పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : * సూత కృత స్తుతి (శ్రేయోదాయకం)

  1
కలగుణాతీతు, ర్వజ్ఞు, సర్వేశు,-
ఖిలలోకాధారు, నాదిదేవుఁ,
రమదయారసోద్భాసితుఁ, ద్రిదశాభి,-
వందిత పాదాబ్జు, నధిశయను,
నాశ్రితమందారు, నాద్యంతశూన్యుని,-
వేదాంతవేద్యుని, విశ్వమయునిఁ,
గౌస్తుభ శ్రీవత్స మనీయవక్షుని,-
శంఖ చక్ర గదాసి శార్ఙ్గధరుని,

  2
శోనాకారుఁ, బీతాంబరాభిరాము,
త్నరాజితమకుటవిభ్రాజమానుఁ,
బుండరీకాక్షు, మహనీయ పుణ్యదేహుఁ,
లతు నుతియింతు దేవకీనయు నెపుడు."

  3
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత ద్వాదశ స్కంధ అంతర్గత సూత కృత స్తుతి (శ్రేయోదాయకం)