పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అలమార : ద్విపదభాగవత - జగదభిరక్షణ కాండ

శీర్షికలు

 1. నృగుని శాపవృత్తాంతము
 2. వసంతఋతువర్ణనము
 3. బలరాముఁడు వ్రేపల్లెకు నరుదెంచుట
 4. బలరాముడు వ్రేతలతో నెమునాతీరమందుఁ గ్రీడించుట
 5. బలరాముఁడు యమునను నాగలిచేనెత్తుట
 6. యమున బలరామునిఁ బ్రార్థించుట
 7. పౌండ్రక వాసుదేవుని వృత్తాంతము
 8. పౌండ్రకుఁడు దూతను శ్రీకృష్ణుని వద్దకుఁ బనుచుట
 9. పౌండ్రకుఁడు హరినిఁదాఁకుట
 10. పౌండ్రకుని మరణమునుగాంచి కాశిరాజు శ్రీకృష్ణునిపై గవిసి మడియుట
 11. కాశిరాజు కుమారుఁడు రుద్రుని వరమును బొంది కృత్తిని బుట్టించుట
 12. అగ్నిలో నుండి పుట్టిన కృత్తి శ్రీకృష్ణునిపై వెడలుట
 13. శ్రీకృష్ణుఁడు సుదర్శనమును గృత్తిపై పనుచుట
 14. ద్వివిదుఁడను వానరుఁడు తన చెలికాఁడగు నరకుని జంపినందులకుఁ బగఁబూని చెలరేఁగుట
 15. బలరామ ద్వివిదుల ద్వంద్వయుద్ధము
 16. సాంబుఁడు దుర్యోధనుని కుమార్తె లక్షణ నపహరించుట
 17. కురువీరులందఱుఁ గూడి సాంబుని విరథునిగాఁ జేసి పట్టుకొనుట
 18. బలరాముఁడు యాదవుల కోపమును జల్లార్చి స్వయముగా హస్తినాపురికి వెడలుట
 19. హేళనచేయు సుయోధనునిపై నాగ్రహముచే సీరి హస్తినాపురిని నాగలిమొనచే లేవనెత్తుట
 20. కురుపతి బలరాముని బ్రార్ధించుట
 21. నారదుఁడు శ్రీకృష్ణుని లీలలను జూడనేతెంచుట
 22. శ్రీకృష్ణలీలలు
 23. సాయంకాల వర్ణనము
 24. శ్రీకృష్ణుఁడు మేల్కని ప్రాతఃకాల కృత్యములఁ దీర్చుకొనుట
 25. రాజులచేఁ బంపఁబడిన దూత శ్రీకృష్ణుని యెదుట మొరవెట్టుట
 26. నారదుని యాగమనము
 27. నారదుని మాటలను విని శ్రీకృష్ణుఁడుద్ధవాచార్యుని యభిప్రాయము నడుగుట
 28. శ్రీకృష్ణుని ఇంద్రప్రస్థ ప్రయాణము
 29. ధర్మజాదులు శ్రీకృష్ణుని సమ్మానించుట
 30. ధర్మరాజు రాజసూయయాగ విషయమై శ్రీకృష్ణుని యెదుట ప్రస్తావించుట
 31. శ్రీకృష్ణుఁడు రాజసూయయాగము నాచరింపవలసినదిగా ధర్మపుత్రుని ప్రోత్సహించుట
 32. పాండవులు దిగ్విజయ యాత్రకై వెడలుట
 33. శ్రీకృష్ణుఁడు జరాసంధుని మాయించెదనని చెప్పుట
 34. శ్రీకృష్ణుఁడు భీమార్జునులతో బ్రాహ్మణవేషములను ధరించి గిరివ్రజము ప్రవేశించుట
 35. శ్రీకృష్ణుఁడు జరాసంధుని యుద్ధభిక్ష వేఁడుట
 36. శ్రీకృష్ణుఁడు జరాసంధుని యుద్ధభిక్ష వేఁడుట
 37. భీమజరాసంధుల మల్లయుద్ధము:
 38. జరాసంధవధ
 39. శ్రీకృష్ణుఁడు జరాసంధుని కుమాఁరుడు సహదేవుని రాజ్యమందునిచి,కారాగృహవాసులగు రాజులను విడిచి వుచ్చుట:
 40. శ్రీకృష్ణుఁడు భీమార్జునులతో నింద్రప్రస్థ పురికి మఱలి వచ్చుట
 41. శ్రీకృష్ణుని ప్రోత్సాహముచే ధర్మరాజు రాజసూయమునకు గడంగుట
 42. యుధిష్ఠిరుఁడు శ్రీకృష్ణున కగ్రపూజ నొసంగుట
 43. శిశుపాలుఁడు శ్రీకృష్ణుని నిందించుట
 44. ధర్మరాజు శిశుపాలునకు సమాధాన మిచ్చుట
 45. శిశుపాలవధ