంత.' : 3-1029-వ. : తృతీయ : చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
'అంత.' : 4-363-వ. : చతుర్థ : ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
'అంత.' : 4-437-వ. : చతుర్థ : అర్చిపృథుల జననము
'అంత.' : 4-638-వ. : చతుర్థ : పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
'అంత.' : 4-736-వ. : చతుర్థ : ప్రాచీనబర్హి యజ్ఞములు
'అంత.' : 4-785-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అంత.' : 4-798-వ. : చతుర్థ : పురంజను కథ
'అంత.' : 5.1-62-వ. : పంచమ - పూర్వ : ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము
'అంత.' : 7-294-వ. : సప్తమ : నృసింహరూప ఆవిర్భావము
'అంత.' : 8-60-వ. : అష్టమ : కరి మకరుల యుద్ధము
'అంత.' : 8-300-వ. : అష్టమ : జగన్మోహిని వర్ణన
'అంత.' : 8-610-వ. : అష్టమ : వామనునికి దాన మిచ్చుట
'అంత.' : 9-34-వ. : నవమ : సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
'అంత.' : 9-103-వ. : నవమ : దూర్వాసుని కృత్య కథ
'అంత.' : 9-295-వ. : నవమ : శ్రీరాముని కథనంబు
'అంత.' : 9-437-వ. : నవమ : పరశురాముని కథ
'అంత.' : 9-538-వ. : నవమ : దేవయాని యయాతి వరించుట
'అంత.' : 9-605-వ. : నవమ : దుష్యంతుని చరిత్రము
'అంత.' : 10.2-54-వ. : దశమ-ఉత్తర : ప్రసేనుడు వధింపబడుట
'అంత.' : 10.1-63-వ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'అంత.' : 10.1-70-వ. : దశమ-పూర్వ : రోహిణి బలభద్రుని కనుట
'అంత.' : 10.2-292-వ. : దశమ-ఉత్తర : ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
'అంత.' : 10.2-336-వ. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'అంత.' : 10.2-437-వ. : దశమ-ఉత్తర : మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
'అంత.' : 10.1-506-వ. : దశమ-పూర్వ : క్రేపుల వెదక బోవుట
'అంత.' : 10.2-696-వ. : దశమ-ఉత్తర : పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
'అంత.' : 10.2-1101-వ. : దశమ-ఉత్తర : లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
'అంత.' : 10.2-1107-వ. : దశమ-ఉత్తర : సకలరాజుల శిక్షించుట
'అంత.' : 10.2-1320-వ. : దశమ-ఉత్తర : మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
'అంత.' : 10.1-1691-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ జననంబు
'అంత.' : 10.1-1696-వ. : దశమ-పూర్వ : రుక్మిణీ జననంబు
'అంత.' : 11-4-వ. : ఏకాదశ : భూభారంబు వాపుట
'అంత.' : 11-89-వ. : ఏకాదశ : ప్రభాసంకు బంపుట
'అంతఁ గల్పాంతంబు డా' : 8-709-వ. : అష్టమ : మీనావతారుని ఆనతి
'అంతఁ గశ్యపుండు దత్' : 3-475-వ. : తృతీయ : దితి గర్భంబు ధరించుట
'అంతఁ గృష్ణుండు చుట' : 1-234-వ. : ప్రథమ : ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
'అంతఁ గృష్ణుండు దండ' : 10.2-515-వ. : దశమ-ఉత్తర : పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
'అంతఁ గృష్ణుండు నిజ' : 10.2-681-వ. : దశమ-ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
'అంతఁ గొంతకాలంబున క' : 9-89-వ. : నవమ : అంబరీషోపాఖ్యానము
'అంతఁ గొంతకాలంబునకు' : 9-350-వ. : నవమ : శ్రీరామాదుల వంశము
'అంతఁ గొంతకాలమునకు ' : 9-185-వ. : నవమ : మాంధాత కథ
'అంతఁ గొందఱల్ల నన్య' : 5.1-173-ఆ. : పంచమ - పూర్వ : సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
'అంతఁ జాక్షుషమన్వంత' : 4-945-వ. : చతుర్థ : ప్రచేతసుల తపంబు
'అంతఁ దద్వృత్తాంతం ' : 4-408-వ. : చతుర్థ : వేనుని చరిత్ర
'అంతఁ బృథుచక్రవర్తి' : 4-558-వ. : చతుర్థ : పృథుండు హరిని స్తుతించుట
'అంతఁ బ్రజాసర్గ మంద' : 3-408-సీ. : తృతీయ : వరాహావతారంబు
'అంతం గంసాదుల కాంతల' : 10.1-1386-వ. : దశమ-పూర్వ : కంసుని భార్యలు విలపించుట
'అంతం గృష్ణుఁడు మేన' : 10.1-662-శా. : దశమ-పూర్వ : కాళియ మర్ధనము
'అంతం గృష్ణుండు ధర్' : 10.2-124-వ. : దశమ-ఉత్తర : కాళింది మిత్రవిందల పెండ్లి
'అంతం గొన్ని దినంబు' : 1-280-వ. : ప్రథమ : కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
'అంతం గొన్నిదినంబు ' : 7-136-శా. : సప్తమ : ప్రహ్లాద చరిత్రము
'అంతం దాము నరనారాయణ' : 2-133-వ. : ద్వితీయ : నరనారాయణావతారంబు
'అంతం బోవక కినుక న ' : 10.2-912-క. : దశమ-ఉత్తర : సాళ్వుని వధించుట
'అంతం బోవక రుక్మిని' : 10.2-302-క. : దశమ-ఉత్తర : రుక్మి బలరాముల జూదంబు
'అంతం బ్రళయావసాన సమ' : 8-734-వ. : అష్టమ : ప్రళ యావసాన వర్ణన
'అంతకంతకు సంతాప మతి' : 10.2-335-తే. : దశమ-ఉత్తర : ఉషాకన్య స్వప్నంబు
'అంతకు మున్న సత్యవ్' : 8-721-వ. : అష్టమ : కడలిలో నావను గాచుట
'అంత గాధికి నగ్నితే' : 9-492-వ. : నవమ : విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
'అంత గోపకాంత లంతయుం' : 10.1-276-వ. : దశమ-పూర్వ : తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
'అంత గోపకులు గోవుల ' : 10.1-524-వ. : దశమ-పూర్వ : వత్స బాలకుల రూపు డగుట
'అంత గోపకులు నిరాశు' : 10.1-857-వ. : దశమ-పూర్వ : గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
'అంత గోపసింహుఁ డసుర' : 10.1-1146-ఆ. : దశమ-పూర్వ : వృషభాసుర వధ
'అంత జలకేళి సాలించి' : 10.2-504-తే. : దశమ-ఉత్తర : కాళిందీ భేదనంబు/