పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

గ్రంథము : దశమ స్కంధము - ఉత్తర

ఘట్టములు

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
 3. శంబరోద్యగంబు
 4. రతీప్రద్యుమ్నులాగమనంబు
 5. శమంతకమణి పొందుట
 6. ప్రసేనుడు వధింపబడుట
 7. సత్రాజితుని నిందారోపణ
 8. జాంబవతి పరిణయంబు
 9. సత్రాజితుకు మణితిరిగిచ్చుట
 10. సత్యభామా పరిణయంబు
 11. శతధన్వుఁడుమణిగొనిపోవుట
 12. శతధన్వునిద్రుంచుట
 13. దుర్యోధగదావిధ్యాభ్యాసము
 14. ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
 15. అర్జునితోమృగయావినోదంబు
 16. కాళింది మిత్రవిందల పెండ్లి
 17. నాగ్నజితి పరిణయంబు
 18. భద్ర లక్షణల పరిణయంబు
 19. నరకాసురవధకేగుట
 20. సత్యభామ యుద్ధంబు
 21. నరకాసురుని వధించుట
 22. కన్యలంబదాఱువేలందెచ్చుట
 23. పారిజాతాపహరణంబు
 24. పదాఱువేలకన్యలపరిణయం
 25. రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
 26. రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
 27. రుక్మిణీదేవినూరడించుట
 28. కృష్ణకుమారోత్పత్తి
 29. ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
 30. రుక్మిబలరాములజూదంబు
 31. బాణునకీశ్వర ప్రసాదలబ్ది
 32. ఉషాకన్య స్వప్నంబు
 33. చిత్రరేఖ పటంబు జూపుట
 34. చిత్రరేఖ అనిరుద్ధునిదెచ్చుట
 35. అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
 36. బాణాసురునితో యుద్ధంబు
 37. శివకృష్ణులకు యుద్ధమగుట
 38. మహేశవైష్ణవజ్వర ప్రకారంబు
 39. శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
 40. నృగోపాఖ్యానంబు
 41. నృగుడు యూసరవిల్లగుట
 42. బలరాముని ఘోషయాత్ర
 43. కాళిందీ భేదనంబు
 44. పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
 45. కాశీరాజు వధ
 46. ద్వివిదునివధించుట
 47. సాంబుడు లక్షణనెత్తకొచ్చుట
 48. బలుడు నాగనగరంబేగుట
 49. హస్తినఁగంగంద్రోయబోవుట
 50. నారదుని ద్వారకాగమనంబు
 51. షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
 52. భూసురుని దౌత్యంబు
 53. ధర్మజు రాజసూయారంభంబు
 54. పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొన
 55. దిగ్విజయంబు
 56. జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
 57. జరాసంధ వధ
 58. రాజబంధమోక్షంబు
 59. రాజసూయంబునెఱవేర్చుట
 60. శిశుపాలుని వధించుట
 61. ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
 62. సుయోధనుడుద్రెళ్ళుట
 63. సాల్వుండు ద్వారకన్నిరోధించుట
 64. యదు సాల్వ యుద్ధంబు
 65. కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
 66. సాళ్వుని వధించుట
 67. దంతవక్త్రుని వధించుట
 68. బలరాముని తీర్థయాత్ర
 69. బలుడు పల్వలుని వధించుట
 70. కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
 71. కుచేలుని ఆదరించుట
 72. గురుప్రశంస చేయుట
 73. అటుకులారగించుట
 74. శమంతకపంచకమునకరుగుట
 75. కుంతీదేవి దుఃఖంబు
 76. నందాదులు చనుదెంచుట
 77. లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
 78. సకలరాజుల శిక్షించుట
 79. వసుదేవుని గ్రతువు
 80. మృతులైన సహోదరులఁదెచ్చుట
 81. సుభద్రా పరిణయంబు
 82. శ్రుతదేవజనకుల చరిత్రంబు
 83. శ్రుతిగీతలు
 84. విష్ణు సేవా ప్రాశస్త్యంబు
 85. వృకాసురుండు మడియుట
 86. భృగుమహర్షి శోధనంబు
 87. విప్రుని ఘనశోకంబు
 88. మృతవిప్రసుతులఁదెచ్చుట
 89. కృష్ణుని భార్యాసహస్రవిహారంబు
 90. యదువృష్ణిభోజాంధకవంశంబు
 91. పూర్ణి
 92. అనుక్రమణిక - 10.2