పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వివరణలు : శ్రీ ప్రహ్లాద భక్తి

శీర్షికలు

 1. ముందుమాట
 2. ప్రార్థన
 3. ప్రహ్లాదుని గుణ వర్ణన
 4. ప్రహ్లాదుని చదువు విచారించుట-1
 5. ప్రహ్లాదుని చదువు విచారించుట-2
 6. చదివించిరి నను గురువులు
 7. ప్రహ్లాదుని హింసించుట
 8. ప్రహ్లాదుడు రక్షోబాలురకు బోఝించుట
 9. రక్షోబాలురు ప్రశ్నించుటు
 10. ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
 11. సంసార విషయం బోధించుట
 12. చండామార్కులు చాడీలు చెప్పుట
 13. బలయుతులకు దుర్బలులకు
 14. నృసింహరూప ఆవిర్భావము
 15. హిరణ్యకశిప సంహారము
 16. బ్రహ్మవరనియమాల అనుల్లంఘన
 17. దేవతలు నరసింహుని స్తుతించుట
 18. హరిని శాంతింపజేయమని లక్ష్మీదేవిని వేడుట
 19. ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట నరసింహుని
 20. కొనసాగింపు - ప్రహ్లాదుని స్తుతి
 21. ప్రహ్లాదుడు తండ్రికి ఉన్నతగతులు వేడుట
 22. పూర్ణి