పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : రాజన్యుల కృష్ణ స్తుతి (బంధ మోక్షణం)

  1
వపద్మలోచను, వబంధమోచను-
భరితశుభాకారు, దురితదూరుఁ,
గంగణకేయూరుఁ, గాంచనమంజీరు-
వివిధశోభితభూషు, విగతదోషుఁ,
న్నగాంతకవాహు, క్తమహోత్సాహు-
తచంద్రజూటు, నున్నతకిరీటు,
రినీలనిభకాయు, రపీతకౌశేయుఁ-
టిసూత్రధారు, జద్విహారు

  2
హా వనమాలికా మహితోరువక్షు,
శంఖచక్రగదాపద్మశార్‌ఙ్గహస్తు,
లిత శ్రీవత్సశోభితక్షణాంగు,
సుభగచారిత్రు, దేవకీసుతునిఁ గాంచి.

  3
రితముదాత్ములై, విగతబంధనులై, నిజమస్తముల్‌ మురా
సురిపు పాదపద్మములు సోఁకఁగఁ జాఁగిలి మ్రొక్కి నమ్రులై,
ములు మోడ్చి "యో! పరమకారుణికోత్తమ! సజ్జనార్తి సం
ణ వివేకశీల! మహితాశ్రితపోషణ! పాపశోషణా!

  4
రద! పద్మనాభ! రి! కృష్ణ! గోవింద!
దాసదుఃఖనాశ! వాసుదేవ!
వ్యయాప్రమేయ! నిశంబుఁ గావింతు
మిందిరేశ! నీకు వందనములు

  5
ధీవిచార! మమ్ము భవదీయ పదాశ్రయులన్ జరాసుతో
దానిబంధనోగ్ర పరితాపము నీ కరుణావలోకనా
సాముచేత నార్చితివి; జ్జనరక్షయు దుష్టశిక్షయు
న్నాయ నీకుఁ గార్యములు యాదవవంశపయోధిచంద్రమా!

  6
వధరింపుము మాగధాధీశ్వరుఁడు మాకు-
రమబంధుఁడు గాని గయకాఁడు
ప్రకటిత రాజ్యవైవ మదాంధీభూత-
చేతస్కులము మమ్ముఁ జెప్ప నేల?
మనీయ జలతరంముల కైవడి దీప-
శిఖవోలెఁ జూడ నస్థిరములైన
గురుసంపదలు నమ్మి సాధనక్రియా-
మ మేది తద్బాధకంబు లగుచుఁ

  7
రగు నన్యోన్య వైరానుబంధములను
బ్రజలఁ గారించుచును దుష్టభావచిత్తు
గుచు నాసన్న మృత్యుభయంబు దక్కి
త్తులై తిరుగుదురు దుర్మనుజు లంత.

  8
పటిచేఁత నైహికసుఖంబులఁ గోల్పడి రిత్త కోర్కి వెం
డిఁ బడి యెండమావులఁ బిపాసువులై సలిలాశ డాయుచుం
జెడు మనుజుల్‌ భవాబ్ధిదరిఁ జేరఁగలేక నశింతు; రట్టి యా
యిడుమలఁ బొందఁజాలము రమేశ! త్రిలోకశరణ్య! మాధవా!

  9
వేవధూశిరోమహితవీథులఁ జాల నలంకరించు మీ
పాసరోజయుగ్మము శుస్థితి మా హృదయంబులందు ని
త్యోదితభక్తిమైఁ దగిలియుండు నుపాయ మెఱుంగఁబల్కు దా
మోర! భక్త దుర్భవపయోనిధితారణ! సృష్టికారణా!"

  10
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత దశమస్కంధ ఉత్తరభాగ అంతర్గత రాజన్యుల కృష్ణ స్తుతి (బంధ మోక్షణం)

  11
వపద్మలోచను, వబంధమోచను-
భరితశుభాకారు, దురితదూరుఁ,
గంగణకేయూరుఁ, గాంచనమంజీరు-
వివిధశోభితభూషు, విగతదోషుఁ,
న్నగాంతకవాహు, క్తమహోత్సాహు-
తచంద్రజూటు, నున్నతకిరీటు,
రినీలనిభకాయు, రపీతకౌశేయుఁ-
టిసూత్రధారు, జద్విహారు

  12
హా వనమాలికా మహితోరువక్షు,
శంఖచక్రగదాపద్మశార్‌ఙ్గహస్తు,
లిత శ్రీవత్సశోభితక్షణాంగు,
సుభగచారిత్రు, దేవకీసుతునిఁ గాంచి.

  13
రితముదాత్ములై, విగతబంధనులై, నిజమస్తముల్‌ మురా
సురిపు పాదపద్మములు సోఁకఁగఁ జాఁగిలి మ్రొక్కి నమ్రులై,
ములు మోడ్చి "యో! పరమకారుణికోత్తమ! సజ్జనార్తి సం
ణ వివేకశీల! మహితాశ్రితపోషణ! పాపశోషణా!

  14
రద! పద్మనాభ! రి! కృష్ణ! గోవింద!
దాసదుఃఖనాశ! వాసుదేవ!
వ్యయాప్రమేయ! నిశంబుఁ గావింతు
మిందిరేశ! నీకు వందనములు

  15
ధీవిచార! మమ్ము భవదీయ పదాశ్రయులన్ జరాసుతో
దానిబంధనోగ్ర పరితాపము నీ కరుణావలోకనా
సాముచేత నార్చితివి; జ్జనరక్షయు దుష్టశిక్షయు
న్నాయ నీకుఁ గార్యములు యాదవవంశపయోధిచంద్రమా!

  16
వధరింపుము మాగధాధీశ్వరుఁడు మాకు-
రమబంధుఁడు గాని గయకాఁడు
ప్రకటిత రాజ్యవైవ మదాంధీభూత-
చేతస్కులము మమ్ముఁ జెప్ప నేల?
మనీయ జలతరంముల కైవడి దీప-
శిఖవోలెఁ జూడ నస్థిరములైన
గురుసంపదలు నమ్మి సాధనక్రియా-
మ మేది తద్బాధకంబు లగుచుఁ

  17
రగు నన్యోన్య వైరానుబంధములను
బ్రజలఁ గారించుచును దుష్టభావచిత్తు
గుచు నాసన్న మృత్యుభయంబు దక్కి
త్తులై తిరుగుదురు దుర్మనుజు లంత.

  18
పటిచేఁత నైహికసుఖంబులఁ గోల్పడి రిత్త కోర్కి వెం
డిఁ బడి యెండమావులఁ బిపాసువులై సలిలాశ డాయుచుం
జెడు మనుజుల్‌ భవాబ్ధిదరిఁ జేరఁగలేక నశింతు; రట్టి యా
యిడుమలఁ బొందఁజాలము రమేశ! త్రిలోకశరణ్య! మాధవా!

  19
వేవధూశిరోమహితవీథులఁ జాల నలంకరించు మీ
పాసరోజయుగ్మము శుస్థితి మా హృదయంబులందు ని
త్యోదితభక్తిమైఁ దగిలియుండు నుపాయ మెఱుంగఁబల్కు దా
మోర! భక్త దుర్భవపయోనిధితారణ! సృష్టికారణా!"

  20
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత దశమస్కంధ ఉత్తరభాగ అంతర్గత రాజన్యుల కృష్ణ స్తుతి (బంధ మోక్షణం)