పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తోత్రాలు కీర్తనలు : మధురాష్టకం

మధురాష్టకం (తెలుగు లిపి)

1.
అధరం మధురం వదనం మధురం - నయనం మధురం హసితం మధురమ్,
హృదయం మధురం గమనం మధురమ్ - మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.
2.
వచనం మధురం చరితం మధురం - వసనం మధురం వలితం మధురమ్,
చలితం మధురం భ్రమితం మధురం - మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.
3.
వేణోర్మధురో రేణూర్మధురః - పాణీర్మధురః పాదౌ మథురౌ.
నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురం - మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.
4.
గీతం మధురం పీతం మధురం - భుక్తం మధురం సుప్తం మధురమ్,
రూపం మధురం తిలకం మధురం - మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.
5.
కరణం మధురం తరణం మధురం - హరణం మధురం స్మరణం మధురమ్,
వమితం మధురం శమితం మధురం - మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.
6.
గుంజా మధురా మాలా మధురా - యమునా మధురా వీచీ మధురా,
సలిలం మధురం కమలం మధురం - మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.
7.
గోపీ మధురా లీలా మధురా - యుక్తం మధురం భుక్తం మధురమ్,
దృష్టం మధురం సృష్టం మధురం - మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.
8.

గోపా మధురా గావో మధురా - యష్టిర్మధురా సుష్టిర్మధురా,
దళితం మధురం ఫలితం మధురం - మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్.
మధురమ్.
మధురమ్.

...శ్రీమద్వల్లభాచార్య మధురాష్టకమిదం సర్వం మధురం....