పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వివరణలు : స్తుతులు స్తోత్రాలు

శీర్షికలు

 1. మేదినీ కృత ఫృథు (విష్ణు) స్తుత (రక్షా కరం)
 2. రాజన్యుల కృష్ణ స్తుతి (బంధ మోక్షణం)
 3. **పై రెండు పుటలు పనిచేయుటలేదు*
  ముందుమాట
 4. ** గ్రంథారంభ ప్రార్థన (కార్య సిద్ధి ప్రదం)
 5. మాలినీ పద్యాల మాలిక (భగవదనుగ్రహ ప్రదం)
 6. ::కృష్ణ స్తుతులు::
  అక్రూరుడు రామకృష్ణుల పొగడుట (భవపాశ హరం)
 7. అక్రూరుని కృష్ణ స్తుతి (తాపత్రయ హరం)
 8. అక్రూరుని రామకృష్ణుల స్తుతి (పవిత్ర కరం)
 9. అర్జునుని నుతి (వైరాగ్య ప్రదం)
 10. ఇంద్రుడు గోవిందుని పొగడుట (అభ్యుదయ కరం)
 11. ఉద్దవుని కృష్ణ స్తుతి (జ్ఞాన ప్రదం)
 12. ఉద్ధవుడు గన్న శ్రీకృష్ణుడు. (శుభప్రదం)
 13. కామధేనువు గోవింద స్తుతి (సుఖ ప్రదం)
 14. కాళిందుని విన్నపము (రక్షాకరం)
 15. *** కుంతి స్తుతి (ఆపద హరం)
 16. గర్భస్థ కృష్ణ స్తుతి (భవభయ హరం)
 17. గుహ్యకుల కృష్ణ స్తుతి (మంగళ కరము)
 18. గోపస్త్రీల కృష్ణ స్తుతి (భక్తి ప్రదం)
 19. గోపస్త్రీలు కృష్ణుని వెదకుట (మధురభక్తి ప్రదం)
 20. గోపికల తాదాత్మ్యత (మధురభక్తి ప్రదం)
 21. గోపికల విరహపు మొరలు (భక్తి ప్రదం)
 22. షష్ఠ స్కంధారంభ ప్రార్థన (కార్య సిద్ది పదము)
 23. ఇంద్రుడు గోవిందుని పొగడుట (అభ్యుదయ కరం)
 24. గోపికల విరహాలాపములు (మధుర భక్తి ప్రదం)
 25. చాణూరకృత కృష్ణ నిందా స్తుతి (వేదనా హరం)
 26. జాంబవంత కృత కృష్ణ స్తుతి (మోహ హరం)
 27. తాపసోత్తముల కృష్ణ స్తుతి (శ్రేయస్కరం)
 28. దేవకి చేసిన భగవంతుని స్తుతి (కడుపు చలువ)
 29. ద్వారకావాసుల స్తుతి (ఆత్మార్పణం)
 30. ధరాధిపుల కృష్ణ స్తుతి (కామ్యార్థ సిద్ధి)
 31. ధర్మజుని కృష్ణ స్తుతి (భక్తి ప్రదం)
 32. ధర్మరాజు కృష్ణస్తుతి (శ్రేయస్కరం)
 33. నాగకాంతల కృష్ణస్తుతి (భగవదనుగ్రహ ప్రదం)
 34. నారదుని కృష్ణ స్తుతి (శ్రీ కరం)
 35. నృగుడు కృష్ణుని కొనియాడుట (సంకట హరం)
 36. పృథ్వి చేసిన కృష్ణ స్తుతి (అభయ ప్రదం)
 37. బహుళాశ్వుని కృష్ణ స్తుతి (భక్తి ప్రదం)
 38. బ్రహ్మదేవుని కృష్ణ స్తుతి (మోహ నాశము)
 39. *** భీష్మస్తుతి (భక్తి ప్రదం)
 40. * భ్రమర గీతాలు (దైవానుగ్రహములు)
 41. ** మాలాకారుని కృష్ణ స్తుతి (శుభ ప్రదం)
 42. ముచికుందుని కృష్ణ స్తుతి (భక్తి వర్ధనం)
 43. మునివరుల కృష్ణ స్తుతి (సర్వాభీష్టప్రదం)
 44. రాజన్యుల కృష్ణ స్తుతి (బంధ మోక్షణం)
 45. వరుణుని కృష్ణ స్తుతి (శుభ కరం)
 46. శివజ్వరం చేసిన కృష్ణస్తుతి (జ్వర హరం)
 47. *** గోపికలు కృష్ణుని అల్లరి చెప్పుట (మధుర భక్తి)
 48. శివుని కృష్ణస్తుతి (రక్షణ ప్రదం)
 49. శ్రీమానినీమానచోర దండకము (దైవానుగ్రహ కరం)
 50. శ్రుతదేవుని కృష్ణ స్తుతి (భక్తి ప్రదం)
 51. శ్రుతిగీతలు (ఆత్మజ్ఞాన ప్రదం)
 52. సింగయకృత షష్ఠ్యంతములు (సంకల్ప సిద్ధికరం)
 53. * సూత కృత స్తుతి (శ్రేయోదాయకం)
 54. స్కంధాద్యంత కృష్ణ ప్రార్థనలు (జయ కరములు)
 55. :: రామ స్తుతులు::
  పోతనామాత్యకృత షష్ఠ్యంతములు (సంకల్ప సిద్ధికరం)
 56. స్కంధాద్యంత రామ ప్రార్థనలు (జయ కరములు)
 57. నల్లనివాడు రామ, కృష్ణుల పరంగా (వర ప్రదం)
 58. :: విష్ణు స్తుతులు::
  అదితి కృత హరి స్తుతి (శుభ కరము)
 59. ఋత్వికుల విష్ణు స్తుతి (క్షమా ప్రార్థన)
 60. కరభాజనకృత విష్ణు స్తుతి (కష్ట హరం)
 61. కర్దముని విష్ణు స్తుతి (సర్వాభీష్ట ప్రదం)
 62. *** గజేంద్ర కృత స్తుతి (ఆర్తి హరం)
 63. ** గర్భస్థ జీవుని విష్ణు స్తుతి (యాతనా హరం)
 64. దక్షాదుల విష్ణు స్తుతి (యజ్ఞఫలప్రదం)
 65. దిక్పాలకాదుల దేవదేవు స్తుతి (కార్యసిద్ధి ప్రదం)
 66. * దేవతల నారాయణ స్తుతి (అభీష్ట ప్రదము)
 67. దేవతల భగవత స్తుతి (పాప హరం)
 68. దేవతల శ్రీహరి నుతి (శోభనకరంబు)
 69. ధ్రువుని విష్ణు స్తుతి (వాంచితార్థ ప్రదం)
 70. నారాయణఋషికృత స్తుతి (జయ కరం)
 71. పితృజన స్తుతి (క్షేమ కరం)
 72. పృథు చక్రవర్తి చేసిన విష్ణు స్తుతి (సద్భక్తి ప్రదం)
 73. ప్రచేతసుల విష్ణు స్తుతి (వాంచితార్థ ప్రదం)
 74. ** బ్రహ్మ స్తవంబు (ఆపద నివారణం)
 75. బ్రహ్మకృత హరిస్తుతి
 76. బ్రహ్మదేవుని విష్ణు స్తుతి (క్లేశ హరం)
 77. బ్రహ్మదేవుని విష్ణుతత్త్వ స్తుతి. (భవభయ తారకం)
 78. బ్రహ్మాది కృత శ్రీహరి స్తుతి (శ్రేయస్కరం)
 79. మార్కండేయ కృత స్తుతి (జ్ఞాన ప్రదం)
 80. ** రుద్రోపదిష్టమైన యోగాదేశ విష్ణు స్తోత్రము (సర్వసిద్ధి ప్రదం)
 81. వసుదేవుడు భగవంతుని పొగడుట (సంతాన లాభము)
 82. విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రము (సర్వాభీష్ట ప్రదం)
 83. వృత్రాసుర కృత స్తుతి (అనన్య భక్తి ప్రదము)
 84. శివకృత విష్ణు స్తుతి (సర్వ శ్రేయో కరం)
 85. శుక స్తుతి (సర్వశుభప్రదం)
 86. శ్రీనాథనాథా -మహదాదుల హరి స్తుతి దండకం (భవ దుఃఖ హరం)
 87. *** శ్రీమన్నారాయణ కవచము (జయ ప్రదం)
 88. సనకాదుల హరి స్తుతి (భగవదనుగ్రహ ప్రదం)
 89. ** హంసగుహ్య స్తవరాజము దక్షకృతం(సర్వాభీష్ట ప్రదము)
 90. :: విష్ణుచక్ర స్తుతులు::
  అంబరీషకృత విష్ణుచక్ర స్తోత్రము (సంకట విమోచనము)
 91. :: శివ స్తుతులు::
  ప్రజాపతుల గరళభక్షణకై శివ స్తుతి (భయ హరం)
 92. బ్రహ్మదేవుని శివ స్తుతి (ఆరోగ్య ప్రదం)
 93. :: మత్య్య స్తుతి::
  సత్యదేవ మహారాజ కృత మత్స్యావతారుని స్తుతి (దయా ప్రదం)
 94. విధాత వరాహ స్తుతి (భక్తి ప్రదం)
 95. ::నరసింహ స్తుతులు::
  ప్రహ్లాద కృత నృసింహ స్తుతి (రక్షా కరం)
 96. బ్రహ్మాది కృత నృసింహ స్తుతి (సర్వ భయ హరం)
 97. బ్రహ్మాది దేవతల నరనారాయణ స్తుతి (దయా ప్రదం)
 98. శుక కృత మోహినీ స్తుతి (శ్రేయో కరము)
 99. బ్రహ్మకృత గర్భస్థ వామన స్తోత్రం (ఆపద విమోచనము)
 100. దేవహూతి చేసిన కపిల స్తుతి (జ్ఞావ ప్రదం)
 101. మేదినీ కృత ఫృథు (విష్ణు) స్తుతి (రక్షా కరం)
 102. చిత్రకేతు కృత సంకర్షణ/ఆదిశేషు స్తవము (జ్ఞాన ప్రదం)
 103. అత్రి ముని త్రిమూర్తుల స్తుతి (సత్సంతాన ప్రదం)
 104. ** ద్వాదశాదిత్య ప్రకారము (జ్ఞాన ఆరోగ్య ప్రదం)
 105. * నరసింహ గద్యము [సంకట హరం]