పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట

  •  
  •  
  •  

10.2-253-ఉ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ట్టి నృపాల కీటముల నాజి నెదుర్పఁగ లేనివాని య
ట్లొట్టిన భీతిమై నిటు పయోధిశరణ్యుఁడ వైతి వింతయున్
నెట్టన మాయ గాక యివి నిక్కములే? భవదీయ భక్తు లై
ట్టి నరేంద్రమౌళిమణు లంచిత రాజఋషుల్‌ ముదంబునన్.

టీకా:

అట్టి = అటువంటి; నృపాల = రాజులు అను; కీటములన్ = పురుగులను; ఆజిన్ = యుద్ధము నందు; ఎదుర్పగలేని = ఎదిరించలేని; వాని = వాడి; అట్లు = వలె; ఒట్టిన = కలిగిన; భీతిమైన్ = భయముతో; ఇటు = ఈ విధముగ; పయోధి = సముద్రమును; శరణ్యుడవు = రక్షకముగా గలవాడవు; ఐతివి = అయ్యావు; ఇంతయున్ = ఇదంతా; నెట్టనన్ = మిక్కిలి; మాయ = కపటత్వము; కాక = తప్పించి; ఇవి = ఇవి; నిక్కములే = నిజమైనవేనా, కావు; భవదీయ = నీ యొక్క; భక్తులు = భక్తులు; ఐనట్టి = అగు; నరేంద్ర = రాజ; మౌళిమణులు = శిఖామణులు, శ్రేష్ఠులు; అంచిత = యోగ్యులైన; రాజఋషుల్ = రాజర్షులు; ముదంబునన్ = సంతోషముతో.

భావము:

అటువంటి రాచపురుగులను రణరంగంలో ఎదిరించలేక భయపడినట్లు, నీవు సముద్ర మధ్యంలో నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నావు. ఇది నీ మాయ కాక వాస్తవమా? నీ భక్తులైన రాజాధిరాజులు రాజర్షులు సంతోషంతో...