పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : మార్కండేయ కృత స్తుతి (జ్ఞాన ప్రదం)

  1
"గము రక్షింప జీవులఁ జంప మనుపఁ
ర్తవై సర్వమయుఁడవై కానిపింతు
వెచట నీ మాయఁ దెలియంగ నెవ్వఁ డోపు?
విశ్వసన్నుత! విశ్వేశ! వేదరూప!

  2
భిన్ముఖ్య దిశాధినాథవరులున్ ఫాలాక్ష బ్రహ్మాదులున్
జాతాక్ష! పురంద రాది సురులుం ర్చించి నీ మాయలం
దెలియన్ లేరఁట! నా వశంబె తెలియన్? దీనార్తినిర్మూల! యు
జ్జ్వపంకేరుహపత్రలోచన! గదాక్రాంబుజాద్యంకితా!"

  3
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత ద్వాదశ స్కంధ అంతర్గత మార్కండేయ కృత స్తుతి (జ్ఞాన ప్రదం)