పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : మునివరుల కృష్ణ స్తుతి (సర్వాభీష్టప్రదం)

  1
"జములు నిను సేవింపని
దిములు వ్యర్థంబు లగుచుఁ దిరుగుచు నుండుం
నువులు నిలుకడ గావఁట
ములలో నున్ననైన నరుహనాభా!

  2
ణంబులు భవజలధికి,
ణంబులు దురితలతల, కాగమముల కా
ణంబు, లార్తజనులకు
ణంబులు, నీదు దివ్యరణంబు లిలన్‌.

  3
క్క వేళను సూక్ష్మరూపము నొందు దీ వణుమాత్రమై,
యొక్క వేళను స్థూలరూపము నొందు దంతయు నీవయై,
పెక్కురూపులు దాల్తు, నీ దగు పెంపు మాకు నుతింపఁగా
క్కజం బగుచున్న దేమన? నంబుజాక్ష! రమాపతీ!

  4
శ్రీనాయక! నీ నామము
నానాభవరోగకర్మనాశమునకు వి
న్నాణం బగు నౌషధ మిది
కారు దుష్టాత్ము లకట! కంజదళాక్షా! "

  5
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత ఏకాదశ స్కంధ అంతర్గత మునివరుల కృష్ణ స్తుతి (సర్వాభీష్టప్రదం)