పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

గ్రంథము : ద్వితీయ స్కంధము

ఘట్టములు

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. శుకుని సంభాషణ
 3. భాగవతపురాణ వైభవంబు
 4. ఖట్వాంగు మోక్ష ప్రకారంబు
 5. ధారణా యోగ విషయంబు
 6. విరాట్స్వరూపము తెలుపుట
 7. తాపసుని జీవయాత్ర
 8. సత్పురుష వృత్తి
 9. సృష్టి క్రమంబు
 10. అన్యదేవభజన ఫలంబు
 11. మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
 12. హరిభక్తిరహితుల హేయత
 13. రాజ ప్రశ్నంబు
 14. శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
 15. నారదుని పరిప్రశ్నంబు
 16. బ్రహ్మ అధిపత్యం బొడయుట
 17. లోకంబులు పుట్టుట
 18. నారయ కృతి ఆరంభంబు
 19. పరమాత్ముని లీలలు
 20. అవతారంబుల వైభవంబు
 21. నరనారాయణావతారంబు
 22. మత్స్యావతారంబు
 23. రామావతారంబు
 24. కృష్ణావతారంబు
 25. గోవర్థనగిరి ధారణంబు
 26. భాగవత వైభవంబు
 27. ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
 28. శ్రీహరి ప్రధానకర్త
 29. వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
 30. బ్రహ్మకు ప్రసన్ను డగుట
 31. మాయా ప్రకారంబు
 32. భాగవత దశలక్షణంబులు
 33. నారాయణుని వైభవం
 34. శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
 35. శౌనకుడు సూతు నడుగుట
 36. పూర్ణి
 37. అనుక్రమణిక -2