పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వివరణలు : పరిశోధనలు

శీర్షికలు

 1. మనవి
 2. జాబితా
 3. డా. వీపూరి వేంకటేశ్వర్లు, - పోతన భాగవతము ప్రతీకాత్మక సౌందర్యము
 4. డా. జి. హేమావతి, - బమ్మెర పోతన విరచిత శ్రీ మహా భాగవతము - సామాజిక వైశిష్ట్యం
 5. డా.. యడవల్లి పరమేశ్వరయ్య - పోతన అన్నమయ్య సాహిత్య దృక్పదాలు పరిశీలన
 6. డా. గోదావరి వెంకట మురళీ మోహన్ - పోతన మహా భాగవతం - అలంకార వైభవం
 7. డా, కాకుమాను భూలక్ష్మి - ఆంధ్ర మహాభాగవతం - మహిళల మహనీయత
 8. డా. మేళ్ళచెరువు భాను ప్రసాదు - పోతనభాగవతం – శృంగార రసపోషణ
 9. డా. రామక పాండురంగ శర్మ - శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతంలో కృత్తద్ధిత ప్రయోగాలు
 10. డా. కెబికె సుబ్బరాజు - పోతన ఆంధ్రమహాభాగవతములో భక్తి శృంగారములు
 11. డా. ప్రసాదరాయ కులపతి - ఆంధ్ర భాగవత విమర్శ
 12. డా. కొల్లి రాజేంద్రప్రసాదు - వీరభద్రవిజయము సవిమర్శక పరిశీలన
 13. డా. భూపతిరాజు బంగార్రాజు - తరిగొండ వెంగమాంబ ద్విపద భాగవత దశమ స్కంధం - ఒక పరిశీలన
 14. డా. తాడేపల్లి. వీరలక్ష్మి - శ్రీ మదాంధ్ర మహాభాగవతం - మాతృహృదయం
 15. భాగవత రత్న పురస్కారానికి దరఖాస్తులు ఆహ్వానం
 16. డా. ధూళిపాళ ప్రభాకర కృష్ణమూర్తి
 17. డా. కలవకుంట ఈశ్వరబాబు - ఆంధ్రభాగవతం చిన్నపాత్రలు
 18. డా. భమిడిపాటి శ్రీరామ సుబ్రహ్మణ్యం
 19. డా. ధూళిపాళ శ్రీరామ్మూర్తి - శ్రీమదాంధ్ర అనుశీలనం
 20. డా. వి. రాజేశ్వరి - పోతన - అతని కృతుల కవితావైభవ పరిశీలన
 21. డా,హృషీకేశశర్మ _ శ్రీకృష్ణభాగత తులనాత్మక పరిశీలనము