పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు

  •  
  •  
  •  

10.2-673-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్టి యెడ సరోజనాభు శుద్ధాంతంబున.

టీకా:

అట్టి = అటువంటి; ఎడన్ = సమయము నందు; సరోజనాభు = కృష్ణుని; శుద్దాంతంబునన్ = అంతఃపురము నందు.

భావము:

అలా శ్రీకృష్ణులవారు ప్రయాణమైన ఆ సమయంలో...