పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వివరణలు : వ్యాసములు

శీర్షికలు

 1. భాగవతము - గాయత్రి
 2. గాయత్రి పట్టిక
 3. గాయత్రి యంత్రము
 4. పురంజనుని కథ
 5. రాస క్రీడ
 6. ఆమడ వివరణ
 7. యోజనము కొలత
 8. దూరమానము
 9. పంచోపనిష ణ్మయ దివ్యదేహము
 10. బ్రహ్మదేవుడు కూతు వెంటబడుట?
 11. సంస్కారాలు – మనుస్మృతి
 12. శ్రీనాథ దండకం
 13. బలిచక్రవర్తి కథ
 14. ఖట్వాంగుని మోక్షం
 15. తెలుగు భాగవత వైశిష్యం
 16. భ్రమర గీతాలు
 17. శ్రీమానినీచిత్తచోర దండకం
 18. హోళీ డోలా పూర్ణిమ
 19. పోతన లో తాను
 20. దేవకి ఆరుగురు పుత్రులు.
 21. భాగవత శ్రవణం
 22. మకరి - మహాయోగి?
 23. పోతన రూపచిత్రణం - కుప్పించి
 24. పోతన - వనం వరప్రసాద రావు
 25. యజ్ఞం - హోమం.
 26. ఈనాడు అంతర్యామిలోని ఎంచిన వ్యాసాలు
 27. కరిరాజు - శరణాగతి
 28. ప్రాచీన ప్రదేశాలు - ప్రస్తుత పేర్లు
 29. గోవర్ధన గిరి ప్రదక్షిణ
 30. నారాయణ నామ మహిమ
 31. ఈనాడు అంతర్యామిలోని ఎంచిన వ్యాసాలు - 2
 32. పోతనవారి పంచపాది పద్యం
 33. భాగవతము - ప్రాంతీకరణ