పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : గోపస్త్రీల కృష్ణ స్తుతి (భక్తి ప్రదం)

  1
"టా! నమ్మితి మేము; క్రూరుఁడన ని న్నర్హంబె; మా యిండ్లలో
లవ్యాప్తుల డించి నీ పదసరోజాతంబు లర్చింపఁ జి
క్క యేతెంచితి, మీశుఁ; డాఢ్యుఁడవు; మోక్షాసక్తులం గాచు పో
లికఁ గావందగు గావవే? విడువ మేలే కాంతలన్ భ్రాంతలన్.

  2
తులన్ బిడ్డల బంధులన్ సతులకుం బాటించుటే ధర్మప
ద్ధతి యౌ నంటివి; దేహధారిణులకున్ ర్మజ్ఞ! చింతింపుమా;
తి పుత్రాదిక నామమూర్తి వగుచున్ భాసిల్లు నీ యందుఁ ద
త్పతి పుత్రాదిక వాంఛలన్ సలిపి సంభావించు టన్యాయమే?

  3
నీ యిన్ రతి చేయుచుందురు నేర్పరుల్; సతతప్రియో
ద్దీకుండవు; గాన నెవ్వగ దెచ్చు నాథ సుతాదులం
జూ నేటికి? మన్మహాశలు చుట్టి నీకడ నుండఁగాఁ
బా నేల? మదీయ తాపముఁ బాపఁ బోలు కృపానిథీ!

  4
నీ పాదకమలంబు నెమ్మి డగ్గఱఁ గాని-
రలి పోవంగఁ బాములు రావు;
నీ కరాబ్జంబులు నెఱి నంటి తివఁ గాని-
క్కిన పనికి హస్తములు చొరవు;
నీ వాగమృతధార నిండఁ గ్రోలనె గాని-
చెవు లన్యభాషలఁ జేరి వినవు;
నీ సుందరాకృతి నియతిఁ జూడఁగఁ గాని-
చూడ వన్యంబులఁ జూడ్కి కవలు;

  5
నిన్నెకాని పలుకనేరవు మా జిహ్వ;
లొల్ల ననుచుఁ బలుకనోడ వీవు
మా మనంబు లెల్ల రపించి దొంగిలి
తేమి చేయువార మింకఁ? గృష్ణ!

  6
సిరికి నుదార చిహ్నములు చేయు భవచ్చరణారవిందముల్
సిజనేత్ర! మా తపము సంపదఁ జేరితి మెట్టకేలకున్
లఁగ లేము మా మగల మాటల నొల్లము; పద్మగంధముల్
గినతేఁటు లన్య కుసుమంబుల చెంతనుఁ జేరనేర్చునే?

  7
వతు లేక నీ విశాల వక్షఃస్థలిఁ
దొళసితోడఁ గూడఁ దోయజాక్ష!
నుపు మనుచు నెపుడు మాకాంత నీ పాద
మలరజముఁ గోరుఁ గాదె కృష్ణ!

  8
త్తలు మామలున్ వగవ నాఱడి కోడక నాథులన్ శుగా
త్తులఁ జేసి యిల్వరుస లాఱడి పోవఁగ నీదు నవ్వులన్
మెత్తని మాటలన్ మరుఁడుమేల్కొని యేఁచిన వచ్చినార మే
పొత్తుల నొల్లమో పురుషభూషణ! దాస్యము లిచ్చి కావవే.

  9
గువల్ చిక్కరె తొల్లి వల్లభులకున్? న్నించి తద్వల్లభుల్
పంతంబు తలంపరే? తగులముల్ మా పాలనే పుట్టెనే?
వారాడెడి మాటలే తగవు నీ మాటల్ మనోజాగ్నిచేఁ
బొగులం జాలము; కౌఁగలింపుము మముం బుణ్యంబు పుణ్యాత్మకా!

  10
కుంలదీప్త గండమును గుంచితకుంతల ఫాలమున్ సుధా
మండిత పల్లవాధరము మంజులహాస విలోకనంబునై
యుండెడు నీ ముఖంబుఁ గని యుండఁగ వచ్చునె? మన్మథేక్షు కో
దం విముక్త బాణముల దాసుల మయ్యెద; మాదరింపవే.

  11
నీ యధరామృత నిర్ఝరంబులు నేడు-
చేరి వాతెఱలపైఁ జిలుకకున్న
నీ విశాలాంతర నిర్మలవక్షంబుఁ-
గుచకుట్మలంబులఁ గూర్పకున్న
నీ రమ్యతర హస్తనీరజాతంబులు-
చికురబంధంబులఁ జేర్పకున్న
నీ కృపాలోకన నివహంబు మెల్లన-
నెమ్మొగంబుల మీఁద నెఱపకున్న

  12
నీ నవీన మాననీయ సల్లాపంబు
ర్ణరంధ్రదిశలఁ ప్పకున్న
నెట్లు బ్రతుకువార? మెందుఁ జేరెడువార?
ధిప! వినఁగఁ దగదె యాఁడుకుయులు

  13
దాలోకన హాస గీతజములై భాసిల్లు కామాగ్నులన్
దీయాధరపల్ల వామృతముచేఁ బాఁపం దగుం, బాఁపవే
ని వియోగానల హేతిసంహతులచే నీఱై, భవచ్చింతలన్
దంఘ్రిద్వయవీధిఁ బొందెదము నీ పాదంబులాన ప్రియా!

  14
రు మృగ ఖగ గో గణములు
మొప్పెడు నిన్నుఁ గన్నఁ గానము విన్నం
రఁగి పులకించు, నబలలు
రఁగరె నినుఁ గన్న నీదు గానము విన్నన్?

  15
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత దశమస్కంధ పూర్వభాగ అంతర్గత గోపస్త్రీల కృష్ణ స్తుతి (భక్తి ప్రదం)