పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

గ్రంథము : అష్టమ స్కంధము

ఘట్టములు

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. స్వాయంభువాదిచరిత్ర
 3. 1స్వాయంభువమనువుచరిత్ర
 4. 2స్వారోచిషమనువుచరిత్ర
 5. 3ఉత్తమమనువు చరిత్ర
 6. 4తామసమనువు చరిత్ర
 7. గజేంద్రమోక్షకథాప్రారంభము
 8. త్రికూటపర్వతవర్ణన
 9. త్రికూటమందలి గజములు
 10. గజేంద్రుని వర్ణన
 11. గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
 12. కరిమకరులయుద్ధము
 13. గజేంద్రుని దీనాలాపములు
 14. విష్ణువు ఆగమనము
 15. గజేంద్రరక్షణము
 16. గజేంద్రునిపూర్వజన్మకథ
 17. లక్ష్మీనారాయణసంభాషణ
 18. గజేంద్రమోక్షణకథాఫలసృతి
 19. 5రైవతమనువుచరిత్ర
 20. 6చాక్షుసమనువుచరిత్ర
 21. సముద్రమథనకథాప్రారంభం
 22. సురలుబ్రహ్మశరణుజొచ్చుట
 23. బ్రహ్మాదులహరిస్తుతి
 24. విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
 25. విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
 26. సురాసురలుస్నేహము
 27. మంధరగిరిని తెచ్చుట
 28. సముద్రమథనయత్నము
 29. కూర్మావతారము
 30. సముద్రమథన వర్ణన
 31. కాలకూటవిషముపుట్టుట
 32. శివునిగరళభక్షణకైవేడుట
 33. గరళ భక్షణము
 34. సురభి ఆవిర్భావము
 35. ఉచ్చైశ్రవావిర్భవము
 36. ఐరావతావిర్భావము
 37. కల్పవృక్షావిర్భావము
 38. అప్సరావిర్భావము
 39. లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
 40. లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట
 41. వారుణి ఆవిర్భావము
 42. ధన్వంతర్యామృతజననము
 43. జగన్మోహిని వర్ణన
 44. అమృతము పంచుట
 45. రాహువువృత్తాంతము
 46. సురాసుర యుద్ధము
 47. బలిప్రతాపము
 48. హరి అసురులశిక్షించుట
 49. జంభాసురుని వృత్తాంతము
 50. నముచివృత్తాంతము
 51. హరిహరసల్లాపాది
 52. జగనమోహిని కథ
 53. 7వైవశ్వతమనువు చరిత్ర
 54. 8సూర్యసావర్ణిమనువుచరిత్ర
 55. 9దక్షసావర్ణిమనువుచరిత్ర
 56. 1బ్రహ్మసావర్ణిమనువుచరిత్ర
 57. 11ధర్మసావర్ణిమనువుచరిత్ర
 58. 12భద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
 59. 13దేవసావర్ణిమనువుచరిత్ర
 60. 14ఇంద్రసావర్ణిమనువుచరిత్ర
 61. బలియుద్ధయాత్ర
 62. స్వర్గవర్ణనము
 63. దుర్భరదానవప్రతాపము
 64. బృహస్పతిమంత్రాంగము
 65. దితికశ్యపులసంభాషణ
 66. పయోభక్షణవ్రతము
 67. వామనుడుగర్భస్తుడగుట
 68. గర్భస్థవామనునిస్తుతించుట
 69. వామనుడవతరించుట
 70. వామనునివిప్రులసంభాషణ
 71. వామనుని భిక్షాగమనము
 72. వామనుడుయఙ్ఞవాటికచేరుట
 73. వామనునిబిక్షకోరుమనుట
 74. వామనుని సమాధానము
 75. వామనుడు దానమడుగుట
 76. శుక్రబలి సంవాదంబును
 77. బలిదాననిర్ణయము
 78. వామనునికిదానమిచ్చుట
 79. త్రివిక్రమస్ఫురణంబు
 80. దానవులువామనుపైకెళ్ళుట
 81. బలినిబంధించుట
 82. ప్రహ్లాదాగమనము
 83. హిరణ్యగర్భాగమనము
 84. రాక్షసుల సుతలగమనంబు
 85. బలియఙ్ఞమువిస్తరించుట
 86. మత్స్యావతారకథాప్రారంభం
 87. మీనావతారుని ఆనతి
 88. కల్పాంతవర్ణన
 89. గురుపాఠీనవిహరణము
 90. కడలిలో నావనుగాచుట
 91. ప్రళయావసానవర్ణన
 92. మత్యావతారకథాఫలసృతి
 93. పూర్ణి
 94. అనుక్రమణిక - 8