పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

గ్రంథము : దశమ స్కంధము - ఉత్తర

ఘట్టములు

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
 3. శంబరోద్యగంబు
 4. రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
 5. శమంతకమణి పొందుట
 6. ప్రసేనుడు వధింపబడుట
 7. సత్రాజితుని నిందారోపణ
 8. జాంబవతి పరిణయంబు
 9. సత్రాజితునకు మణి దిరిగి యిచ్చుట
 10. సత్యభామా పరిణయంబు
 11. శతధన్వుఁడు మణి గొనిపోవుట
 12. శతధన్వుని ద్రుంచుట
 13. దుర్యోధనుని గదా విధ్యాభ్యాసము
 14. ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
 15. అర్జునితో మృగయావినోదంబు
 16. కాళింది మిత్రవిందల పెండ్లి
 17. నాగ్నజితి పరిణయంబు
 18. భద్ర లక్షణల పరిణయంబు
 19. నరకాసుర వధ కేగుట
 20. సత్యభామ యుద్ధంబు
 21. నరకాసురుని వధించుట
 22. కన్యలం బదాఱువేలం దెచ్చుట
 23. పారిజా తాపహరణంబు
 24. పదాఱువేల కన్యల పరిణయం
 25. రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
 26. రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
 27. రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
 28. కృష్ణ కుమా రోత్పత్తి
 29. ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
 30. రుక్మి బలరాముల జూదంబు
 31. బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
 32. ఉషాకన్య స్వప్నంబు
 33. చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
 34. చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
 35. అనిరుద్ధుని నాగపాశ బద్ధంబు
 36. బాణాసురునితో యుద్ధంబు
 37. శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
 38. మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
 39. శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
 40. నృగోపాఖ్యానంబు
 41. నృగుడు యూసరవి ల్లగుట
 42. బలరాముని ఘోషయాత్ర
 43. కాళిందీ భేదనంబు
 44. పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
 45. కాశీరాజు వధ
 46. ద్వివిదుని వధించుట
 47. సాంబుడు లక్షణ నెత్తకు వచ్చుట
 48. బలుడు నాగనగరం బేగుట
 49. హస్తిన గంగం ద్రోయబోవుట
 50. నారదుని ద్వార కాగమనంబు
 51. షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
 52. భూసురుని దౌత్యంబు
 53. ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
 54. పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
 55. దిగ్విజయంబు
 56. జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
 57. జరాసంధ వధ
 58. రాజ బంధ మోక్షంబు
 59. రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
 60. శిశుపాలుని వధించుట
 61. ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
 62. సుయోధనుడు ద్రెళ్ళుట
 63. సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
 64. యదు సాల్వ యుద్ధంబు
 65. కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
 66. సాళ్వుని వధించుట
 67. దంతవక్త్రుని వధించుట
 68. బలరాముని తీర్థయాత్ర
 69. బలుడు పల్వలుని వధించుట
 70. కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
 71. కుచేలుని ఆదరించుట
 72. గురుప్రశంస చేయుట
 73. అటుకు లారగించుట
 74. శమంతకపంచకమున కరుగుట
 75. కుంతీదేవి దుఃఖంబు
 76. నందాదులు చనుదెంచుట
 77. లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
 78. సకలరాజుల శిక్షించుట
 79. వసుదేవుని గ్రతువు
 80. మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
 81. సుభద్రా పరిణయంబు
 82. శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
 83. శ్రుతి గీతలు
 84. విష్ణు సేవా ప్రాశస్త్యంబు
 85. వృకాసురుండు మడియుట
 86. భృగుమహర్షి శోధనంబు
 87. విప్రుని ఘనశోకంబు
 88. మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
 89. కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
 90. యదు వృష్ణి భో జాంధక వంశంబు
 91. పూర్ణి
 92. అనుక్రమణిక - 10.2