పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

గ్రంథము : అష్టమ స్కంధము

ఘట్టములు

 1. ఉపోద్ఘాతము
 2. స్వాయంభువాది చరిత్ర
 3. 1స్వాయంభువ మనువు చరిత్ర
 4. 2స్వారోచిషమనువు చరిత్ర
 5. 3ఉత్తమమనువు చరిత్ర
 6. 4తామసమనువు చరిత్ర
 7. గజేంద్రమోక్షణ కథా ప్రారంభము
 8. త్రికూటపర్వత వర్ణన
 9. త్రికూట మందలి గజములు
 10. గజేంద్రుని వర్ణన
 11. గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
 12. కరి మకరుల యుద్ధము
 13. గజేంద్రుని దీనాలాపములు
 14. విష్ణువు ఆగమనము
 15. గజేంద్ర రక్షణము
 16. గజేంద్రుని పూర్వజన్మ కథ
 17. లక్ష్మీ నారాయణ సంభాషణ
 18. గజేంద్రమోక్షణ కథా ఫలసృతి
 19. 5రైవతమనువు చరిత్ర
 20. 6చాక్షుసమనువు చరిత్ర
 21. సముద్రమథన కథా ప్రారంభం
 22. సురలు బ్రహ్మ శరణు జొచ్చుట
 23. బ్రహ్మాదుల హరిస్తుతి
 24. విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
 25. విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
 26. సురాసురలు స్నేహము
 27. మంధరగిరిని తెచ్చుట
 28. సముద్ర మథన యత్నము
 29. కూర్మావతారము
 30. సముద్రమథన వర్ణన
 31. కాలకూట విషము పుట్టుట
 32. శివుని గరళ భక్షణకై వేడుట
 33. గరళ భక్షణము
 34. సురభి ఆవిర్భావము
 35. ఉచ్చైశ్రవ ఆవిర్భవము
 36. ఐరావత ఆవిర్భావము
 37. కల్పవృక్ష ఆవిర్భావము
 38. అప్సరల ఆవిర్భావము
 39. లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
 40. లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
 41. వారుణి ఆవిర్భావము
 42. ధన్వంతర్యామృత జననము
 43. జగన్మోహిని వర్ణన
 44. అమృతము పంచుట
 45. రాహువు వృత్తాంతము
 46. సురాసుర యుద్ధము
 47. బలి ప్రతాపము
 48. హరి అసురుల శిక్షించుట
 49. జంభాసురుని వృత్తాంతము
 50. నముచి వృత్తాంతము
 51. హరి హర సల్లాపాది
 52. జగనమోహిని కథ
 53. 7వైవశ్వతమనువు చరిత్ర
 54. 8సూర్యసావర్ణిమనువు చరిత్ర
 55. 9దక్షసావర్ణిమనువు చరిత్ర
 56. 10బ్రహ్మసావర్ణిమనువు చరిత్ర
 57. 11ధర్మసావర్ణిమనువు చరిత్ర
 58. 12భద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
 59. 13దేవసావర్ణిమనువు చరిత్ర
 60. 14ఇంద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
 61. బలి యుద్ధ యాత్ర
 62. స్వర్గ వర్ణనము
 63. దుర్భర దానవ ప్రతాపము
 64. బృహస్పతి మంత్రాంగము
 65. దితి కశ్యపుల సంభాషణ
 66. పయోభక్షణ వ్రతము
 67. వామనుడు గర్భస్తు డగుట
 68. గర్భస్థ వామనుని స్తుతించుట
 69. వామను డవతరించుట
 70. వామనుని విప్రుల సంభాషణ
 71. వామనుని భిక్షాగమనము
 72. వామనుడు యఙ్ఞవాటిక చేరుట
 73. వామనుని భిక్ష కోరు మనుట
 74. వామనుని సమాధానము
 75. వామనుడు దాన మడుగుట
 76. శుక్ర బలి సంవాదంబును
 77. బలి దాన నిర్ణయము
 78. వామనునికి దాన మిచ్చుట
 79. త్రివిక్రమ స్ఫురణంబు
 80. దానవులు వామనుపై కెళ్ళుట
 81. బలిని బంధించుట
 82. ప్రహ్లా దాగమనము
 83. హిరణ్యగ ర్భాగమనము
 84. రాక్షసుల సుతల గమనంబు
 85. బలియఙ్ఞమును విస్తరించుట
 86. మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
 87. మీనావతారుని ఆనతి
 88. కల్పాంత వర్ణన
 89. గురుపాఠీన విహరణము
 90. కడలిలో నావను గాచుట
 91. ప్రళ యావసాన వర్ణన
 92. మత్యావతార కథా ఫలసృతి
 93. పూర్ణి
 94. అనుక్రమణిక - 8