పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

గ్రంథము : దశమ స్కంధము - పూర్వ

ఘట్టములు

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
 3. వసుదేవ దేవకీల ప్రయాణం
 4. కంసుని అడ్డగించుట
 5. వసుదేవుని ధర్మబోధ
 6. మథురకు నారదుడు వచ్చుట
 7. దేవకీ వసుదేవుల చెరసాల
 8. యోగమాయ నాఙ్ఞాపించుట
 9. రోహిణి బలభద్రుని కనుట
 10. బ్రహ్మాదుల స్తుతి
 11. దేవకి కృష్ణుని కనుట
 12. వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
 13. దేవకి చేసిన స్తుతి
 14. దేవకీ వసుదేవుల పూర్వఙన్మ
 15. కృష్ణుడు శిశురూపి యగుట
 16. కృష్ణుని వ్రేపల్లెకు తరలించుట
 17. శయ్యన నుంచుట
 18. దేవకి బిడ్డను విడువ వేడుట
 19. మాయ మింటనుండి పలుకుట
 20. కంసునికి మంత్రుల సలహా
 21. కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
 22. జలక మాడించుట
 23. నందుడు వసుదేవుని చూచుట
 24. వసుదేవ నందుల సంభాషణ
 25. పూతన వ్రేపల్లె కొచ్చుట
 26. పూతన బాలకృష్ణుని చూచుట
 27. పూతన కృష్ణుని ముద్దాడుట
 28. పూతన కృష్ణునికి పాలిచ్చుట
 29. పూతన సత్తువ పీల్చుట
 30. పూతన నేలగూలుట
 31. యశోద కృష్ణుని తొట్లనిడుట
 32. కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
 33. తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
 34. పాలుతాగి విశ్వరూప ప్రదర్శన
 35. బలరామ కృష్ణుల నామకరణం
 36. బలరామ కృష్ణుల క్రీడాభివర్ణన
 37. హరిహరా భేదము చూపుట
 38. గోపికలు కృష్ణుని యల్లరి చెప్పుట
 39. యశోద గోపికల నొడంబరచుట
 40. కృష్ణుడు మన్ను దినె ననుట
 41. నోటిలో విశ్వరూప ప్రదర్శన
 42. నంద యశోదల పూర్వజన్మ
 43. చిలుకుతున్న కవ్వం పట్టుట
 44. యశోద కృష్ణుని అదిలించుట
 45. కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
 46. గుహ్యకుల నారదశాపం
 47. కృష్ణుడు మద్దిగవను గూల్చుట
 48. గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
 49. కపటబాల లీలలు
 50. బృందావనము బోవతలచుట
 51. బృందావనమునకు బోవుట
 52. బృందావనము జొచ్చుట
 53. వత్సాసుర వధ
 54. బకాసుర వధ
 55. చల్దులు గుడుచుట
 56. అఘాసుర వధ
 57. సురలు పూలు గురియించుట
 58. చల్దు లారగించుట
 59. క్రేపుల వెదక బోవుట
 60. బ్రహ్మ వత్స బాలకుల దాచుట
 61. వత్స బాలకుల రూపు డగుట
 62. బలరాము డన్న రూ పెరుగుట
 63. బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
 64. బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
 65. పులినంబునకు తిరిగివచ్చుట
 66. కృష్ణుడు అత్మీయు డగుట
 67. ఆలకదుపుల మేప బోవుట
 68. ఆవుల మేపుచు విహరించుట
 69. ధేనుకాసుర వధ
 70. విషకలిత కాళింది గనుగొనుట
 71. కాళిందిలో దూకుట
 72. గోపికలు విలపించుట
 73. కాళియ మర్ధనము
 74. నాగకాంతలు స్తుతించుట
 75. కాళిందుని విన్నపము
 76. కాళిందుని శాసించుట
 77. కాళియుని పూర్వకథ
 78. కార్చిచ్చు చుట్టుముట్టుట
 79. గ్రీష్మఋతు వర్ణనము
 80. ప్రలంబాసుర వధ
 81. దావాగ్ని తాగుట
 82. వర్షర్తు వర్ణనము
 83. వర్షాగమ విహారంబు
 84. శరదృతువర్ణనము
 85. వేణు విలాసంబు
 86. గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
 87. హేమంతఋతు వర్ణనము
 88. గోపికల కాత్యాయని సేవనంబు
 89. గోపికా వస్త్రాపహరణము
 90. గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
 91. విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
 92. విప్రుల విచారంబు
 93. యాగము చేయ యోచించుట
 94. ఇంద్రయాగ నివాఱణంబు
 95. పర్వత భంజనంబు
 96. పాషాణ సలిల వర్షంబు
 97. గోవర్ధనగిరి నెత్తుట
 98. గోపకులు నందునికి జెప్పుట
 99. ఇంద్రుడు పొగడుట
 100. కామధేనువు పొగడుట
 101. వరుణునినుండి తండ్రి దెచ్చుట
 102. శరద్రాత్రి గోపికలు జేరవచ్చుట
 103. గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
 104. గోపికల దీనాలాపములు
 105. ఆత్మారాముడై రమించుట
 106. గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
 107. గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
 108. గోపికల విరహపు మొరలు
 109. గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
 110. గోపికలతో సంభాషించుట
 111. రాసక్రీడా వర్ణనము
 112. గోపికలవద్ద పాడుట
 113. గోపికలతో జలక్రీడ లాడుట
 114. గోపికలతోడ క్రీడించుట
 115. సర్పరూపి శాపవిమోచనము
 116. శంఖచూడుని వధ
 117. గోపికల విరహాలాపములు
 118. వృషభాసుర వధ
 119. కంసునికి నారదుడు జెప్పుట
 120. కంసుని మంత్రాలోచన
 121. కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
 122. కేశిని సంహారము
 123. నారదుడు కృష్ణుని దర్శించుట
 124. వ్యోమాసురుని సంహారించుట
 125. అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకు వచ్చుట
 126. అక్రూరుడు బృందావనం గనుట
 127. అక్రూరుడు బలకృష్ణుల గనుట
 128. అక్రూర నందాదుల సంభాషణ
 129. వ్రేతలు కలగుట
 130. కృష్ణుడు మథురకు చనుట
 131. అక్రూరుని దివ్యదర్శనములు
 132. శ్రీమానినీచోర దండకము
 133. కృష్ణుడు మథురను గనుట
 134. రజకునివద్ద వస్త్రము ల్గొనుట
 135. సుదాముని మాలలు గైకొనుట
 136. కుబ్జ ననుగ్రహించుట
 137. విల్లు విరుచుట
 138. సూర్యాస్తమయ వర్ణన
 139. చంద్రోదయ వర్ణన
 140. కంసుడు దుశ్శకునము ల్గనుట
 141. సూర్యోదయ వర్ణన
 142. మల్లరంగ వర్ణన
 143. కరిపాలకునితో సంభాషణ
 144. కువలయాపీడముతో బోరుట
 145. మల్లావనీ ప్రవేశము
 146. చాణూరునితో సంభాషణ
 147. చాణూర ముష్టికులతో పోరు
 148. పౌరకాంతల ముచ్చటలు
 149. చాణూర ముష్టికుల వధ
 150. కంస వధ
 151. కంససోదరుల వధ
 152. కంసుని భార్యలు విలపించుట
 153. దేవకీ వసుదేవుల విడుదల
 154. ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
 155. నందుని వ్రేపల్లెకు పంపుట
 156. రామకృష్ణుల ఉపనయనము
 157. సాందీపుని వద్ధ శిష్యు లగుట
 158. గురుపుత్రుని తేబోవుట
 159. గురుపుత్రుని తెచ్చి ఇచ్చుట
 160. గోపస్త్రీలకడ కుద్ధవుని బంపుట
 161. నందోద్ధవ సంవాదము
 162. గోపికలు యుద్ధవుని గనుట
 163. భ్రమర గీతములు
 164. ఉద్ధవుడు గోపికల నూరార్చుట
 165. ఉద్ధవునికడ గోపికలు వగచుట
 166. కుబ్జగృహంబున కేగుట
 167. కుబ్జతో క్రీడించుట
 168. అక్రూరుడు పొగడుట
 169. అక్రూరుని హస్తిన పంపుట
 170. అక్రూరునితో కుంతి సంభాషణ
 171. అక్రూర ధృతరాష్ట్రుల సంభాషణ
 172. అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
 173. జరాసంధుని మథుర ముట్టడి
 174. జరాసంధునితో పోర వెడలుట
 175. జరాసంధుని సంవాదము
 176. జరాసంధునిసేన పోరాటము
 177. కృష్ణుడు విజృంభించుట
 178. బలరాముడు విజృంభించుట
 179. జరాసంధుని విడుచుట
 180. కాలయవనునికి నారదుని బోధ
 181. కాలయవనుని ముట్టడి
 182. ద్వారకానగర నిర్మాణము
 183. పౌరులను ద్వారకకు తెచ్చుట
 184. కాలయవనుడు వెంటజనుట
 185. కాలయవనుడు నీరగుట
 186. ముచికుందుడు స్తుతించుట
 187. జరసంధుడు గ్రమ్మర విడియుట
 188. ప్రవర్షణ పర్వ తారోహణంబు
 189. రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
 190. రుక్మిణీ జననంబు
 191. రుక్మిణి సందేశము పంపుట
 192. వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
 193. వాసుదే వాగమనంబు
 194. రుక్మిణీ గ్రహణంబు
 195. రాజలోక పలాయనంబు
 196. రుక్మి యనువాని భంగంబు
 197. రుక్మిణీ కల్యాణంబు
 198. పూర్ణి
 199. అనుక్రమణిక - 10.1