పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వీరభద్ర విజయము : తృతీయ స్కంధము

ఘట్టములు

 1. హిమవంతుఁడు పార్వతిఁ జూచి పలుకుట
 2. నందివాహనుం డై శంకరుండు పరిణయంబునకుం జనుట
 3. హిమవంతుపురంబు నలంకరించుట
 4. చంద్రోదయ వర్ణనము
 5. సూర్యోదయ వర్ణనము
 6. శివుఁడు భూసమత్వంబునకై యగస్త్యుని దక్షిణదిక్కునకుఁ బంపుట.
 7. అంగనాజనంబు లీశ్వరునిఁ జూడవచ్చుట.
 8. శివుండు పార్వతీ సహితుఁడై మంగళస్నానాదుల చేయుట.
 9. హిమవంతుఁడు కన్యాదానము చేయుట.
 10. బ్రహ్మాదులు నమస్కరించి మన్మథుని వృత్తాంతముఁ దెల్పుట.
 11. పార్వతిని రజతశైలంబునకుఁ బంపుట.
 12. పార్వతి చెలులు హిమవంతునకు జరిగిన వృత్తాంతంబు చెప్పుట
 13. శివుఁడు గౌరితో సుఖముగా నుండుట.
 14. పార్వతి శంకరుని నీలగళ కారణం బడుగుట.
 15. క్షీరసాగరమథనము
 16. క్షీరాబ్ధిని హాలాహలము బుట్టుట.
 17. దేవతలు బ్రహ్మను వేఁడుట.
 18. శంకరుని దేవతలు స్తుతించుట.
 19. ఈశ్వరుఁడు హాలాహలమును మ్రింగుట.
 20. ఆశ్వాసాంతము
 21. సప్తమహర్షులను శీతాచలంబునకుఁ బంపుట
 22. హిమవద్గిరి వర్ణనము
 23. హిమవంతుఁడు మునులం బూజించుట
 24. మునులు దాము జరిగించిన కార్యమును శంకరునకు దెలుపుట
 25. పార్వతీపరిణయమునకు బ్రహ్మది దేవతలు వచ్చుట
 26. దేవతల క్షేమము నీశ్వరుం డడగుట
 27. గజాననుని పార్వతీపరిణయమునకుఁ దీసికొని పోవుట