పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అష్టమ స్కంధము : అప్సరల ఆవిర్భావము

 •  
 •  
 •  

8-262-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మఱియునుం గొండకవ్వంబునం గడలి మథింప నప్సరోజనంబు జనించె నంత.
^లింకు ఏకత్రింశతి అప్సరసలు

టీకా:

మఱియున్ = ఇంకను; కొండ = పర్వతపు; కవ్వంబునన్ = కవ్వముతో; కడలిన్ = సముద్రమును; మథింపన్ = చిలుకగా; అప్సరస్ = దేవకన్యలు; జనంబున్ = సమూహము; జనించెన్ = పుట్టిరి; అంతన్ = అంతట.

భావము:

ఆ క్షీరసాగరాన్ని అలా మందరపర్వతం అనే కవ్వంతో చిలకుతూ ఉండగా, దానిలోనుండి అప్సరసలు పుట్టారు.

8-263-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

క్రొక్కారు మెఱుఁగు మేనులు
గ్రిక్కిరిసిన చన్నుఁగవలుఁ గ్రిస్సిన నడుముల్
పిక్కటిలి యున్న తుఱుములుఁ
క్కని చూపులును దివిజతులకు నొప్పెన్.

^{ఏకత్రింశతి అప్సరసలు}

టీకా:

క్రొక్కారు = వర్షాకాలపు; మెఱుగు = మెరుపుతీగలవంటి; మేనులున్ = తనువులు; క్రిక్కిరిసిన = ఎడము లేక వ్యాపించిన; చన్ను = స్తనముల; కవలు = జంటలు (2); క్రిస్సిన = కృశించిన; నడుముల్ = నడుములు; పిక్కటిలి = నిండారి; ఉన్న = ఉన్నట్టి; తుఱుములున్ = కొప్పులు; చక్కని = మనోహరమైన; చూపులునున్ = చూపులు; దివిజసతుల్ = అప్సరసల; కున్ = కు; ఒప్పెన్ = అమరెను.

భావము:

అలా పాలకడలిలో పుట్టిన అప్సరసలు, వానాకాలం లోని మెరుపుతీగల వంటి తళుకైన శరీరాలూ, ఒకదానితో ఒకటి ఒరుసుకుపోతున్నట్లుండే స్తన ద్వయమూ, చిక్కిన చక్కని నడుములు, నిండైన కొప్పులూ, అందమైన చూపులతో చక్కగా అమరి ఉన్నారు

8-264-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వెండియు నా రత్నాకరంబు నందు సుధాకరుం డుద్భవించి; విరించి యనుమతంబునఁ దన యథాస్థానంబునం బ్రవర్తించుచుండె; నంత.

టీకా:

వెండియున్ = ఇంకను; రత్నాకరంబున్ = సముద్రము; అందున్ = లో; సుధాకరుండు = చంద్రుడు; ఉద్భవించి = పుట్టి; విరించి = బ్రహ్మదేవుడు; అనుమతంబునన్ = అనుజ్ఞ ప్రకారము; తన = తన యొక్క; యథా = స్వ; స్థానంబునన్ = స్థానమునందు; ప్రవర్తించుచుండెన్ = వర్తిల్లుచుండెను; అంతన్ = అంతట.

భావము:

అటుపిమ్మట, రత్నాలకు నిలయమైన ఆ పాలసముద్రంలో చంద్రుడు జన్మించాడు. అతడు బ్రహ్మదేవుని అనుమతితో తన మొదటి స్థానాన్నే అధిష్టించాడు.