పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అమృతగుళికలు : అకారాది ఎంచిన పద్యగద్యలు


పోతన భాగవత అమృతగుళికలు
అకారాది జాబితా


భాగవతల పద్యాలు

1) అంకిలి జెప్పలేదు;
2) అంగవ్రాతములోఁ ;
3) అంధకారవైరి;
4) అంధుండైన పతిన్ వరించి;
5) అంబ, నవాంబుజోజ్జ్వలకరాంబుజ;
6) అంభోజనాభున కంభోజనేత్రున;
7) అక్క తల్లి చెల్లె లాత్మజ;
8) అక్కట! పుత్త్ర శోక జనితా;
9) అటమటమయ్యె నా భజన మంతయు;
10) అడిగెద నని కడువడిఁ జను;
11) అడిచితివో భూసురులను;
12) అణువోగాక కడున్;
భాగవత వచనాలు - మఱియు - చాటువులు

i) అది మఱియును మాతులుంగ, లవంగ,;
ii) ఇట్లమ్మహానదీప్రవాహంబు, ప;
iii) ఇట్లు దానవేంద్రుండు పరిగృహ్యమాణ;
iv) ఇట్లు విష్ణుండు గుణత్రయా;
v) మఱియుఁ గైవల్యంబు మూర్తీభవించిన;
vi) మఱియును; మధువైరి మందిరంబునుం బోలె;
vii) కాటుక కంటి నీరు చనుకట్టు;
viii) గుడులుకట్టించె కంచర్ల గోపరాజు;
ix) ముద్దులుగార భాగవతమున్ ;
x) శ్రీనాథనాథా! జగన్నాథ! ;
xi) శ్రీమానినీమానచోరా!

13) అతిథి పోయిరామి నధిప!;
14) అతుల దివ్యాన్నమైన;
15) అనయంబు లుప్తక్రియాకలాపుఁడు;
16) అనుపమగుణహారా! ;
17) అన్న! శమింపుమన్న!;
18) అన్నము లేదు;
19) అన్నవు నీవు చెల్లెలికి;
20) అన్నుల చన్నుల దండ;
21) అన్య మెఱుఁగఁడు; తన యంత;
22) అపశబ్దంబులఁ గూడియున్;
23) అభ్రంలిహాదభ్ర విభ్ర;
24) అమృతమహాంబురాసి తెలుగై;
25) అమ్మలఁ గన్నయమ్మ;
26) అమ్మా మన్నదినంగ;
27) అమ్మా! నినుఁ జూచిన నరుఁ;
28) అరయఁగ సీతాలక్ష్మణ;
29) అల వైకుంఠపురంబులో;
30) అలవాటు కలిమి మారుతి;
31) అలసితివి గదన్న!
 ,
  32) ఆ తేరా రథికుండు;
33) ఆ యెలనాగ నీకుఁ దగు;
34) ఆ రాజకన్య ప్రియమున;
35) ఆ శౌరికిఁ దెరువొసఁగెఁ;
36) ఆఁకలి గొన్న క్రేపులు;
37) ఆడం జని;
38) ఆతత సేవఁ జేసెద;
39) ఆదర మొప్ప మ్రొక్కిడుదు;
40) ఆదిదేవుఁడైన యా రామచంద్రు;
41) ఆదిన్ శ్రీసతి కొప్పుపైఁ;
42) ఆరాటము మది నెఱుఁగము;
,
  43) ఇంతింతై వటుఁడింతయై;
44) ఇందిందిరాతిసుందరి;
45) ఇందీవరశ్యాము,;
46) ఇందు గలఁ డందు లేఁ డని;
47) ఇచ్చెలువఁ జూచి;
48) ఇమ్మగువ దన్ను వాకిటఁ ;
49) ఇమ్మనుజేశ్వరాధముల కిచ్చి;
50) ఈ రీతి శ్రీకృష్ణుఁ డేపార;
51) ఈ సౌకుమార్య;
52) ఈ హేమంతము రాకఁ జూచి;
53) ఈశ్వరుండు విష్ణుఁ డెవ్వేళ;
54) ఉద్రేకంబున రారు;
55) ఉన్నారము సౌఖ్యంబున;
56) ఎంత కాలము గృష్ణుఁ;
57) ఎట్టెట్రా? మనుజేంద్రు చేలములు;
58) ఎన్నడుం బరువేఁడఁ బోఁడట;;
59) ఎమ్మెలు చెప్పనేల?;
60) ఎల్లప్పుడు మా యిండ్లను;
61) ఎవ్వనిచే జనించు జగ;
62) ఏ కీడు నాచరింపము;
63) ఏ నీ గుణములు కర్ణేంద్రియంబులు
  64) ఏను మృతుండ నౌదు నని;
65) ఏమినోము ఫలమొ యింత ప్రొ ద్దొక వార్త;
66) ఒక సూర్యుండు సమస్తజీవులకుఁ;
67) ఒకనొకని చల్దికావిడి;
68) ఒకపరి జగములు వెలి నిడి;
69) ఒక్కఁడు ము న్నేమఱి చన;
70) ఒనరన్ నన్నయ తిక్కనాది;
71) ఓ కదళీస్తంభోరువ! ;
72) ఓ యమ్మ! నీ కుమారుఁడు;
73) కంజాక్షునకుఁ గాని కాయంబు;
74) కంటిగంటి భవాబ్ధి దాఁటఁగఁ గంటి;
75) కంఠేకాలునిచేతం;
76) కటి విరాజిత పీతకౌశేయశాటితో;
77) కటిచేలంబు బిగించి;
78) కట్టుము సేతువు; లంకం జుట్టుము;
79) కదలం బాఱవు పాఁప పేరు;
80) కనకాగార కళత్ర మిత్ర సుత;
81) కనియెం దాపసపుంగవుం డఖిలలోక;
82) కమనీయభూమిభాగములు లేకున్న;
83) కమలనాభు నెఱిఁగి;
84) కమలాక్షు నర్చించు కరములు;
85) కరిఁ దిగుచు మకరి సరసికిఁ;
86) కరుణాకర! శ్రీకర! కంబుకరా;
87) కర్ణాలంబిత కాక పక్షములతో;
88) కర్ణావతంసిత కర్ణికారప్రభ;
89) కలఁ డందురు దీనుల యెడఁ;
90) కలఁ డంభోధిఁ, గలండు గాలిఁ;
91) కలయో! వైష్ణవ మాయయో! ;
92) కలుగఁడే నాపాలి;
93) కల్ల లేదని విన్నవించుట గాదు;
94) కళలు గలుగుఁ గాక; కమల తోడగుగాక;
95) కవకవనై పదనూపుర రవరవ
  96) కా దనఁడు పొమ్ము లే దీరా దనఁడు;
97) కాననివాని నూఁతగొని కాననివాడు;
98) కాముని దహించెఁ;
99) కామోత్కంఠత గోపికల్;
100) కారే రాజులు?;
101) కాళికి బహుసన్నుత లోకాళికిఁ;
102) కుప్పించి యెగసినఁ;
103) కుయ్యిడ శక్తి లే;
104) కువలయరక్షాతత్పర!;
105) కైలాసాచలసన్నిభంబగు;
106) కొందఱకుఁ దెనుఁగు గుణమగుఁ;
107) కొడుకులఁ బట్టి చంపె నని;
108) కొడుకులు లేరని యొక సతి;
109) కొమ్మకుఁ బువ్వులు కోసినాఁ డిక్కడ;
110) కోపముతోడ నీవు దధికుంభము ;
111) కౌరవ పాండవు లిరువురు;
112) క్రమమున మింటికై యెగయుఁగాక;
113) క్రోధమాత్సర్యధనుఁడు సుయోధనుండు;
114) క్షోణితలంబునన్ నుదురు;
115) ఖగనాథుం డమరేంద్రు గెల్చి;
116) ఖ్యాతి గడించుకొన్న కవులందరులేరే!;
117) గగనము దన కడపలఁ;
118) గజనామధేయపురమున;
119) గజ్జలు గల్లని మ్రోయఁగ;
120) గర్భ మందుఁ గమలగర్భాండశతములు;
121) గురు పాఠీనమవై, జలగ్రహమవై;
122) గురుభీష్మాదులు గూడి;
123) గురువులు ప్రియశిష్యులకుం;
124) గొడుగో. జన్నిదమో;
125) ఘన యమునానదీ కల్లోల ఘోషంబు
  126) ఘన సింహంబుల కీర్తి;
127) ఘను డా భూసురు డేగెనో?;
128) ఘను లాత్మీయ తమోనివృత్తికొఱకై;
,
  129) చండ దోర్దండలీల భూమండలంబు;
130) చందనాదుల నాఁకట స్రగ్గువాఁడు;
131) చదివించిరి నను గురువులు;
132) చదువనివాఁ డజ్ఞుం డగు;
133) చని చని తొంటి మత్స్యకురుజాంగలభూము;
134) చను నీకు గుడుపఁజాలెడి;
135) చనుదెంచెన్ ఘనుఁ డల్లవాఁడె;
136) చన్ను విడిచి చనఁ డిట్టటు;
137) చలమున నను డాసి జలరాశిఁ జొరరాదు;
138) చిక్కఁడు వ్రతములఁ గ్రతువుల;
139) చిక్కఁడు సిరికౌగిటిలోఁ;
140) చిత్రముగ భరత లక్ష్మణ శత్రుఘ్నుల;
141) చిన్నయన్నలార! శీతాంశుముఖులారా;
142) చుంచొదువుఁ బాలు ద్రావు ;
143) చూడని వారల నెప్పుడుఁ జూడక;
144) చెచ్చెరఁ గరినగరికి నీ విచ్చేసిన;
145) చెప్పఁ డొక చదువు మంచిది;
146) చెలఁగరు కలఁగరు సాధులు;
147) చేతులారంగ శివునిఁ బూజింపడేని;
148) చేబంతి దప్పి పడెనని ;
149) చేసినఁ గాని పాపములు సెందవు
  150) చొక్కపు రక్కసికులమున;
151) జగదవనవిహారీ! శత్రులోకప్రహారీ!;
152) జనకసుతాహృచ్చోరా! ;
153) జనవర ఋషభుని రాజ్యంబున;
154) జలజాంతస్థిత కర్ణికం దిరిగిరా;
155) జలజాతాక్షుఁడు శౌరి డగ్గఱె;
156) జలజాతాక్షుఁడు సూడ నొప్పె;
157) జలరాశి దాఁటఁ గోరెడి;
158) జోజో కమలదళేక్షణ! ;
159) డింభక సర్వస్థలముల;
160) తండ్రి క్రియ రామచంద్రుఁడు;
161) తండ్రుల కెల్లఁ దండ్రియగు;
162) తడ వాడిరి బలకృష్ణులు;
163) తనయులార! వినుఁడు ధరలోనఁ ;
164) తనవెంటన్ సిరి; లచ్చివెంట;
165) తనువు మనువు విడిచి;
166) తరణంబులు భవజలధికి;
167) తరిగాండ్రలోన నొకఁడట;
168) తరుణి యొకతె పెరుగుఁ ద్రచ్చుచోఁ;
169) తలఁగవు కొండలకైనను;
170) తలఁగినదానం దల మనఁ;
171) తాటంకాచలనంబుతో;
172) తిలక మేటికి లేదు తిలకనీతలకమ;
173) తీపుగల కజ్జ మన్యుఁడు;
174) తుదమొదళ్ళకుఁ జిక్కి దునిసి;
175) తెఱవ యొకతె నిద్రింపఁగ;
176) తొఱ్ఱులఁ గాచిన నందుని కుఱ్ఱని;
177) తోయంబు లివి యని తొలగక
  178) తోయజసంభవ నా కీ తోయమ;
179) తోయములు దెమ్ము మా కీ తోయము;
180) తోయరుహోదరాయ భవదుఃఖహరాయ;
n 181) త్రిజగన్మోహన నీలకాంతిఁ ;
182) దండంబు యోగీంద్రమండల నుతునకుఁ;
183) దళ దరవింద సుందర పత్రరుచిరాక్షు;
184) దిక్కులు కాలముతో;
185) దిటచెడి లోఁబడె దైత్యుఁడు;
186) దివిజగణశరణ్యా! ;
187) దీనుల కుయ్యాలింపను;
188) దూర్వాంకురంబుల దూర్వాంకురశ్యాము;
189) దేవ! జగన్నాథ! దేవేంద్రవందిత;
190) ధనము లపహరించి ;
191) ధన్యున్ లోకమనోభిరాముఁ;
192) ధర విరులు గందకుండఁగ;
193) ధరణిదుహితృరంతా! ;
194) నడవదు నిలయము వెలువడి;
195) నమ్మి నిదురబోవ నా పట్టిచుంచు;
196) నమ్మితి నా మనంబున;
197) నరమూర్తిగాదు;
198) నరుమాటల్ విని నవ్వుతో;
199) నల్లనివాఁడు పద్మనయనంబులవాఁడు;
200) నల్లనివాఁడు పద్మనయనంబులవాడు;
201) నా కొడుకును నా కోడలు;
202) నా తేజము సాధులలో;
203) నా పట్టి పొట్ట నిండఁగఁ;
204) నానానేకపయూథముల్;
205) నిగమములు వేయుఁ జదివిన
  206) నిరయంబైన, నిబంధమైన;
207) నిరయమునకుఁ బ్రాప్త నిగ్రహమునకును;
208) నీ పద్యావళు లాలకించు చెవులున్;
209) నీ పాదకమల సేవయు;
210) నీ వారము ప్రజలేమును;
211) నీరాట వనాటములకుఁ;
212) నీలగళాపరాధి యగు నీకుఁ;
213) నీలోన లేని చోద్యము;
214) నుతచరితులార! మీరలు;
215) నూతన గరళస్తని యగు;
,
  216) పంకజముఖి నీ ళ్ళాడఁను;
217) పంచబాణుని నీఱు సేసిన;
218) పడఁతీ! నీ బిడ్డడు
  219) పనుపక చేయుదు రధికులు;
220) పరఁగన్ మా మగవార లందఱును;
221) పరమపావన! విశ్వభావన!;
222) పరుఁ జూచున్ వరుఁ జూచు;
223) పర్వతద్వంద్వంబు పాథోధియుగళంబు;
224) పలికెడిది భాగవత మఁట;
225) పలుకులు మధురసధారలు;
226) పల్లవ వైభవాస్పదములు;
227) పాంచాలీ కబరీవికర్షణమహాపాప;
228) పాఱఁడు లేచి దిక్కులకు;
229) పావనములు దురితలతా;
230) పిడుగు పడదు గాక;
231) పుట్టం బుట్ట, శరంబునన్ మొలవ;
232) పుట్టి నేర్చుకొనెనొ పుట్టక నేర్చెనో;
233) పుట్టి పుట్టఁడు నేడు దొంగిలఁ బోయి;
234) పుట్టితి; బుద్ధి యెఱింగితిఁ;
235) పున్నాగ కానవే! పున్నాగవందితు;
236) పుష్కరం బందు ద్వారకాపురము నందు;
237) పూతన యై యొక్క పొలఁతి;
238) పెట్టిరి విషాన్న;
239) పొడిచినఁ దిట్టినఁ గొట్టినఁ;
240) పొలతుల వాలుచూపుల యంద;
241) పోఁడను బ్రాహ్మణుండు;
242) ప్రాణేశ! నీ మంజు భాషలు;
243) ప్రాప్తానందులు;
244) బలములు గల మీనంబులు
  245) బలయుతులకు దుర్భలులకు;
246) బలవంతుఁడ నే జగముల;
247) బలవత్సైన్యముతోడఁ గృష్ణుఁడు;
248) బహుజీవనముతోడ భాసిల్లి యుండుబో?;
249) బాలరసాల సాల నవపల్లవ కోమల;
250) బాలశీతాంశురేఖా విభాసమాన;
251) బాలాజన శాలా ధన;
252) బాలుం డీతఁడు; కొండ దొడ్డది;
253) బాలురకుఁ బాలు లే వని;
254) బిడ్డఁడు మ్రొక్కినఁ దల్లులు;
255) బిడ్డలకు బుద్ధి సెప్పని ;
256) బుద్ధిమంతుఁడయిన బుధుఁడు ;
257) బొమ్మ పెండిండ్లకుఁ బో నొల్ల;
258) భగవంతుం డగు విష్ణుఁడు;
259) భాంధవమున నైనఁ బగనైన;
260) భాగవతము దెలిసి పలుకుట చిత్రంబు;
261) భీమంబై తలఁ ద్రుంచి;
262) భూతములవలన నెప్పుడు;
263) భూపాలకులకు విప్రుల;
264) భూషణములు వాణికి;
265) భూసురుఁడవు, బుద్ధిదయాభాసురుఁడవు;
266) భ్రమరా! దుర్జనమిత్ర!;
267) మందార మకరంద మాధుర్యమునఁ ;
268) మందునకు మందబుద్ధికి;
269) మకర మొకటి రవిఁ జొచ్చెను;
270) మగువా! నీ కొమరుఁడు;
271) మన సారథి, మన సచివుడు, ;
272) మన్నాఁడవు చిరకాలము;
273) మన్నేటికి భక్షించెదు? ;
274) మమ్ముఁబెండ్లి చేయు ;
275) మరలుపు మనియెడు కర్తయు;
276) మా కందర్పుని శరములు;
277) మా వారి భస్మరాసుల;
278) మాటిమాటికి వ్రేలు మడిఁచి;
279) మానినీమన్మథు మాధవుఁ గానరే;
280) మామా వలువలు ముట్టకు;
281) మీ పాపఁడు మా గృహముల;
282) మున్నుగ్రాటవిలో;
283) మృగనాభి యలఁదదు;
284) మేఘంబుమీఁది క్రొమ్మెఱుఁగుకైవడి;
285) మేరువు దల క్రిం దైనను;
286) మ్రింగెడి వాఁడు విభుం డని;
,
  287) యజ్ఞాంగి యజ్ఞఫలదుఁడు;
288) యతు లీశ్వరుని మహత్త్వము;
289) యాదవు లందుఁ బాండుసుతులందు;
290) రక్షకులు లేనివారల;
291) రవిబింబం బుపమింపఁ;
292) రా పూర్ణచంద్రిక! రా గౌతమీగంగ!;
293) రాజఁట ధర్మజుండు,;
294) రాజీవపత్రలోచన!
  295) రాజీవసదృశనయన! విరాజితసుగుణా! ;
296) రాజీవసదృశలోచన! రాజీవభవాది;
297) రామ! గుణాభిరామ! ;
298) రామలతోడను రాసము;
299) రామున్ మేచకజలదశ్యామున్;
300) రావే సుందరి! యేమె బోటి! ;
301) రోలంబేశ్వర! ;
302) ఱోలను గట్టుబడియు;
303) లగ్నం బెల్లి; ;
304) లలనా! యేటికి తెల్లవాఱె? ;
305) లలితస్కంధము, ;
306) లా వొక్కింతయు లేదు;
307) లాలనమున బహుదోషము;
308) లేమా! దనుజుల గెలువఁగలేమా?;
309) లోకంబులు లోకేశులు;
310) లోపలి సౌధంబులోన వర్తింపగఁ;
311) వచ్చెద రదె యదువీరులు;
312) వరచేలంబులొ;
313) వరవైకుంఠము సారసాకరము;
314) వసుధాఖండము వేఁడితో? ;
315) వా రిల్లు చొచ్చి ;
316) వాచవియైన గడ్డిఁ దిని;
317) వాయువశంబులై యెగసి;
318) వారిఁ గోరుచున్నవారికి;
319) వారిజాక్షులందు వైవాహికములందు
  320) వాలిన భక్తి మ్రొక్కెద;
321) వావిఁ జెల్లెలు గాని
  322) విజయ, ధనంజయ,;
323) విడిచితి భవబంధంబుల;
324) విడు విడుఁ డని ఫణి పలుకఁగఁ;
325) విశ్వకరు విశ్వదూరుని;
326) విశ్వాత్ముఁడు, విశ్వేశుఁడు;
327) విషకుచయుగ యగు రక్కసి;
328) విషధరరిపు గమనునికిని;
329) విష్ణు కథా రతుఁ డగు నరు;
330) విష్ణుకీర్తనములు వినని;
331) వీరెవ్వరు? శ్రీకృష్ణులు గారా?;
332) వెడవెడ నడకలు నడచుచు;
333) వెన్నఁ దినఁగఁ బొడగని;
334) వెలయఁగ బద్మం;
335) వేలుపులఁటె; నా కంటెను;
336) వ్రతముల్ దేవ గురు ద్విజన్మ;
337) వ్రాలఁగ వచ్చిన నీ సతి;
,
  338) శంకర! భక్తమానసవశంకర!;
339) శంభుకంట నొకటి జలరాశి నొకటి;
340) శరధిమదవిరామా! సర్వలోకాభిరామా;
341) శామంతికా స్రగంచిత;
342) శారదనీరదేందు, ;
343) శుకుఁడు గోచియు లేక ;
344) శ్రవణోదంచితకర్ణికారమునతో;
345) శ్రీ కైవల్య పదంబుఁ జేరుట కునై;
346) శ్రీ తరుణీ హృదయస్థిత!;
347) శ్రీ మ ద్విఖ్యాతి లతాక్రామిత;
348) శ్రీ మరుదశనపతిశయన! ;
349) శ్రీ విలసితధరణీతనయా;
350) శ్రీ సీతాపతి! ;
351) శ్రీకంఠచాప ఖండన! ;
352) శ్రీకర కరుణా సాగర!
  353) శ్రీకర! పరిశోషిత;
354) శ్రీకాంతాహృదయప్రియ! ;
355) శ్రీకృష్ణా! యదుభూషణా!;
356) శ్రీపంబులు;
357) శ్రీమద్భక్త చకోరక;
358) శ్రీమన్నామ! పయోదశ్యామ;
359) శ్రీమహిత వినుత దివిజస్తోమ!;
360) శ్రీయుతమూర్తి!;
361) శ్రీరాజిత! మునిపూజిత!;
362) సంతస మింత లేదు;
363) సంపూర్ణ వృష్టిఁ ;
364) సంసారజీమూత సంఘంబు విచ్చునే?;
365) సకలప్రాణిహృదంతరాళముల;
366) సకలార్థసంవేది;
367) సతి దన పతి యగు;
368) సప్తాబ్దంబుల బాలుఁడై;
369) సరసవచో విలాస! ;
370) సరసహృదయవాసా!;
371) సరసిం బాసిన వేయు కాలువల ;
372) సరసిజనిభ హస్తా!
  373) సర్వేశుఁడు సర్వాత్ముఁడు<;
374) సాలావృక కపి భల్లుక;
375) సిరికిం జెప్పఁడు
  376) సూనృతంబుఁ గాని సుడియదు;
377) సూరిజనగేయ మగు ;
378) స్వచ్ఛమైన ఫణంబు మీరలు చక;
,
  379) హంతవ్యుఁడు రక్షింపను;
380) హంసతురంగముం బరమహంసము;
381) హయరింఖాముఖ ధూళి ధూసర
  382) హరి చరణాంబుజ మకరంద;
383) హరి సర్వాకృతులం గలం డనుఁచుఁ;
384) హరిఁ జూడన్ నరుఁ డేగినాడు;
385) హరికిం బట్టపుదేవి,;
386) హరినామస్తుతి సేయు ;
387) హరియుం దన మాయాగతిఁ;
388) హల కులిశాంకుశ ;
389) హవరూపివి హవనేతవు