పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : * భ్రమర గీతాలు (దైవానుగ్రహములు)

  1
"భ్రరా! దుర్జనమిత్ర! ముట్టకుము మా పాదాబ్జముల్ నాగర
ప్రదాళీకుచకుంకుమాంకిత లసత్ప్రాణేశదామప్రసూ
రందారుణితాననుండ వగుటన్ నాథుండు మన్నించుఁగా
మున్నేఁపుచుఁ బౌరకాంతల శుభాగారంబులన్ నిత్యమున్.
^భ్రమర గీతాలు వ్యాసం

  2
పువ్వందలి తేనెఁ ద్రావి మధుపా! యుత్సాహివై నీవు వే
ఱొటిం బొందెడి భంగి మ మ్మధరపియ్యూషంబునం దేల్చి మా
లం కోజ్జ్వల యౌవనంబు గొని యన్యాసక్తుఁ డయ్యెన్ విభుం
టా! యాతని కెట్లు దక్కె సిరి? మిధ్యాకీర్తి యయ్యెంజుమీ.

  3
భృంగా! కృష్ణుఁడు మంచివాఁ డనుచు సంప్రీతిం బ్రశంసించె; దీ
సంగీతంబున నేము చొక్కుదుమె? తచ్చారిత్రముల్ వింతలే?
యంగీకారము గావు మాకుఁ; బురకాంతాగ్రప్రదేశంబులన్
సంగీతం బొనరింపు వారిడుదు రో న్నీకు నిష్ఠార్థముల్.

  4
దాళీశ్వర! చూడు ముజ్జ్వలిత హాభ్రూవిజృంభంబులన్
ణీయుండగు శౌరిచేఁ గరఁగరే రామల్ త్రిలోకంబులం?
బ్రదారత్నము లక్ష్మి యాతని పదాబ్జాతంబు సేవించు ని
క్కము నే మెవ్వర మా కృపాజలధికిం గారుణ్యముం జేయఁగన్?

  5
రోలంబేశ్వర! నీకు దౌత్యము మహారూఢంబు; నీ నేరుపుల్
చాలున్; మచ్చరణాబ్జముల్ విడువు మస్మన్నాథపుత్రాదులన్
లీలం బాసి పరంబు డించి తనకున్ లీనత్వముం బొందు మ
మ్మేలా పాసె విభుండు? ధార్మికులు మున్నీ చందముల్ మెత్తురే.
^భ్రమర గీతాలు వ్యాసం

  6
వాలిం జంపెను వేటగాని పగిదిన్ వంచించి; దైత్యానుజన్
లోలం బట్టి విరూపిఁ జేసెను; బలిన్ లోభంబుతోఁగట్టి యీ
త్రైలోక్యంబు మొఱంగి పుచ్చుకొనియెన్; ర్మజ్ఞుఁడే మాధవుం?
డేలా షట్పద! యెగ్గు మా వలన నీ కెగ్గింపఁగా నేటికిన్.

  7
న్నుగ మింటిపై కెగసి పాఱు విహంగములైన వీనులం
న్నొక మాటు విన్న గృహ దార సుతాదులఁ బాసి విత్తసం
న్నత డించి సంసరణద్ధతిఁ బాపెడువాఁడు నిత్యకాం
క్ష న్నెఱి నున్న మా బ్రతుకు సైఁచునె యేల మధువ్రతోత్తమా!

  8
నీయంబగు వేఁటకానిపలు కార్ణించి నిక్కంబుగాఁ
చిత్తంబులఁ జేర్చి చేరి హరిణుల్ ద్బాణ నిర్భిన్నలై
మితోగ్రవ్యధ నొందుభంగి హరిమాయాలాపముల్ నమ్మి దుః
ములం జెందితి మంగజాస్త్ర జనితోగ్రశ్రాంతి నిందిందిరా!

  9
బంధుల బిడ్డలన్ మగల భ్రాతలఁ దల్లులఁ దండ్రులన్ మనో
జాంతఁ జేసి డించి తను మ్మిన మమ్ము వియోగదుర్దశా
సింధువులోనఁ ద్రోచి యిటు చేరక పోవుట పాడిగాదు; పు
ష్పంయ! మీ యధీశునకుఁ బాదములంబడి యొత్తి చెప్పవే.

  10
కాంచనరత్నసంటిత సౌధంబులే-
మా కుటీరంబులు మాధవునకు?
వివిధ నరేంద్రసేవిత రాజధానియే-
మా పల్లె యదువంశమండనునకు?
సురభిపాదప లతాశోభితారామమే-
మా యరణ్యము సింహధ్యమునకుఁ?
మనీయ లక్షణ జ తురంగంబులే; -
మా ధేనువులు కంసర్దనునకు?

  11
రూప విభ్రమ నైపుణ్య రూఢలైన
గువలమె మేము మన్మథన్మథునకు?
నేల చింతించు మముఁ? గృష్ణుఁ డేల తలఁచుఁ?
బృథివి నధిపులు నూతన ప్రియులు గారె. ?

  12
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత దశమస్కంధ పూర్వభాగ అంతర్గత భ్రమర గీతాలు (దైవానుగ్రహములు) అను నుతి