పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అలమార : నారాయణీయము

శీర్షికలు

 1. ముందుమాట
 2. ప్రథమ స్కంధము : 1వ దశకము
 3. 2వ దశకము
 4. 3వ దశకము
 5. ద్వితీయ స్కంధము : - 4వ దశకము
 6. 5వ దశకము
 7. 6వ దశకము
 8. 7వ దశకము
 9. తృతీయ స్కంధము : 8వ దశకము
 10. 9వ దశకము
 11. 10వ దశకము
 12. 11వ దశకము
 13. 12వ దశకము
 14. 13వ దశకము
 15. 14వ దశకము
 16. 15వ దశకము
 17. చతుర్థ స్కంథ - 16వ దశకము
 18. 17వ దశకము
 19. 18వ దశకము
 20. 19వ దశకము
 21. పంచమ స్కంధ - 20వ దశకము
 22. 21వ దశకము
 23. షష్ఠ స్కంథ - 22వ దశకము
 24. 23వ దశకము
 25. సప్తమ స్కంధ - 24వ దశకము
 26. 25వ దశకము
 27. అష్టమ స్కంధ - 26వ దశకము
 28. 27వ దశకము
 29. 28వ దశకము
 30. 29వ దశకము
 31. 30వ దశకము
 32. 31వ దశకము
 33. 32వ దశకము
 34. నవమ స్కంధ - 33వ దశకము
 35. 34వ దశకము
 36. 35వ దశకము
 37. 36వ దశకము
 38. దశమ స్కంధ - 37వ దశకము
 39. 38వ దశకము
 40. 39వ దశకము
 41. 40వ దశకము
 42. 41వ దశకము
 43. 42వ దశకము
 44. 43వ దశకము
 45. 44వ దశకము
 46. 45వ దశకము
 47. 46వ దశకము
 48. 47వ దశకము
 49. 48వ దశకము
 50. 49వ దశకము
 51. 50వ దశకము
 52. 51వ దశకము
 53. 52వ దశకము
 54. 53వ దశకము
 55. 54వ దశకము
 56. 55వ దశకము
 57. 56వ దశకము
 58. 57వ దశకము
 59. 58వ దశకము
 60. 59వ దశకము
 61. 60వ దశకము
 62. 61వ దశకము
 63. 62వ దశకము
 64. 63వ దశకము
 65. 64వ దశకము
 66. 65వ దశకము
 67. 66వ దశకము
 68. 67వ దశకము
 69. 68వ దశకము
 70. 69వ దశకము
 71. 70వ దశకము
 72. 71వ దశకము
 73. 72వ దశకము
 74. 73వ దశకము
 75. 74వ దశకము
 76. 75వ దశకము
 77. 76వ దశకము
 78. 77వ దశకము
 79. 78వ దశకము
 80. 79వ దశకము
 81. 80వ దశకము
 82. 81వ దశకము
 83. 82వ దశకము
 84. 83వ దశకము
 85. 84వ దశకము
 86. 85వ దశకము
 87. 86వ దశకము
 88. 87వ దశకము
 89. 88వ దశకము
 90. 89వ దశకము
 91. 90వ దశకము
 92. ఏకాదశ స్కంధ; 91వ దశకము
 93. 92వ దశకము
 94. 93వ దశకము
 95. 94వ దశకము
 96. 95వ దశకము
 97. 96వ దశకము
 98. 97వ దశకము
 99. 98వ దశకము
 100. 99వ దశకము
 101. 100వ దశకము