పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

గ్రంథము : తృతీయ స్కంధము

ఘట్టములు

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. విదురుని తీర్థాగమనంబు
 3. యుద్ధవ దర్శనంబు
 4. కృష్ణాది నిర్యాణంబు
 5. మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
 6. విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
 7. జగదుత్పత్తి లక్షణంబు
 8. మహదాదుల సంభవంబు
 9. మహదాదులు హరి స్తుతి
 10. విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
 11. బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
 12. బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్ష మగుట
 13. బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
 14. బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
 15. కాల నిర్ణయంబు
 16. చతుర్యుగ పరిమాణంబు
 17. సృష్టి భేదనంబు
 18. స్వాయంభువు జన్మంబు
 19. వరాహావతారంబు
 20. భూమ్యుద్ధరణంబు
 21. విధాత వరాహస్తుతి
 22. దితికశ్యప సంవాదంబు
 23. కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
 24. దితి గర్భంబు ధరించుట
 25. దితిగర్భప్రకారంబుజెప్పుట
 26. సనకాదుల వైకుంఠ గమనంబు
 27. సనకాదుల శాపంబు
 28. శ్రీహరి దర్శనంబు
 29. సనకాదుల హరి స్తుతి
 30. బ్రహ్మణ ప్రశంస
 31. హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షుల జన్మ
 32. హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
 33. వరహావతారుని ఎదిరించుట
 34. బ్రహ్మస్తవంబు
 35. హిరణ్యాక్ష వధ
 36. దేవతలు శ్రీహరిని నుతించుట
 37. వరహావతార విసర్జనంబు
 38. దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
 39. కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
 40. దేవహూతి పరిణయంబు
 41. కర్దముని విమానయానంబు
 42. దేవహూతితో గ్రుమ్మరుట
 43. కపిలుని జన్మంబు
 44. కన్యకానవక వివాహంబు
 45. కర్దముని తపోయాత్ర
 46. కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
 47. బ్రహ్మాండోత్పత్తి
 48. విరాట్పురుష ప్రకారంబు
 49. ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
 50. విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
 51. సాంఖ్యయోగంబు
 52. భక్తియోగంబు
 53. గర్భసంభవ ప్రకారంబు
 54. చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
 55. దేవహూతి నిర్యాణంబు
 56. కపిలమహాముని తపంబు
 57. పూర్ణి
 58. అనుక్రమణిక -3