పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - ఉత్తర : బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి

  •  
  •  
  •  

10.2-312-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

బాణుఁడు విక్రమజిత గీ
ర్వాణుఁడు సని కాంచె భక్తి శుఁ డై సగణ
స్థాణున్ నిర్దళి తాసమ
బాణుం దాండవధురీణు క్తత్రాణున్.

టీకా:

బాణుడు = బాణుడు; విక్రమ = పరాక్రమముతో; జిత = జయింపబడిన; గీర్వాణుడు = దేవతలు కలవాడు; చని = వెళ్ళి; కాంచెన్ = దర్శించెను; భక్తి = భక్తికి; వశుడు = వశ మగువాడు; ఐన = అయిన; సగణ = గణములతో ఉన్న; స్థాణున్ = శివుని {స్థాణుడు - ప్రళయకాలమునను స్థిరముగ ఉండువాడు, శివుడు}; నిర్దళితాసమబాణున్ = శివుని {నిర్దళి తాసమ బాణున్ - చంపబడిన మన్మథుడు కలవాడు}; తాండవధురీణున్ = శివుని {తాండవ ధురీణుడు - తాండవము అను నృత్యమున మిక్కిలి నేర్పరి, శివుడు}; భక్త = భక్తులను; త్రాణున్ = తరింపజేయువానిని.

భావము:

పరాక్రమంతో దేవతలను ఓడించిన బాణాసురుడు, భక్తిభావంతో భక్తవశంకరుడు, శాశ్వతుడు, తాండవకేళీ శేఖరుడు, మన్మథుడిని మసిచేసిన వాడు అయిన పరమేశ్వరుడి దగ్గరకు వెళ్ళి ఆ దేవదేవుని దర్శించాడు,