పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

చతుర్థ స్కంధము : పృథుని యఙ్ఞకర్మములు

  •  
  •  
  •  

4-514-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్లు చనిచని ముందట.

టీకా:

అట్లు = ఆ విధముగ; చనిచని = వెళ్ళి; ముందటన్ = ఎదురుగ.

భావము:

అలా (దేవేంద్రుని వెనుక) వెళ్ళి వెళ్ళి ఎదురుగా…