పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వివరణలు : పరిశోధనలు

శీర్షికలు

 1. మనవి
 2. జాబితా
 3. ^ డా. జి. హేమావతి, - బమ్మెర పోతన విరచిత శ్రీ మహా భాగవతము - సామాజిక వైశిష్ట్యం
 4. ^ డా.. యడవల్లి పరమేశ్వరయ్య - పోతన అన్నమయ్య సాహిత్య దృక్పదాలు పరిశీలన
 5. భాగవతరత్న డా. గోదావరి వెంకట మురళీ మోహన్ - పోతన మహా భాగవతం - అలంకార వైభవం
 6. భాగవతరత్న డా, కాకుమాను భూలక్ష్మి - ఆంధ్ర మహాభాగవతం - మహిళల మహనీయత
 7. డా. మేళ్ళచెరువు భాను ప్రసాదు - పోతనభాగవతం – శృంగార రసపోషణ
 8. ^ భాగవతరత్న డా. రామక పాండురంగ శర్మ - శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతంలో కృత్తద్ధిత ప్రయోగాలు
 9. డా. కెబికె సుబ్బరాజు - పోతన ఆంధ్రమహాభాగవతములో భక్తి శృంగారములు
 10. డా. ప్రసాదరాయ కులపతి - ఆంధ్ర భాగవత విమర్శ
 11. డా. కొల్లి రాజేంద్రప్రసాదు - వీరభద్రవిజయము సవిమర్శక పరిశీలన
 12. ^ డా. భూపతిరాజు బంగార్రాజు - తరిగొండ వెంగమాంబ ద్విపద భాగవత దశమ స్కంధం - ఒక పరిశీలన
 13. భాగవతరత్న డా. తాడేపల్లి. వీరలక్ష్మి - శ్రీ మదాంధ్ర మహాభాగవతం - మాతృహృదయం
 14. భాగవత రత్న పురస్కారానికి దరఖాస్తులు ఆహ్వానం
 15. డా. ధూళిపాళ ప్రభాకర కృష్ణమూర్తి
 16. ^ డా. కలవకుంట ఈశ్వరబాబు - ఆంధ్రభాగవతం చిన్నపాత్రలు
 17. డా. భమిడిపాటి శ్రీరామ సుబ్రహ్మణ్యం
 18. డా. ధూళిపాళ శ్రీరామ్మూర్తి - శ్రీమదాంధ్ర అనుశీలనం
 19. డా. వి. రాజేశ్వరి - పోతన - అతని కృతుల కవితావైభవ పరిశీలన
 20. డా,హృషీకేశశర్మ _ శ్రీకృష్ణభాగత తులనాత్మక పరిశీలనము
 21. భాగవతరత్న- డా. బెజగామ రామ్మూర్తి - శ్రీమదాంధ్ర భాగవతంలో సూక్తులు
 22. భాగవతరత్న డా, వీపూరి వేంకటేశ్వర్లు - పోతన భాగవతము ప్రతీకాత్మక సౌందర్యము
 23. డా. తె, మల్లప్ప- పోతన భాగవతం ఉపాఖ్యానాల అనుశీలన
 24. డా. బి. ఈరనారప్ప - భాగవతంలోని గజేంద్రమోక్షం- ప్రతీకాత్మతకత