పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వివరణలు : వంశవృక్షాలు

శీర్షికలు

 1. బమ్మెర పోతన వంశం
 2. బ్రహ్మ దేవుని పుత్రులు
 3. కశ్యప ప్రజాపతి
 4. స్వాయంభువు మనువు
 5. కర్దమ ప్రజాపతి
 6. దక్షప్రజాపతి - ప్రసూతి
 7. దక్ష ప్రజాపతి - అసిక్ని
 8. ప్రియవ్రత, ఉత్తానపాదులు
 9. భరతుడు
 10. ద్వాదశ ఆదిత్యులు
 11. దైత్యులు
 12. దానవులు
 13. చతుర్దశ మనువులు
 14. సూర్యవంశం - శ్రాద్ధదేవుడు
 15. సూర్యవంశం - ఇక్ష్వాకుడు
 16. సూర్యవంశం - దశరథుడు
 17. సూర్యవంశం - నృగుడు
 18. సూర్యవంశం - ధృష్టుడు, నరిష్యంతుడు
 19. సూర్యవంశం - రాముడు - సంక్షిప్త పటము
 20. చంద్రవంశం - పురూరవుడు
 21. చంద్రవంశం - నహుషుడు
 22. చంద్రవంశం - యదువు
 23. చంద్రంవంశం - క్రోష్ణువు
 24. చంద్రవంశం - సాత్వతుడు, అంధకుడు
 25. చంద్రవంశం - దేవకుడు
 26. చంద్రవంశం - దేవమీఢుడు
 27. చంద్రవంశం - వసుదేవుడు
 28. చంద్రవంశం - అనువు
 29. చంద్రంవంశం - పూరువు
 30. చంద్రవంశం - భరతుడు
 31. చంద్రవంశం - కురువు
 32. చంద్రవంశం - హస్తి
 33. చంద్రవంశం - కౌరవులు, పాండవులు
 34. చంద్రవంశం - పాండవులు, పరీక్షిత్తు
 35. భవిష్యత్తు రాజులు
 36. చంద్రవంశం - కృష్ణుడు
 37. చంద్రవంశం - పరీక్షిత్తు
 38. చంద్రవంశం - కృష్ణుని పూర్వీకులు
 39. చంద్రవంశం - పరీక్షిత్తు - సంక్షిప్త పటము
 40. సాంబశివ రావు - గణనాధ్యాయి
 41. అధర్ముడు
 42. సింగయ మంత్రి