పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

రచనలు : శ్రీమహా భాగవత సుధా తరంగిణి

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :శ్రీ నిరంజనం రేనాటి వీరారెడ్డి గారి శ్రీమద్భాగవత సుధాతరంగిణి బహుళ ప్రసిద్ధి పొందిన పొత్తము. రండి. ఆనందంగా ఆస్వాదిద్దాము.