పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రధమ స్కంధము : కవివంశాభివర్ణన

 •  
 •  
 •  

1-23-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వేరు జగములు సేయఁగ
ధీతిఁ బరమేశు నానతిని దక్షుం డై
శ్రీమాధవుపొక్కిటఁ గల
తార నొక నలుమొగాల ధాత జనించెన్.

1-24-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

విదితముగ నతని మొగములఁ
దువులు నాల్గును జనించె రసతగాన
చ్చదువులు నాతని సృష్టికి
మలుఁడు వసిష్ఠతపసి ననం బయ్యెన్.

1-25-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అట్టి వసిష్ఠపుత్రుం డగు కౌండిన్యుండు.

1-26-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దుం డాయతపుణ్యమూర్తి మునిమందారుండు సన్మాన్యుఁడు
న్ముని నిర్నిద్రదయాత్ముఁడు న్మహితుఁడు న్మార్తాండ తేజుండు భూ
యాధీశ్వరవర్ణనీయుఁడు తపోగణ్యుండు నైనట్టి కౌం
డికుం డ న్ముని సన్మునీంద్రపరుఁడై యి ధాత్రిఁ గీర్తింపఁగన్.

1-27-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అట్టి కౌండిన్య గోత్రంబునం దాపస్తంబసూత్రంబున.

1-28-ఉ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ల్లయభీమనాహ్వయకుమారకుఁ న్నయమంత్రికిన్ దయా
వెల్లికి గౌరమాంబ కరవిందదళేక్షణుఁ డై జనించి వ
ర్థిల్ల వెలుంగు సజ్జనవిధేయుఁడు సోమననామధేయుఁ డా
ల్లమ యందుఁ గాంచె సుకుమారుల ధీరుల సత్కుమారులన్.

1-29-ఉ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నీతి యుగంధరుం డనఁగ నిర్మలుఁడై ఘన నాగరీకుఁడై
యాత కీర్తి రేచనయు నన్నయమంత్రియు సర్వశైవలో
కాతురహారుఁ డెల్లనయు నయ్యలు ప్రగ్గడయున్ దయాగుణ
వ్రావిభూషణుండు జనవంద్యుఁడు మాచయ నాఁగ నున్నతిన్.

1-30-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అందుల మధ్యముఁ డెల్లన
మంరధీరుండు నీతిమంతుఁడు వనితా
కంర్పుఁడు మాచాంబిక
నందంబుగఁ బెండ్లియాడె భినవ కీర్తిన్.

1-31-ఉ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మానిని మాచమాంబకుఁ గుమారుఁడు యెల్లనకుం బ్రసిద్ధిగా
మానుగ నుద్భవించిరి కుమారులు కేసనయుం గుణావళి
న్మానితుఁ డైన మాధవుఁడు మాన్యుఁడు నిమ్మడి నాఁగ మువ్వురున్
భూనుతు లైరి తేజమునఁ బోలిరి ర్మజ భీమ పార్థులన్.

1-32-ఉ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మ్ముల నర్థి కోటి ధన మిమ్మని ల్కిన పల్కుకంటెఁ దా
నిమ్మడి నిచ్చు నిచ్చు మది నిమ్మడి పుణ్యముఁ బొందుభాతి లో
మ్ములఁ గీర్తిఁ జెంద గణకవ్రజమాన్యుఁడు మానికంబు మా
యిమ్మడి సర్వమార్గముల నిమ్మడి గాక తలంప నల్పమే.

1-33-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సాధుగుణాఢ్యుఁడు కేసన
మావనందనుఁడు రూపహిత విభూతిన్
మావతల్పము దక్షత
మావుఁ డనుకంపవృత్తి మాధవుఁ డయ్యెన్.

1-34-ఉ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

భూసురవంద్యునిన్ సుగుణభూషణు నాశ్రితకల్పవృక్షమున్
దాజనప్రపన్ను శివతత్వమనోరథకౌతుకోన్నతున్
కేనమంత్రి సత్యనిధిఁ గీర్తివిశాలుఁ జిరాయు రున్నతున్
జేసి యుమామహేశ్వరులు చెన్నుఁగఁ గాతురుగాక సత్కృపన్.

1-35-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మంచిగుణంబుల నీతఁడు
మంచిగదా మంచిపేరు హిఁ దగు ననఁగా
నంచిత వితరణఖనియై
మించిన తేజమ్ముతోడ మెఱసె ధరిత్రిన్.

1-36-ఉ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ట్టి ఘనుండు మంచికి దయాగుణధీమణి మాచమాంబకుం
బుట్టిన లక్ష్మికన్య యనఁ బొల్పగు గోపన కూర్మి చెల్లెలిన్
నెట్టనఁ బెండ్లియాడె మహనీయుఁడు కేసనమంత్రి శ్రీసతిన్
ట్టపు వేడ్కఁ గేశవుఁడు దాను వరించిన భంగిఁ బొంగుచున్.

1-37-ఉ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పానగంగ భోగశచి భాగ్యపుగౌరి గభీరభూమి సం
భానకుంతి రూపగుణభారతి సంపదలక్ష్మిదేవి సం
సేవితసంఙ్ఞ నిశ్చలవిశేష యరుంధతి యైన లక్ష్మి దాఁ
గేలకన్యయే తలఁపఁ గీర్తనసేయఁదగున్ ధరాస్థలిన్.

1-38-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దంపతులకు సంతత
మోదిత చిత్తులకు మిథునముఖ్యులకు దయా
పాదితగుణులకు శంకర
పాయుగాంభోజ భక్తి పారీణులకున్.

1-39-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సారాచారుఁడు కాంతివైభవగతిన్ సంపూర్ణచంద్రుండు భూ
దారాహీంద్రసమానదక్షుఁడు సదాధర్మాకరుం డర్థి మం
దారుం డంచితరూపరేఖలను గందర్పుండు భూయోయశ
శ్రీమ్యుం డగు తిప్పనార్యుఁడు జనించెన్ వంశవర్ధిష్టుఁ డై.

1-40-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తదనుజుండ నై యేను జన్మించి పోతయ నామధేయుండ నై పరఁగి జనకశిక్షిత విహితాక్షరాస్యుండనై వీరభద్రప్రసాదలబ్ద కవితాతిశయంబున.

1-41-ఉ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

భావతప్రబంధ మతిభాసురతన్ రచియించి దక్షదు
ర్యాకథాప్రసంగమున నల్పవస్కుఁడ నైతి తన్నిమి
త్తాతవక్త్రదోష పరిహారముకై యజనైకశైవశా
స్త్రామ వీరభద్రవిజయంబు రచించెద వేడ్కనామదిన్.