పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : నారాయణఋషికృత స్తుతి (జయ కరం)

నారాయణఋషికృత స్తుతి (జయ కరం)

  1
వ వికచ సరసిరుహ యనయుగ! నిజచరణ-
నచరనది జనిత! నిమవినుత!
లధిసుత కుచకలశ లిత మృగమద రుచిర-
రిమళిత నిజహృదయ! రణిభరణ!
ద్రుహిణముఖ సురనికర విహిత నుతికలితగుణ!-
టిఘటిత రుచిరతర నకవసన!
భుగరిపు వరగమన! తగిరిపతివినుత!-
తతజపరత! నియమరణి చరిత!

  2
తిమి, కమఠ, కిటి, నృహరి, ముదిత బలి నిహి
పద, పరశుధర, దశవన విదళన,
మురదమన, కలికలుష సుముదపహరణ!
రివరద! ముని నర సుర రుడ వినుత!

  3
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత ఏకాదశ స్కంధ అంతర్గత నారాయణఋషికృత స్తుతి (జయ కరం)