పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

గ్రంథము : చతుర్థ స్కంధము

ఘట్టములు

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. స్వాయంభువు వంశ విస్తారము
 3. కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
 4. దక్షప్రజాపతి వంశ విస్తారము
 5. ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
 6. సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
 7. ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
 8. శివుం డనుగ్రహించుట
 9. దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
 10. ధ్రువోపాఖ్యానము
 11. ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
 12. ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
 13. ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
 14. ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
 15. వేనుని చరిత్ర
 16. అర్చిపృథుల జననము
 17. భూమిని బితుకుట
 18. పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
 19. పృథుండు హరిని స్తుతించుట
 20. పృథుని రాజ్యపాలన
 21. పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
 22. ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
 23. పురంజను కథ
 24. పూర్వ సఖుని ఉవాచ
 25. ప్రచేతసుల తపంబు
 26. ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
 27. విదురుండు హస్తిన కరుగుట
 28. పూర్ణి
 29. అనుక్రమణిక - 4