పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధము - పూర్వ : పౌరకాంతల ముచ్చటలు

  •  
  •  
  •  

10.1-1358-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

శ్రజలకణసిక్తంబై
లదళేక్షణుని వదనమలము మెఱసెన్
హిజలకణసిక్తంబై
నీయం బగుచు నున్న మలము భంగిన్.

టీకా:

శ్రమజల = చమటనీటి; కణ = బిందువులచే; సిక్తంబు = తడసినది; ఐ = అయ్యి; కమలదళేక్షణుని = కృష్ణుని {కమలదళేక్షణుడు - తామర రేకులవంటి కన్నులు కలవాడు, కృష్ణుడు}; వదన = మోము అనెడి; కమలము = పద్మము; మెఱసెన్ = ప్రకాశించెను; హిమ = మంచు; జల = నీటి; కణ = బిందువులచే; సిక్తంబు = తడసినది; ఐ = అయ్యి; కమనీయంబు = అందమైనది; అగుచున్ = అగుచు; ఉన్న = ఉన్నట్టి; కమలము = పద్మము; భంగిన్ = వలె.

భావము:

మంచునీటి చుక్కలతో తడిసి మనోహరంగా ఉండే పద్మం వలె కలువరేకుల వంటి కన్నులు కల కృష్ణుని ముఖకమలం చెమటబిందువులతో తడిసి ప్రకాశిస్తున్నది.